Assessoria Legal

Serveis de Danés Economistes i Advocats en l’àmbit legal:

Aquesta àrea esta integrada per un equip d’advocats amb un alt nivell d’especialització en les diferents disciplines del dret, aportant solucions legals de manera eficient als nostres clients.

 Àrea Societària

 • Dret Mercantil Constitució, dissolució i liquidació de societats, cooperatives i associacions, operacions de capital (ampliacions, reduccions), transformacions, fusions i escissions així com la direcció i seguiment en el concurs de creditors.
 • Redactem els estatuts que mes s’adaptin a les necessitats del client.
 • Contractes mercantils : comptes en participació, distribució, franquícia, compravenda, etc...
 • Assessorament a l’Organ d’Administració.
 • Assessorem en la celebració de juntes del seu negoci, assistència i redacció d’actes.
 • Empresa familiar: successió empresarial, confecció de protocols familiars, relleu generacional.

Àrea Civil Patrimonial

 • Dret civil L’assessorem en matèria contractual, en la redacció i negociació de tot tipus de contractes civils i mercantils (arrendament, agència, distribució, franquícies, reconeixement de deute, compravenda, préstecs hipotecaris...), reclamació de deutes.
 • Dret Matrimonial Dissolucions matrimonials (separacions, divorcis..) i dret de família en general.
 • Dret Hereditari Tramitem i redactem tota mena d’actes que pugin afectar la seva esfera patrimonial i familiar: protocols familiars, assessorament en disposicions de darrera voluntat, capitulacions matrimonials, etc...

Àrea Processal-contenciós

 • En l’àmbit judicial, dirigim procediments civils, administratius, fiscals, penals, laborals i mercantils.
 • Dirigim tota mena de processos contra l’administració i a totes les instàncies judicials.
 • Intervenim en qualsevol tipus de processos civils (drets reals, arrendaments, reclamacions de quantitat, responsabilitat civil contractual i extracontractual, dret de família...), mercantils (impugnacions, conflictes col·lectius, incapacitats, etc..) i penals. 

Àrea Concursal

 • Assessorament previ a la presentació d’un concurs de creditors i l’adopció de mesures de negociació i refinançament per tal d’evitar la situació concursal.
 • Preparació i presentació d'expedients preconcursals i concursals de creditors d'empreses en situació d'insolvència , així com el seu seguiment fins la conclusió de l'expedient judicial mercantil.
 • Intervenció en concurs de creditors en defensa dels creditors afectats.