Subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i els centres d'estètica i bellesa.

28/10/2020
Laboral

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 530049). Catalunya (DOGC 27-10-2020)

La Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, va adoptar una sèrie de noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que varen implicar la suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia i la obligació als centres d'estètica i bellesa de no oferir els seus serveis, per el contacte personal proper que els mateixos impliquen.

 

Vist l'Acord de Govern de 20 d'octubre de 2020, pel qual es determina l'adopció de mesures en diversos àmbits amb la finalitat de pal·liar els efectes produïts per les noves mesures restrictives dictades en ocasió del brot epidèmic de la pandèmia generada per la COVID-19, i que estableix amb caràcter d'urgència les mesures adients per tal de permetre als afectats de presentar sol·licituds per accedir a una línia de subvencions per pal·liar els efectes que en diversos àmbits econòmics han produït les mesures adoptades pel PROCICAT contingudes en la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, i que suposen la disminució dràstica de facturació degut al tancament d'activitats disposat per la Resolució esmentada, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), per un import de 40.000.000,00 euros.

 

Vista la Resolució de 20 d'octubre de 2020, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, i els centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.

 

Vista la situació de tancament a tot el territori català de determinades activitats econòmiques, entre les quals hi ha les activitats de restauració i els centres d'estètica i bellesa, per donar el seu suport envers la competitivitat de les empreses i el manteniment dels negocis davant la disminució dràstica de facturació que el tancament decretat per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre pot provocar.

 

Vista la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

Atès el que disposa el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

 

Resolc:

 

  1. Objecte

Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, i els centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d'aquests sectors.

 

  1. Tramitació, resolució i atorgament

La tramitació, resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució de 20 d'octubre de 2020, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, i els centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 (DOGC núm. 8252, de 22.10.2020)

 

  1. Aplicació pressupostària i import convocat

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 40.000.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/470000190/6411 del pressupost del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per a l'any 2020.

Aquest import es podrà ampliar mitjançant una resolució del/de la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

L'efectivitat d'aquesta quantia addicional resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió de subvenció. En qualsevol cas, caldrà publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la declaració dels crèdits efectivament disponibles prèviament a la resolució de la concessió.

 

  1. Presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 9:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins un termini de 15 dies o fins l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2020.

 

Els llocs de presentació són els que es determinen a la base 6.2.

 

El formulari de sol·licitud està disponible als llocs establerts a la base 6.1.

 

  1. Òrgans competents, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per la tramitació i resolució del procediment, el termini de resolució, el mitjà de notificació d'aquesta, si aquesta exhaureix o no la via administrativa, el règim de recursos i els òrgans davant dels quals es poden interposar, s'estableixen a la base 8.

 

  1. Termini d'execució

L'acció objecte de subvenció s'ha de realitzar de manera efectiva en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

 

  1. Justificació

Pel que fa a la justificació de les subvencions, cal atenir-se al que estableix la base 13 i Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és de tres mesos a partir de la finalització del termini per a realitzar les actuacions subvencionables davant del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

 

Contra aquesta resolució de convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que disposa l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.