Subvenció per al manteniment de l'ocupació.

16/09/2020
Ajuds i Subvencions

Ajuts extraordinaris per a l'any 2020 per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes .

Per a evitar, en la mesura del que sigui possible, el nombre major d'acomiadaments no desitjats de persones treballadores contractades per aquestes microempreses i autònoms i amb la voluntat d'alleugerir la situació econòmica en la qual estan sotmeses aquestes microempreses i persones treballadores autònomes, des de la posició del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a Administració pública amb vocació de servei a persones i empreses, s'ha projectat aquesta ajuda com un suport al manteniment dels contractes existents en les seves plantilles.

 

Termini presentació: comença a partir del 31-07-2020 i restarà obert fins al 30-09-2020 inclòs.

 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya ( http://web.gencat.cat/ca/tramits )

Objecte:  convocatòria extraordinària per a l'any 2020 per a la concessió de les subvencions per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes previstes al Capítol IV del Decret llei 16/2020 de mesures per fer front a la COVID-19 (DOGC 07-05-2020)

Entitats beneficiàries: són les microempreses, constituïdes legalment, i les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o a una mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu, amb domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya i que ocupin fins a 10 persones treballadores que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma regulat al RD 463/2020.

S'entendrà com a suspensió d'activitat els supòsits següents:

- La suspensió de l'obertura de tots aquells establiments indicats a l'article 10 i l'Annex del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i qualsevol altra normativa que l'afecti que es pugui aprovar amb posterioritat.

O bé,

- La suspensió d'activitat a conseqüència d'haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què, d'acord amb la normativa vigent, l'activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes o microempreses amb una antiguitat inferior a un any la comparació s'haurà de realitzar fent la mitjana dels resultats mensuals des de l'alta al RETA o inscripció.

Requisits:

  1. Requisits generals (consultar detall art.4 de la Resolució)

 

  1. Són requisits específics per aquesta convocatòria els següents:

a) Ser persona treballadora autònoma o microempresa que ocupin fins a 10 persones treballadores i tinguin un volum de negoci anual o amb un balanç general anual que no superi els 2 milions d'euros, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya. S'inclouen les societats mercantils, les societats cooperatives, les societats laborals, les societats civils privades i les comunitats de béns que ocupin fins a 10 treballadors. Queden excloses les persones membres d'òrgans d'administració de societats, persones sòcies de cooperatives o societats laborals i els treballadors autònoms col·laboradors.

b) Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu en el cas de les persones autònomes i estar legalment constituïda en el cas de les microempreses, abans del 14 de març de 2020, data de la declaració de l'estat d'alarma.

c) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona treballadora autònoma o microempresa en un municipi de Catalunya.

d) Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, i les seves pròrrogues, o bé haver suspès la seva activitat a conseqüència d'haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què, d'acord amb la normativa vigent, l'activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, a conseqüència dels efectes de la COVID-19.

e) Presentar la declaració d'altres ajuts que li hagin estat atorgats a l'empara de les Decisions de la Comissió Europea SA 56851 i SA. 57019 (2020/N) Marc temporal nacional I i II, relatiu a les mesures d'ajut per recolzar l'economia al context de l'actual brot actual de COVID, en concret, cal declarar aquells ajuts en forma de subvenció, bestreta reemborsable, avantatge fiscal, garanties, préstecs i aportacions de capital que se subjectin a la secció 2.7.1 del Marc Temporal Nacional (secció 3.1 del Marc Temporal de la Comissió Europea).

El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant la declaració responsable que inclou la sol·licitud

 

 

Actuacions subvencionables: el manteniment l'ocupació de les persones treballadores contractades en les microempreses i per part de persones treballadores autònomes.

2.2 Es comptabilitzaran les persones treballadores que estiguessin formant part de la seva plantilla en el moment en què es va declarar l'estat d'alarma i l'hagin mantingut durant el període de suspensió de l'activitat empresarial provocada per l'estat d'alarma.

Així mateix, ha d'existir un contracte formalitzat entre la persona treballadora i l'entitat beneficiària, en qualsevol modalitat contractual i una jornada igual o superior al 50%.

2.3 A efectes de determinar la quantia de l'ajut, es comptabilitzarà un màxim de 3 persones de la plantilla, per entitat beneficiària.

2.4 Per tal que l'actuació sigui subvencionable, les entitats beneficiàries han de mantenir el 100% la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l'estat d'alarma, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l'atorgament de l'ajut per al reinici de l'activitat.

Les baixes voluntàries de les persones treballadores, tant si les entitats beneficiàries les han pogut substituir com si no, seran considerades plantilla a efectes de compliment de l'objecte de la subvenció.

Els supòsits en què la relació contractual s'extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan un o altre sigui declarat o reconegut procedent, la dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa del treballador i per fi de la crida de les persones amb contracte fix discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó la seva interrupció o per expiració del temps convingut o realització de l'obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova seran considerades plantilla a efectes de compliment de l'objecte de la subvenció.

2.5 L'entitat beneficiaria, haurà d'identificar les persones que formen part de la seva plantilla en el moment de declarar-se l'estat d'alarma, i acreditar la seva permanència un cop exhaurit el termini de dotze mesos, d'acord amb les condicions previstes a l'apartat anterior.

Quantia: és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul.

Un cop executada l'actuació, en el cas de no complir el compromís previst a l'article 2.4 d'aquesta Resolució, es reduirà la quantia de l'ajut en la mateixa proporció al nombre de dies globals de tota la plantilla en què no s'ha mantingut aquest compromís.

Règim de compatibilitat dels ajuts: Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat que sigui finançat per altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, incloses les reduccions dels costos de Seguretat Social. L'import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que superi els costos laborals de cada treballador o treballadora.