Assessoria Laboral

La nostra finalitat és donar un assessorament en matèria laboral, tenint en compte els canvis normatius,  sempre considerant que les persones són les peces clau de qualsevol organització per aconseguir els objectius.

Serveis de Danés Economistes i Advocats en l’àmbit laboral:

 

  • Alta de empreses a la Seguretat Social.
  • Assessorem en l’elecció de diferents tipus de contractació en l’aplicació dels diferents convenis col·lectius.
  • Gestió i tramitació d’altes i baixes dels treballadors a la Seguretat Social, contractes de treball, prorrogues, renovacions, documents de cotització, sancions, calendaris laborals, accidents de treball, malalties, retencions IRPF, capitalització de l’atur, expedients de jubilació, prestacions no contributives, viduïtat i orfandat...
  • Elaboració de nòmines i liquidacions mensuals (TC-1 i TC-2)
  • Declaracions trimestrals de retencions (mod.110) i resum anual (mod.190)
  • Càlculs d’acomiadaments, suspensió de contractes i expedients de regulació d’ocupació.
  • Altes i baixes d’autònoms.
  • Confecció de rebuts de salari per autònoms (gerents, administradors, etc...)
  • Representació davant Inspecció de Treball i Seguretat Social, en actes de conciliació i durant la negociació amb els representats dels treballadors i sindicats.
  • Auditoria de la situació de l’empresa en matèria laboral, estudis per optimitzar els procediments laborals i el cost del treballador, estadístiques.