Publicat el projecte d'Ordre de mòduls IRPF/IVA per a 2024

29/11/2023
Fiscal

L'informem que el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha publicat el text del projecte d'Ordre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2024 el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i el règim especial simplificat de l'IVA (Ordre de mòduls).

Hisenda vol mantenir en 2024 els mateixos límits d'ingressos dels autònoms per a tributar en mòduls IRPF/IVA.

L'informem que el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha publicat el text del projecte d'Ordre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2024 el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i el règim especial simplificat de l'IVA (Ordre de mòduls).

El text del projecte manté l'estructura de l'Ordre HFP/1172/2022, de 29 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2023 el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i el règim especial simplificat de l'IVA.

Enguany, el límit d'ingressos permès perquè els autònoms puguin accedir -o en quedin fora- del règim de mòduls ha estat un dels temes que més preocupació ha generat entre els treballadors per compte propi o autònoms.

Des de 2016, aquests límits s'han anat prorrogant de manera transitòria, ja que, en principi, havien de baixar dels 250.000 euros als 125.000 i dels 150.000 als 75.000 euros.

De moment, Hisenda vol mantenir en 2024 els mateixos límits d'ingressos dels autònoms per a tributar en mòduls IRPF/IVA que en 2023. 

Excepte canvis d'última hora, aquests límits quedaran en els següents termes:

Concepte (1)

Any 2023

 A partir de 2024

Vendes totals

250.000

250.000

Vendes a empresaris

125.000

125.000

Compres (no immobilitzats)

250.000

250.000

(1) Volum d'operacions fetes l'any anterior.

Contingut de l'Ordre de Mòduls per a 2024

En relació amb el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF:

 • En primer lloc, cal assenyalar que es mantenen per a l'exercici 2024 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d'aplicació aplicables l'any 2023.
 • El percentatge de reducció general del rendiment net de mòduls serà del 5% (10% en 2023) per a tots els contribuents que el determinin pel mètode d'estimació objectiva en 2024 (tant per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals com per a la resta d'activitats) i s'assenyala, així mateix, que aquesta reducció es tindrà en compte per a quantificar el rendiment net a l'efecte dels pagaments fraccionats.
 • Manté per a 2024 la reducció dels índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF per a les següents activitats agrícoles: raïm de taula (0,32), flors i plantes ornamentals (0,32) i tabac (0,26).
 • Manté per a 2024 les mesures excepcionals per a activitats agrícoles i ramaderes. Es podrà reduir el rendiment net previ en el:
  • 35% del preu del preu d'adquisició del gasoil agrícola necessari per al desenvolupament d'aquestes activitats, degudament documentat en les factures expedides amb motiu d'aquesta adquisició.
  • 15% del preu d'adquisició dels fertilitzants necessaris per al desenvolupament d'aquestes activitats, degudament documentat en les factures expedides amb motiu d'aquesta adquisició.

Les adquisicions s'han d'efectuar en l'exercici 2024, documentades en factures emeses en aquest període.

 • A l'illa de la Palma: es manté per a 2024 la reducció del 20% del rendiment net calculat pel mètode d'estimació objectiva de l'IRPF. Aquesta reducció s'ha de tenir en compte també per a quantificar el rendiment net a l'efecte dels pagaments fraccionats corresponents a 2024 en l'IRPF. 

Pel que fa al règim simplificat de l'IVA:

 • Manté per a 2024 els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat l'any 2023.
 • Redueix, com en anys anteriors, el percentatge aplicable en 2023 per al càlcul de la quota reportada per operacions corrents en el règim simplificat de l'IVA per a determinades activitats ramaderes afectades per crisis sectorials, en concret per a les activitats d'apicultura (0,070) i de serveis de cria, guarda i engreixament d'ocells (0,06625).

Al terme municipal de Lorca, es redueixen en 2024, igual que en anys anteriors en un 20% el rendiment net calculat pel mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i també en un 20% la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l'IVA. Totes dues reduccions s'han de tenir en compte també per a quantificar el rendiment net a l'efecte dels pagaments fraccionats corresponents a 2024 en l'IRPF, i per al càlcul tant de la quota trimestral com de la quota anual del règim especial simplificat de l'IVA corresponent a l'any 2024.

Renúncia

Si aplica el règim de mòduls, li convé fer un càlcul del rendiment net que hauria de declarar si estigués en estimació directa i, si li convé més, renunciar a mòduls. I si li interessa el règim d'estimació objectiva que està aplicant, vigili el compliment dels límits excloents en 2023 per no haver de passar a estimació directa en 2024.

Si hi vol renunciar, presenti una declaració censal al desembre (enguany té fins al 2 de gener de 2024 de termini) o exerciti la seva renúncia tàcita presentant l'IVA del primer trimestre de 2024 en règim general (model 303) i el pagament fraccionat d'IRPF en règim d'estimació directa (model 130).