Auditoria

Assessoria en Auditoría

Des de l’entrada en vigor del Nou Pla General de Comptabilitat del dia 1 de Gener de 2008, l’obligació d’auditar la comptabilitat de nombroses empreses, fa que oferim els serveis tant d’auditoría obligatòria del comptes anuals per aquelles societats que hi estan obligades en funció de que determina la llei de societats de capital, com l’auditoría voluntària per augmentar la credibilitat de la informació econòmica i financera facilitada a tercers. Aquesta pot ser considerada com un mecanisme de control de la actuació de la Direcció de l’empresa, a més d’actuar com a garantia davant d’accionistes, entitats financeres, creditors, organismes oficials, etc...

Auditoría completa de las Comptes Anuals, Individuals i/o consolidades:

  • Balanç de Situació
  • Compta de Pèrdues i Guanys
  • Memòria
  • Informe de Gestió

Auditoría limitada, amb l’extensió i el rigor que requereix la informació demandada per la entitat.

Preparació d’empreses per una auditoría externa:

  • Adaptació de criteris i practiques comptables
  • Actualització i adequació de practiques fiscals
  • Millora en els procediments administratius i de control intern.

Revisió i verificació de estats i documents comptables subjectes a l’ordenament legal.

Certificacions

Recopilació de la informació comptable i preparació dels Estats Financers conforme als principis de comptabilitat específics i /o internacionals.

Auditoría de Estats Financers per la compra o venda de societats.

Organització del departament de auditoría interna.