Assessoria Fiscal

L'assessorament en matèria fiscal tributària és molt important per a qualsevol empresa. L'objectiu principal d'aquesta àrea és un bon assessorament previ, que ens permeti anticipar el resultat fiscal i ens ajudi a prendre les millors decisions. Això ens permetrà minimitzar les càrregues tributàries amb total seguretat jurídica.

Serveis de Danés Economistes i Advocats en l’àmbit fiscal

 • Planificació i gestió fiscal i tributària amb assessorament personalitzat. Realització i seguiment de la comptabilitat.
 • La confecció dels Comptes Anuals: el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, memòria, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’Informe de Gestió.
 • Presentació i dipòsit dels Comptes Anuals i de l´Informe de Gestió, en el Registre Mercantil.
 • Confecció i presentació de totes les declaracions tributàries de caràcter periòdic (IVA, RETENCIONS IRPF, RETENCIONS LLOGUER, RETENCIONS CAPITAL MOBILIARI, Operacions Intracomunitàries, INTRASTAT, IMPOST DE SOCIETATS, Altres models de caràcter periòdic…)
 • Representació del contribuent davant de les Administracions Tributàries. Assistència a Inspeccions Fiscals.
 • Obligacions tributàries i canvis en la legislació: assessorament permanent.
 • Constitució de Societats civils i mercantils.
 • Recursos, requeriments e inspeccions, sol·licitud de aplaçaments.
 • Fiscalitat de les operacions de reestructuració d’empreses, operacions segons règims fiscals especials
 • Auditoria de la situació de l’empresa en matèria fiscal.
 • Fiscalitat nacional e internacional. Convenis de doble imposició.
 • Atenció individual, informació de novetats fiscals i normes tributàries, drets i deures del contribuent.