On posarà el focus Hisenda en el 2024?

06/03/2024
Fiscal

Com cada any, al BOE del dia 29 de febrer de 2024 s'ha publicat la Resolució de 21 de febrer de 2024, de la Direcció General de l'AEAT, on es publiquen les directrius generals del Pla general de control tributari i duaner de 2024.

Entre les principals línies d'actuació del Pla anual de control tributari i duaner de 2024, Hisenda posarà el focus sobre operadors estrangers que venguin a través de plataformes de comerç electrònic, i en l'àmbit de la fiscalitat internacional, enguany es donarà un impuls a la figura de les inspeccions conjuntes (‘joint audits’) i continuarà sent destacat el control de preus de transferència (intragrup) a partir d'un sistema automatitzat i integral d'anàlisi de riscos entre altres.

Com cada any, al BOE del dia 29 de febrer de 2024 s'ha publicat la Resolució de 21 de febrer de 2024, de la Direcció General de l'AEAT, on es publiquen les directrius generals del Pla general de control tributari i duaner de 2024.

Les directrius del Pla de 2024 segueixen la mateixa estructura que un altre dels instruments de planificació de l'Agència Tributària com és el Pla d'objectius anual i giren entorn de cinc grans pilars:

 • Informació i assistència.
 • Prevenció dels incompliments. El foment del compliment voluntari i prevenció del frau.
 • La recerca i les actuacions de comprovació del frau tributari i duaner.
 • El control del frau en fase recaptatòria.
 • La col·laboració entre l'Agència Tributària i les administracions tributàries de les comunitats autònomes.

A continuació exposarem un breu resum de les principals mesures i actuacions que s'escometran en aquest exercici 2024 per part d'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT):

 • Es farà efectiu el compromís adquirit per l'AEAT en el marc del Codi de bones pràctiques de professionals tributaris de millorar les funcionalitats de l'aplicació de cita, establint la cita prèvia especialitzada per als professionals adherits al citat Codi.
 • En l'àmbit de l'IRPF, l'aplicació INFORMA+ s'ampliarà per a aquelles qüestions més complexes que no puguin ser abordades mitjançant una resposta automàtica, permetent la presentació en línia de sol·licituds d'informació tributària a través d'aquesta eina.
 • Es posarà en marxa una campanya d'avisos als contribuents informant-los d'incidències perquè puguin procedir a corregir-les mitjançant la presentació d'una declaració complementària. En el cas concret de l'IRPF, tenint en compte les particularitats dels declarants per aquest impost, es facilitarà la navegació a Renda Web perquè els contribuents que desitgin corregir les incidències detectades puguin presentar una declaració complementària de la manera més àgil possible, mitjançant la confirmació de l'esborrany que es posarà a la seva disposició.
 • Es farà un esforç addicional en la captació d'informació sobre l'execució d'instal·lacions energètiques en habitatges i centres industrials, a fi de garantir un millor control del sector i verificar l'adequat compliment de les seves obligacions tributàries. Es continuarà amb la depuració del cens d'entitats no mercantils, en particular, fundacions, cooperatives i associacions, tant d'àmbit estatal com d'àmbit autonòmic, contrastant amb els registres corresponents, tant estatals com autonòmics, la informació necessària per verificar el compliment dels requisits per a l'aplicació del règim fiscal especial previst en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • S'impulsarà el Pla de rectificació censal integral permanent per al control de les situacions de risc censal a l'entrada en el cens de nous contribuents, i l'aplicació de manera efectiva del principi de control right from the start (atenció al contribuent des del seu primer registre).
 • Respecte a l'impost sobre societats es disposarà d'una nova declaració informativa sobre les operacions de comerç de béns corporals realitzades en la ZEC sense que les mercaderies transitin per territori canari.
 • S'impulsaran les accions formatives desenvolupades tant en els centres escolars com en els universitaris, a fi de fomentar un millor enteniment de la necessitat que tota la societat contribueixi al sosteniment del bé comú, afavorint el desenvolupament de nous materials que ajudin en aquesta tasca.
 • Es continuarà fent una simplificació del literal dels documents emesos amb més freqüència per l'AEAT i que més incidència tenen en els destinataris, de manera que siguin més comprensibles i accessibles per als obligats tributaris.
 • Es construirà un model unificat de prevenció i control en el qual els diferents mecanismes utilitzats siguin fases d'un mateix procés de reducció dels riscos tributaris i no compartiments estancs, de tal manera que, per a un determinat risc tributari, es defineixin els diferents mecanismes a utilitzar en els diferents moments en els quals es poden realitzar accions per a minimitzar-ho, des del moment en què es s'executa el fet econòmic, es declara el fet imposable o amb posterioritat a la seva autoliquidació.
 • En l'àmbit internacional, els controls simultanis i les inspeccions coordinades són instruments que tindran més presència, permetent continuar buscant una eficàcia administrativa més gran, així com d'una reducció dels costos de compliment dels contribuents.
 • Es faran actuacions per a l'anàlisi i, si és el cas, comprovació de l'impost sobre determinats serveis digitals, l'impost sobre transaccions financeres, l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes i els gravàmens temporals energètic i d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit.
 • Continuaran les labors d'investigació directa sobre contribuents d'alta capacitat econòmica, coneguts per les seves sigles en anglès com HNWI (High Net Worth Individuals) o UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals), per a la detecció i regularització dels comportaments irregulars en què incorrin.
 • Es dedicaran esforços a la implementació i explotació d'eines per a la utilització massiva de la nova informació sobre immobles i societats procedent del Consell General del Notariat (Índex únic notarial), amb vista a millorar les labors de selecció de riscos i de comprovació tributària.
 • Se seguirà amb la comprovació d'aquelles entitats que han estat creades instrumentalment amb l'única fi d'emetre factures irregulars per a ser deduïdes per societats operatives.
 • Es prestarà especial atenció a la investigació de béns que apareixen ocults quant a la seva titularitat real dins de la informació relacionada amb les activitats pròpies de les fundacions.
 • Es prestarà especial atenció als moviments i esquemes societaris que tenen per objecte la conversió de rendes ordinàries en plusvàlues o participació en beneficis a fi de reduir el gravamen.
 • Es controlarà la falsa afectació a l'activitat econòmica de béns de luxe (habitatges o segones residències, aeronaus, embarcacions o automòbils d'alta gamma) o de serveis relacionats amb el sector del luxe per part de persones jurídiques l'activitat de les quals no es trobi vinculada amb l'aprofitament o arrendament d'aquests béns.
 • Les operacions clàssiques que envolten qualsevol societat de capital (constitució, augment i reducció de capital, dissolució i liquidació, separació de socis, etc.) seran objecte d'un seguiment particular a fi que no serveixin de cobertura per a dissimular les capacitats econòmiques dels seus propietaris en l'IRPF, o serveixin de refugi de rendes opaques.
 • L'AEAT mantindrà la presència en aquells sectors i models de negoci en els quals s'apreciï alt risc d'existència d'economia submergida, amb especial atenció a l'ús intensiu d'efectiu o a l'ús de mètodes electrònics de pagament radicats a l'estranger que evitin les obligacions de subministrament d'informació. L'ús d'efectiu per sobre dels màxims admesos per la norma també serà objecte d'atenció.
 • Continuarà la verificació per part de l'Administració Tributària del compliment adequat de l'obligació dels subjectes passius acollits al sistema SII (Subministrament immediat d'informació), amb caràcter obligatori o voluntari, d'enviament de registres del SII.
 • Es faran actuacions de control dirigides a verificar que, després d'una sol·licitud de devolució de l'IVA per la construcció o adquisició de béns d'inversió, no es produeix un canvi d'afectació o destí del bé que determini la improcedència de la deducció aplicada o que el bé d'inversió no hagi de ser objecte de regularització.
 • Es faran actuacions per corregir les situacions en les quals en l'adquisició o construcció de béns d'inversió s'interposen societats amb l'únic propòsit d'aconseguir la plena deducció de les quotes suportades quan l'usuari efectiu dels béns no hauria tingut dret a la seva deducció plena.
 • Es faran actuacions de comprovació i investigació dirigides al control de l'abús en la utilització del tipus reduït d'IVA en les prestacions de serveis que comporten una aportació rellevant de subministraments per part de qui executa aquests serveis. La inspecció dels tributs incidirà en expedients en els quals existeixin bases imposables negatives, crèdits fiscals en base o quota pendents de compensar o d'aplicar.
 • S'atendrà les AIE quan s'apartin de la llei, siguin clarament abusives, es basin en pressupostos de fet simulats, o inflin artificialment la quantia dels crèdits fiscals transmesos, de manera que es desvirtuï l'objecte mateix del benefici fiscal.
 • Es duran a terme actuacions en les quals es controlarà als no declarants en l'IRPF, en l'impost sobre societats i en l'IVA.
 • Es prestarà especial atenció a les retencions i ingressos a compte relatius a rendiments del capital mobiliari o rendes subjectes a retenció que s'hagin d'ingressar en proporció al volum d'operacions segons el que es preveu en el Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra i en el Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc.
 • S'intensificaran les actuacions encaminades a regularitzar aquelles situacions en les quals s'observi infraretenció de les rendes obtingudes per artistes i esportistes no residents en territori espanyol, sempre que actuïn sense mediació d'establiment permanent, i sense perjudici de les actuacions i els procediments iniciats pels òrgans que tenen atribuïdes les competències inspectores.
 • S'intensificaran també els controls sobre la regularitat de les rendes obtingudes pels obligats tributaris no residents, així com sobre aquelles figures impositives que graven la tinença o la transmissió del patrimoni d'aquests, sigui aquesta última a títol onerós o lucratiu, i tot això sense perjudici de les funcions que corresponguin als òrgans que tenen atribuïdes les competències inspectores.
 • Es continuarà amb els plans sectorials de visites, dirigits a activitats empresarials i professionals, sectorials o temàtiques, amb un fort contingut de revisió censal i formal, que posarà l'èmfasi en el control de les TPV i altres programes informàtics que serveixin per a la facturació al públic.
 • S'intensificaran els controls sobre aquelles empreses que utilitzin mitjans de cobrament que es trobin al marge de les obligacions de subministrament d'informació de pagaments per mitjà de targeta de dèbit i crèdit, per a evitar que la utilització d'aquests mitjans de pagament alternatius constitueixi una via d'elusió o frau.
 • Seguiran les captacions d'informació relatives a empreses intermediàries de la inversió i pagament en monedes virtuals, per a augmentar el coneixement dels inversors d'aquesta mena de criptoactius, la font de la seva renda i patrimoni, així com la possible existència de rendiments o plusvàlues obtingudes d'aquestes inversions.
 • En relació amb la prevenció i repressió del contraban, narcotràfic i blanqueig de capitals, l'AEAT desenvoluparà específicament una sèrie d'actuacions encaminades a la neutralització de les activitats de delinqüència organitzada, sovint transfrontereres, actuant de manera integral contra les estructures logístiques, financeres i patrimonials de les organitzacions criminals.
 • Es treballarà amb la plataforma de la Unió Europea d'intercanvi d'informació en matèria de seguretat marítima, que permetrà la cooperació i col·laboració, així com l'intercanvi d'informació de manera segura, entre les agències europees amb competències en l'àmbit marítim.
 • S'intensificaran i reforçaran els mecanismes de col·laboració amb les àrees de control de l'AEAT especialment mitjançant l'ús de les eines desenvolupades en 2023, que permetin avaluar riscos recaptatoris i una revisió i actualització dels mecanismes de col·laboració en relació amb contribuents subjectes a actuacions de regularització pels òrgans de liquidació de l'Agència, amb la finalitat de poder adoptar mesures que assegurin de manera eficaç la satisfacció dels deutes aflorats a conseqüència de les actuacions de control dels incompliments tributaris.
 • L'AEAT farà actuacions d'obtenció d'informació sobre la utilització d'aquests terminals que, unit a una resolució específica que reguli el procediment per a efectuar telemàticament l'embargament de crèdits derivats del cobrament mitjançant terminals del punt de venda en entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, permetrà a l'Agència Tributària prevenir i controlar el frau fiscal mitjançant l'ús de TPV.
 • Quant a la recaptació dels deutes vinculats a delicte es continuaran fent les actuacions recaptatòries que siguin necessàries, desplegant una especial vigilància patrimonial d'aquests deutors i dels seus responsables tributaris específics, amb la finalitat de prevenir i detectar, amb la màxima anticipació possible, conductes de buidatge patrimonial enfront de les quals calgui reaccionar.
 • Es continuarà activament amb les actuacions de recerca dirigides a identificar tercers responsables o altres persones al càrrec de les quals la Llei imposa l'obligació de pagament, i a acreditar la concurrència dels supòsits de fet previstos en la norma per a exigir-los el pagament dels deutes.
 • Es farà un seguiment especial de les derivacions de responsabilitat procedents d'actuacions coordinades amb altres àrees liquidadores.
 • S'intensificarà el control del deute pendent, en particular, del deute en fase d'embargament, amb la finalitat d'agilitzar la gestió recaptatòria i així aconseguir-ne una reducció. Per a això, es procedirà a revisar aquest deute pendent, fonamentalment el més antic, de manera que s'agilitzi la finalització del procediment de constrenyiment.

Atenció. L'AEAT preveu intensificar el control i dur a terme les següents actuacions específiques:

 • Control sobre operadors estrangers que venguin a través de plataformes de comerç electrònic.
 • Controls sobre els denominats 'neobancs', entitats de pagament electrònic i altres sistemes de pagament virtual que habitualment estan registrades correctament a la UE, però que poden realitzar serveis financers digitals a Espanya, sense tenir cap presència física i al marge de les obligacions de subministrament d'informació de pagaments per mitjà de targeta de dèbit i crèdit, la qual cosa podria implicar esquemes d'elusió o frau per part dels qui utilitzen els seus serveis de cobrament.
 • Campanya d'avisos per incidències en les declaracions de l'IRPF
 • Grans empreses i patrimonis
 •  Valoració prèvia de la conducta del contribuent per a modular el règim sancionador
 • Increment de la captació d'informació per a mitigar el frau fiscal
 • Delinqüència organitzada
 • Anticipació del control recaptatori
 • Efectes de la sentència del Tribunal Constitucional de 19 de gener de 2024 (modificacions de l'impost sobre societats introduïdes pel Reial decret llei 3/2016)

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,