Obligacions fiscals maig – juny 2020

11/05/2020
Fiscal

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de maig i juny. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de maig i juny. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

MAIG

Des del 7 de maig al 30 de juny

Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2019

Des del 13 de maig fins al 30 de juny

RENDA

 • Presentació en comunitats autònomes i oficines de l'AEAT de la declaració anual de Renda 2019: D-100 i Patrimoni: 714.

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 25 de juny

Fins al 20 de maig

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

 • Abril 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Abril 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Abril 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Febrer 2020 (*) Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Febrer 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2020: 548, 566, 581
 • Abril 2020 (*): 570, 580
 • Primer trimestre 2020 (*) Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Primer trimestre 2020. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

(*) Fàbriques i Dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre del 2020 a través de la Seu electrònica de l'AEAT entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Abril 2020. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2020. Pagament fraccionat: 583
 • Primer quadrimestre 2020. Autoliquidació: 587

 

JUNY

Fins a l'1 de juny

IVA

 • Abril 2020. Autoliquidació: 303
 • Abril 2020. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Abril 2020. Grup d'entitats, model agregat: 353

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L'ÀMBIT DE L'ASSISTÈNCIA MÚTUA

 • Año 2019: 289

DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS DE DETERMINADAS PERSONAS ESTADOUNIDENSES

 • Año 2019: 290

Hasta el 22 de junio

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

 • Mayo 2020. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Mayo 2020. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
 • Mayo 2020. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

 • Mayo 2020: 430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

 • Marzo 2020 (*) Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Marzo 2020. Grandes empresas: 561, 562, 563
 • Mayo 2020: 548, 566, 581
 • Mayo 2020 (*): 570, 580
 • Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores autorizados: 510

(*) Fábricas y Depósitos fiscales que hayan optado por suministrar los asientos contables correspondientes al primer semestre de 2020 a través de la Sede electrónica de la  AEAT entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020.

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD

 • Mayo 2020. Grandes empresas: 560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

 • Pago fraccionado 2020: 584

Hasta el 25 de junio

RENTA Y PATRIMONIO

 • Declaración anual Renta y Patrimonio 2019 con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta: D-100, D-714

Hasta el 30 de junio

RENTA Y PATRIMONIO

 • Declaración anual Renta y Patrimonio 2019 con resultado a devolver, renuncia a la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación del primer plazo: D-100, D-714
 • Régimen especial de tributación por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes para trabajadores desplazados 2019: 151

IVA

 • Mayo 2020: Autoliquidación: 303
 • Mayo 2020: Grupo de entidades, modelo individual: 322
 • Mayo 2020: Grupo de entidades, modelo agregado: 353

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE AYUDAS RECIBIDAS EN EL MARCO DEL REF DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS DE ESTADO POR CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

 • Año 2019: 282