Assessoria Fiscal

Es tracte d’una de les àrees mes importants que permet a empreses i autònoms obtenir tant l’assessorament com la planificació i gestió fiscal de l’exercici i el seu posterior seguiment amb l’objectiu de millorar el cost fiscal dins del compliment de la normativa tributària.

Serveis de Danés Economistes i Advocats en l’àmbit fiscal:

 • Planificació i gestió fiscal i tributària amb assessorament personalitzat. Realització i seguiment de la comptabilitat.
 • La confecció dels Comptes Anuals: el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, memòria, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’Informe de Gestió.
 • Presentació i dipòsit dels Comptes Anuals i de l´Informe de Gestió, en el Registre Mercantil.
 • Confecció i presentació de totes les declaracions tributàries de caràcter periòdic (IVA, RETENCIONS IRPF, RETENCIONS LLOGUER, RETENCIONS CAPITAL MOBILIARI, Operacions Intracomunitàries, INTRASTAT, IMPOST DE SOCIETATS, Altres models de caràcter periòdic…)
 • Representació del contribuent davant de les Administracions Tributàries. Assistència a Inspeccions Fiscals.
 • Obligacions tributàries i canvis en la legislació: assessorament permanent.
 • Constitució de Societats civils i mercantils.
 • Recursos, requeriments e inspeccions, sol·licitud de aplaçaments.
 • Fiscalitat de les operacions de reestructuració d’empreses, operacions segons règims fiscals especials
 • Auditoria de la situació de l’empresa en matèria fiscal.
 • Fiscalitat nacional e internacional. Convenis de doble imposició.
 • Atenció individual, informació de novetats fiscals i normes tributàries, drets i deures del contribuent.

Sol·liciti informació sense compromís