Auditoria

Assessoria en Auditoria

 

Des de l’entrada en vigor del Nou Pla General de Comptabilitat del dia 1 de Gener de 2008, l’obligació d’auditar la comptabilitat de nombroses empreses, fa que oferim els serveis tant d’auditoria obligatòria del comptes anuals per aquelles societats que hi estan obligades en funció de què determina la llei de societats de capital, com l’auditoria voluntària per augmentar la credibilitat de la informació econòmica i financera facilitada a tercers. Aquesta pot ser considerada com un mecanisme de control de la actuació de la Direcció de l’empresa, a més d’actuar com a garantia davant d’accionistes, entitats financeres, creditors, organismes oficials, etc...

Auditoria completa dels Comptes Anuals, Individuals i/o consolidades:

  • Balanç de Situació
  • Compte de Pèrdues i Guanys
  • Memòria
  • Informe de Gestió

Auditoria limitada, amb l’extensió i el rigor que requereix la informació demandada per l'entitat.

Preparació d’empreses per una auditoria externa:

  • Adaptació de criteris i practiques comptables
  • Actualització i adequació de practiques fiscals
  • Millora en els procediments administratius i de control intern.

Revisió i verificació d'estats i documents comptables subjectes a l’ordenament legal.

Certificacions

Recopilació de la informació comptable i preparació dels Estats Financers conforme als principis de comptabilitat específics i /o internacionals.

Auditoria d' Estats Financers per la compra o venda de societats.

Organització del departament de auditoria interna.