Assessoria Comptable

La comptabilitat és fonamental per a qualsevol empresa. Una correcta comptabilitat, juntament amb el corresponent assessorament, facilita la gestió fiscal i a més ens ajuda a prendre les millors decisions a nivell empresarial.

 

Serveis de Danés Economistes i Advocats en l’àmbit comptable:

 

  • Elaborem la comptabilitat segons el Pla General Comptable vigent i/o realitzem un seguiment constant de la comptabilitat de l’empresa amb la finalitat d’assessorar en la presa de decisions.
  • Realitzem el tancament comptable de l’exercici.
  • Elaborem i fem anàlisis periòdiques del Balanç de Situació i del Compte de Resultats.
  • Preparació i planificació de l’Impost de Societats, Comptes Anuals i Memòries.
  • Dissenyem sistemes de comptabilitat analítica i de costos.
  • Realitzem la comptabilitat de grups i societats.
  • Confeccionem els llibres oficials per a la seva legalització davant del Registre Mercantil.
  • Anàlisis d’amortitzacions, provisions, periodificacions, obertura i tancament de l’exercici comptable, tresoreria, compte de resultats per explotacions.
  • Estudis econòmics i financers, sobre viabilitat i transmissió de les empreses, inversions a realitzar.
  • Instal·lació i accés a programes de comptabilitat.