Subvencions entitants culturals. Catalunya

13/11/2020
Laboral

CATALUNYA. Ja pot sol·licitar les subvencions per a les despeses de funcionament i compensar pèrdues d'empreses, autònoms i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

La Generalitat de Catalunya ha aprovat un primer paquet d'ajuts destinats al món cultural, amb un import de 8,4 milions d'euros, que tenen per objecte donar suport al finançament de les despeses de funcionament d'empreses, autònoms i entitats culturals dels sectors de l'audiovisual, les arts escèniques i la música durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. La Resolució de convocatòria per a la concessió de les subvencions s'ha publicat al DOGC de l'11 de novembre de 2020. El període subvencionable és del 1 al 30 de novembre de 2020, tots dos inclusivament, i el període per presentar les sol·licituds és del 12 al 30 de novembre de 2020, tots dos inclusivament.

L'informem que el Govern de la Generalitat ha aprovat un primer paquet d'ajuts destinats al món cultural, amb un import de 8,4 milions d'euros, que tenen per objecte donar suport al finançament de les despeses de funcionament d'empreses, autònoms i entitats culturals dels sectors de l'audiovisual, les arts escèniques i la música durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

En concret s'han publicat les següents normes que regulen les beses i la convocatòria per a la concessió de les subvencions:

A qui va dirigit

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que realitzin alguna de les següents activitats econòmiques:

En l'àmbit audiovisual:

 1. Empreses i entitats que tenguin la titularitat i la gestió d'una sala d'exhibició cinematogràfica a Catalunya. A l'efecte d'aquestes bases, s'entén per sala d'exhibició cinematogràfica el local o recinte obert al públic on, d'acord amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l'abonament previ d'un preu o d'una contraprestació, sense perjudici que es puguin programar altres continguts.
 2. Empreses distribuïdores independents. A l'efecte d'aquestes bases s'entén per distribuïdora audiovisual independent l'empresa distribuïdora que no és objecte d'influència dominant, directament o indirecta, ni per part d'empreses d'estats no membres de la Unió Europea ni associats a l'Espai Econòmic Europeu, ni d'empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, per raons de propietat, de participació financera o per les normes que regeixen la presa de decisions. S'entén que existeix una influència dominant, directa o indirecta, d'una empresa quan aquesta compleix alguna de les següents condicions:

Primera. Tenir més del cinquanta per cent del capital subscrit en l'empresa distribuïdora.

Segona. Disposar de la majoria dels vots corresponents a les participacions emeses per l'empresa distribuïdora o que puguin designar més de la meitat dels òrgans d'administració o direcció.

En l'àmbit de les arts escèniques (dansa, circ i teatre):

 1. Empreses distribuïdores d'espectacles d'arts escèniques.
 2. Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió de sales de teatre o carpes estables de circ situades a Catalunya.

En l'àmbit de la música:

 1. Empreses i entitats que es dediquen a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions realitzades de música en viu de caràcter professional.
 2. Empreses que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales amb programació estable de música en viu situades a Catalunya. S'entén per programació estable aquelles programacions que incloguin almenys 25 concerts de pagament, per any, en els últims 3 anys, sense incloure el 2020.

Tramitació

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria. 

Atenció. Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació aportada per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a l'efecte de la data de presentació.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del pressupost complet i detallat es poden obtenir en la finestreta única de subvencions: http://cultura.gencat.cat/subvencions

 • El període subvencionable es del 1 al 30 de novembre de 2020, tots dos inclosos.
 • El període per presentar sol·licituds és del 12 al 30 de novembre de 2020, tots dos inclosos.

Quantia de la subvenció

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 4.700.000,00 euros, dels quals 3.760.000,00 es financen amb càrrec a la partida 470.0001, 470.000,00, a càrrec de la partida 481.0001, i 470.000,00, a càrrec de la partida 482.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2020.

La dotació màxima es podrà ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

 1. Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19

L'import màxim de la subvenció s'estableix de la manera següent:

 1. a) Per als supòsits que consten en l'apartat a.1 de la base 2, el 40% de l'import del caixet de cada espectacle o actuació.

Si la remuneració es fixa en un percentatge de taquilla, la subvenció és del 40% de l'import dels ingressos per taquilla previstos pel sol·licitant d'acord amb el percentatge acordat amb l'entitat contractant. L'import dels ingressos per taquilla que serveix de base per al càlcul no pot ser superior al 66% de l'aforament multiplicat per un preu mitjà de 14 euros per entrada.

En tots els casos de caixets o ingressos per taquilla, la subvenció mínima és de 500 euros, independentment del resultat de l'import de la subvenció d'acord amb els criteris anteriors. La subvenció màxima és de 8.000 euros cada representació, funció o concert.

En el cas dels tècnics, el percentatge del 40% s'aplica sobre els honoraris pactats per a cada espectacle, concert o actuació.

 1. b) Per a la resta de supòsits, un percentatge sobre l'import que el sol·licitant ha deixat d'ingressar per contractacions, per taquilla o per patrocinis o altres aportacions privades per a l'activitat, d'acord amb la següent taula:

Import de la pèrdua d'ingrés

Subvenció

Fins a 3.000 euros

80% de la pèrdua d'ingrés

Més de 3.000 euros i fins a 10.000 euros

70% de la pèrdua d'ingrés

Més de 10.000 euros

7.000 euros o el 60% de la pèrdua d'ingrés fins a un màxim de 25.000 euros

 1. Subvencions per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Despeses subvencionables: 

Únicament es consideren despeses subvencionables les següents: 

 1. a) Despeses del personal laboral del sol·licitant.
 2. b) Quotes de cotització en la Seguretat Social pel règim especial de treballadors autònoms i quotes de gremis i associacions professionals.
 3. c) Despeses d'estructura de l'establiment on es duu a terme l'activitat professional (quota del préstec hipotecari, lloguer de l'immoble, manteniment i conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses administratives i béns fungibles). En cas que el sol·licitant ostenti la propietat de l'establiment on es duu a terme l'activitat professional, si el lloga a un tercer durant el període subvencionable, no computen les despeses que el sol·licitant assumeixi durant el període de lloguer.
 4. d) Els tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o compensació. No es consideren subvencionables els impostos personals sobre la renda.
 5. e) Despeses relacionades amb la difusió i comunicació de les activitats dels sol·licitants relatives al període subvencionable.

Totes les despeses que s'han exposat anteriorment són imputables en la part que no hagin estat subvencionades per l'Institut Català de les Empreses Culturals o qualsevol altra entitat pública. No es pot superar el 100% de la despesa imputable en la suma d'aquesta subvenció i les altres rebudes.

Quantia:

L'import de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables amb un mínim de 600 euros i els màxims següents, d'acord amb la disponibilitat pressupostària:

 1. a) Sol·licituds d'empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió de sales d'exhibició cinematogràfica, de sales de teatre o carpes estables de circ i de sales amb programació estable de música en viu:

- Sales amb un aforament inferior o igual a 400 persones. Fins a 10.000 euros.

- Sales amb un aforament de 401 a 1.000 persones. Fins a 22.000 euros.

- Sales amb un aforament de 1.001 a 2.000 persones. Fins a 25.000 euros.

- Sales amb un aforament superior de 2.000 persones. Fins a 28.000 euros

 1. b) Per a la resta de supòsits: fins a 12.000 euros.

Per a més informació: vegeu l'accés al tràmit