Obligacions fiscals abril - maig 2020

07/04/2020
Fiscal

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos abril i maig.

ABRIL

Des de l'1 d'abril fins al 30 de juny

RENDA I PATRIMONI

 • Presentació per internet de les declaracions de renda i patrimoni 2019

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 25 de juny

Fins al 20 d'abril

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Primer trimestre 2020: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Primer trimestre 2020:             
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:                      
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Març 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Març 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2020. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2020. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2020. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA. Autoliquidació: 368
 • Primer trimestre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Març 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Gener 2020 (*) Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Gener 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Març 2020: 548, 566, 581
 • Març 2020 (*): 570, 580
 • Primer trimestre 2020: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2020 (*) Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Primer trimestre 2020. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

(*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu electrònica de l'AEAT entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020. Per al model 553, a més, establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper.

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Març 2020. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2020. Excepte grans empreses: 560
 • Any 2019. Autoliquidació anual: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2020. Pagament fraccionat: 585
 • Any 2019. Autoliquidació anual: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Primer trimestre 2020: 595

Fins al 30 d'abril

IVA

 • Març 2020. Autoliquidació: 303
 • Març 2020. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Març 2020. Grup d'entitats, model agregat: 353

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Primer trimestre 2020. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 • Primer trimestre 2020: 179

 

MAIG

Des del 7 de maig al 30 de juny

Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2019

Des del 13 de maig fins al 30 de juny

RENDA

 • Presentació en comunitats autònomes i oficines de l'AEAT de la declaració anual de Renda 2019: D-100 i Patrimoni: 714.

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 25 de juny

Fins al 20 de maig

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

 • Abril 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Abril 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Abril 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Febrer 2020 (*) Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Febrer 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2020: 548, 566, 581
 • Abril 2020 (*): 570, 580
 • Primer trimestre 2020 (*) Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Primer trimestre 2020. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

(*) Fàbriques i Dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre del 2020 a través de la Seu electrònica de l'AEAT entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Abril 2020. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2020. Pagament fraccionat: 583
 • Primer quadrimestre 2020. Autoliquidació: 587