Publicat el Reial decret llei 18/2020 que prorroga els ERTO per força major fins al 30 de juny.

13/05/2020
Laboral

S'ha publicat el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació, pel qual els ERTO seran prorrogats fins al 30 de juny i es fixen novetats en matèria de protecció per desocupació.

S'ha publicat el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació, pel qual els ERTO seran prorrogats fins al 30 de juny i es fixen novetats en matèria de protecció per desocupació i cotització vinculades als ERTO per força major i causes ETOP COVID-19. La norma introdueix la categoria d’ERTO per força major parcial perquè les empreses puguin reiniciar la seva activitat combinant treballadors actius i suspesos i manté les exoneracions en les quotes a la Seguretat de Social.

L'informem que al BOE del dia 13 de maig s'ha publicat el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació, amb efectes des del 13 de maig de 2020, que prorroga els ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020 per a aquelles empreses que no puguin reprendre la seva activitat per causes de força major.

Les empreses que puguin recuperar parcialment la seva activitat podran procedir a la incorporació de treballadors, afectats per ERTO, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada. Les empreses hauran de comunicar a l'autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas, a l'ERTO en un termini de 15 dies i al SEPE les variacions en les dades de persones treballadores incloses en aquests expedients.

Això significa, que aquestes empreses i autònoms continuaran gaudint d'una exoneració de les quotes a la Seguretat Social. En el cas que l'empresa tingui 50treballadors o més, l'exoneració es manté com fins ara en el 75%.

Amb la finalitat d'adequar la normativa a la fase de desescalada, el Reial decret llei 18/2020 contempla una nova categoria d'ERTO, denominada de força major parcial, que la seva vigència també s'estendrà fins al 30 de juny. Aquesta figura permetrà a les empreses reincorporar part de la seva plantilla i mantenir una altra part amb el seu contracte suspès.

El Reial decret llei a més garanteix el compromís del manteniment de l'ocupació, per part de les empreses, en un termini de sis mesos des de la data de represa de la seva activitat, i s'entén per tal la reincorporació a la feina efectiva de persones afectades per l'expedient, encara que sigui parcial o només afecti part de la plantilla.

 1. Especialitats aplicables als ERTO per força major COVID-19 (art. 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març) durant el desconfinament.
 • A partir del 13 de maig de 2020, continuaran en situació de força major total derivada de la COVID-19, aquelles empreses i entitats que comptessin amb un expedient de regulació temporal d'ocupació basada en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, i que estiguessin afectades per les causes referides en aquest precepte que impedeixin reiniciar la seva activitat, mentre aquestes durin i en cap cas més enllà del 30 de juny de 2020.
 • Es trobaran en situació de força major parcial derivada de la COVID-19, aquelles empreses i entitats que comptin amb un expedient de regulació temporal d'ocupació autoritzat sobre la base de l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, des del moment en el qual les causes reflectides en aquest precepte permetin la recuperació parcial de la seva activitat, fins al 30 de juny de 2020.
 • Aquestes empreses i entitats hauran de reincorporar als treballadors afectats per mesures de regulació temporal d'ocupació, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada.
 • Les empreses i entitats hauran de comunicar a l'autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas, a l'expedient de regulació temporal d'ocupació autoritzada, en el termini de 15 dies des de la data d'efectes.
 • Sense perjudici de l'anterior, la renúncia per part d'aquestes empreses i entitats als expedients de regulació temporal d'ocupació o, en el seu cas, la suspensió o regularització del pagament de les prestacions que derivin de la seva modificació, s'efectuarà prèvia comunicació al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) de les variacions en les dades contingudes en la sol·licitud col·lectiva inicial d'accés a la protecció per desocupació.
 • En tot cas, aquestes empreses i entitats hauran de comunicar al SEPE aquelles variacions que es refereixin a la finalització de l'aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades, bé en el seu nombre o bé en el percentatge d'activitat parcial de la seva jornada individual, quan la flexibilització de les mesures de restricció que afecten l'activitat de l'empresa en permeti la reincorporació efectiva a la feina.
 1. Procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) comunicats a partir del desconfinament.

Als procediments de regulació temporal d'ocupació basada en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) iniciats després de l'entrada en vigor del present reial decret llei i fins al 30 de juny de 2020, els resultarà d'aplicació l'article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, amb aquestes especialitats: 

 • La tramitació d'aquests expedients es podrà iniciar mentre estigui vigent un expedient de regulació temporal d'ús dels referits en el punt 1 anterior.
 • Quan l'expedient de regulació temporal d'ocupació per ETOP s'iniciï després de la finalització d'un expedient temporal de regulació d'ocupació basada en la causa prevista en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, la data d'efectes d'aquell es retrotraurà a la data de finalització d'aquest.
 • Els expedients de regulació temporal d'ocupació vigents a la data d'entrada en vigor del present reial decret llei continuaran sent aplicables en els termes previstos en la comunicació final de l'empresa i fins al terme referit.
 1. Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació.
 2. Les mesures de protecció per desocupació previstes en els apartats 1 al 5 de l'article 25 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, resultaran aplicables fins al 30 de juny de 2020.
 3. Les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació regulades en l'article 25.6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, resultaran aplicables fins al 31 de desembre de 2020.
 4. Mesures extraordinàries en matèria de cotització vinculades a l'ERTO força major COVID-19.

La TGSS exonerarà, respecte a les cotitzacions reportades en els mesos de maig i juny del 2020, de l'abonament de l'aportació empresarial, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, sempre que, a 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 treballadors, o assimilats, en situació d'alta en la Seguretat Social. Si les citades empreses i entitats tinguessin 50 treballadors, o assimilats, o més, en situació d'alta en la Seguretat Social, l'exoneració de l'obligació de cotitzar arribarà al 75% de l'aportació empresarial.

Els dos possibles models d'ERTO, totals o parcials, porten aparellades diferents exoneracions en el pagament de cotitzacions empresarials.

 • ERTO per força major total: sobre les quotes de maig i juny es produirà una exoneració del 100% a empreses de menys de 50 treballadors i del 75% a les que en tinguin més.
 1. a) Empreses amb menys de 50 treballadors: es produirà una exoneració del 100%.
 2. b) Empreses amb més de 50 treballadors: es produirà una exoneració del 75%
 • ERTO per força major parcial:

- Pels treballadors que tornin a la seva activitat

 1. a) Empreses amb menys de 50 treballadors: es produirà una exoneració del 85% al maig i del 70% al juny.
 2. b) Empreses amb més de 50 treballadors: es produirà una exoneració del 60% al maig i del 45% al juny.

- Pels treballadors que no tornin a la seva activitat

 1. a) Empreses amb menys de 50 treballadors: es produirà una exoneració del 60% al maig i del 45% al juny.
 2. b) Empreses amb més de 50 treballadors: es produirà una exoneració del 45% al maig i del 30% al juny.

Les exempcions en la cotització s'aplicaran per la TGSS a instància de l'empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació dels treballadors afectats i període de la suspensió o reducció de jornada.

Perquè l'exoneració resulti d'aplicació aquesta comunicació es realitzarà, per cada codi de compte de cotització, mitjançant una declaració responsable que s'haurà de presentar, abans que se sol·liciti el càlcul de la liquidació de quotes corresponent, a través del sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), regulat en l'Ordre ESS/484/2013, de 26 de març.

A l'efecte del control d'aquestes exoneracions de quotes, serà suficient la verificació que el SEPE procedeixi al reconeixement de la corresponent prestació per desocupació pel període de què es tracti.

La Tresoreria General de la Seguretat Social podrà establir els sistemes de comunicació necessaris amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal per al contrast amb les seves bases de dades del contingut de les declaracions responsables i dels períodes de gaudi de les prestacions per desocupació.

Les exempcions en la cotització no tindran efectes per als treballadors, i es manté la consideració del període en què s'apliquin com efectivament cotitzat amb caràcter general, sense que resulti d'aplicació el que s'estableix en l'art. 20 LGSS.

Les exoneracions seran a càrrec dels pressupostos de la Seguretat Social en el cas de l'aportació empresarial per contingències comunes, de les mútues col·laboradores en el cas de l'aportació empresarial per contingències professionals, del Servei Públic d'Ocupació Estatal en el cas de l'aportació empresarial per desocupació i per formació professionals i del fons de garantia salarial en el cas de les aportacions que financen les seves prestacions.

 1. Extensió dels ERTO força major COVID-19, i de les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació i de cotització

Mitjançant acord del Consell de Ministres es podrà establir una pròrroga dels ERTO força major COVID-19, en atenció a les restriccions de l'activitat vinculades a raons sanitàries que subsisteixin arribats al 30 de juny de 2020.

Aquest acord podrà, al seu torn, prorrogar les exempcions en matèria de cotització, o estendre-les als expedients de regulació temporal d'ocupació basats en causes objectives, així com prorrogar les mesures de protecció per desocupació previstes en l'article 25.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, pel període de temps i percentatges que en ell es determinin

 1. Modificacions normatives previstes

Sobre el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 es preveu modificar:

- Apartat 1 de l'article 24 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

"1. En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats sobre la base de força major temporal vinculada a la COVID-19 definida en l'article 22, la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a l'empresa de l'abonament de l'aportació empresarial prevista en l'article 273.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, durant els mesos de març i abril del 2020, quan, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors, o assimilats a treballadors per compte d'altri, en situació d'alta en la Seguretat Social. Si l'empresa tingués 50 treballadors, o assimilats a treballadors per compte d'altri, o més, en situació d'alta en la Seguretat Social, l'exoneració de l'obligació de cotitzar arribarà al 75% de l'aportació empresarial."

- Nou apartat 5 a l'article 24 Reial decret llei 8/2020, de 17 de març

"5. Les exoneracions regulades en aquest article seran a càrrec dels pressupostos de la Seguretat Social en el cas de l'aportació empresarial per contingències comunes, de les mútues col·laboradores en el cas de l'aportació empresarial per contingències professionals, del Servei Públic d'Ocupació Estatal en el cas de l'aportació empresarial per a desocupació i per formació professional i del fons de garantia salarial en el cas de les aportacions que financen les seves prestacions."

- Nova redacció D.A. 6a Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. Salvaguarda de l'ocupació.

 1. Les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral previstes en l'article 22 del present reial decret llei estaran subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat, entenent per tal la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l'expedient, encara que sigui parcial o només afecti a part de la plantilla.
 2. Aquest compromís s'entendrà incomplert si es produeix l'acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol de les persones afectades per aquests expedients.

No es considerarà incomplert aquest compromís quan el contracte de treball s'extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador, ni per la fi de la crida de les persones amb contracte fix-discontinu, quan no suposi un acomiadament sinó una interrupció. En particular, en el cas de contractes temporals el compromís de manteniment de l'ocupació no s'entendrà incomplert quan el contracte s'extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l'obra o servei que constitueix el seu objecte o quan no es pugui realitzar de manera immediata l'activitat objecte de contractació.

 1. Aquest compromís del manteniment de l'ocupació es valorarà en atenció a les característiques específiques dels diferents sectors i la normativa laboral aplicable, tenint en compte, en particular, les especificitats d'aquelles empreses que presenten una alta variabilitat o estacionalitat de l'ocupació.
 2. No resultarà d'aplicació el compromís de manteniment de l'ocupació en aquelles empreses en les quals concorri un risc de concurs de creditors en els termes de l'article 5.2 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.
 3. Les empreses que incompleixin aquest compromís hauran de reintegrar la totalitat de l'import de les cotitzacions del pagament de les quals van resultar exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents, segons el que s'estableix en les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social, prèvies actuacions a aquest efecte de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que acrediti l'incompliment i determini les quantitats a reintegrar."

Modificació del Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19

La Disposició final tercera del Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19, queda modificat com segueix:

"D.F. 3a Reial decret llei 9/2020, de 27 de març. Entrada en vigor i vigència.

Aquest reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado», i mantindrà la seva vigència durant l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020 i les seves possibles pròrrogues.

Els articles 2 i 5 mantindran la seva vigència fins a 30 de juny de 2020."