Assessoria Legal

Aquesta àrea esta integrada per un equip d’advocats amb un alt nivell d’especialització en les diferents disciplines del dret, aportant solucions legals de manera eficient als nostres clients.

 Àrea Societària

 • Dret Mercantil Constitució, dissolució i liquidació de societats, cooperatives i associacions, operacions de capital (ampliacions, reduccions), transformacions, fusions i escissions així com la direcció i seguiment en el concurs de creditors.
 • Redactem els estatuts que mes s’adaptin a les necessitats del client.
 • Contractes mercantils : comptes en participació, distribució, franquícia, compravenda, etc...
 • Assessorament a l’Organ d’Administració.
 • Assessorem en la celebració de juntes del seu negoci, assistència i redacció d’actes.
 • Empresa familiar: successió empresarial, confecció de protocols familiars, relleu generacional.

Àrea Civil Patrimonial

 • Dret civil L’assessorem en matèria contractual, en la redacció i negociació de tot tipus de contractes civils i mercantils (arrendament, agència, distribució, franquícies, reconeixement de deute, compravenda, préstecs hipotecaris...), reclamació de deutes.
 • Dret Matrimonial Dissolucions matrimonials (separacions, divorcis..) i dret de família en general.
 • Dret Hereditari Tramitem i redactem tota mena d’actes que pugin afectar la seva esfera patrimonial i familiar: protocols familiars, assessorament en disposicions de darrera voluntat, capitulacions matrimonials, etc...

Àrea Processal-contenciós

 • En l’àmbit judicial, dirigim procediments civils, administratius, fiscals, penals, laborals i mercantils.
 • Dirigim tota mena de processos contra l’administració i a totes les instàncies judicials.
 • Intervenim en qualsevol tipus de processos civils (drets reals, arrendaments, reclamacions de quantitat, responsabilitat civil contractual i extracontractual, dret de família...), mercantils (impugnacions, conflictes col·lectius, incapacitats, etc..) i penals. 

Àrea Concursal

 • Assessorament previ a la presentació d’un concurs de creditors i l’adopció de mesures de negociació i refinançament per tal d’evitar la situació concursal.
 • Preparació i presentació d'expedients preconcursals i concursals de creditors d'empreses en situació d'insolvència , així com el seu seguiment fins la conclusió de l'expedient judicial mercantil.
 • Intervenció en concurs de creditors en defensa dels creditors afectats.