Noves mesures d'impuls de l'habitatge social, préstecs hipotecaris a consumidors i pròrroga de la suspensió de desnonament

11/01/2024
Fiscal

El Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, inclou entre altres novetats, una sèrie de mesures d'impuls de l'habitatge social, préstecs hipotecaris a consumidors i pròrroga de la suspensió de desnonament.

Al BOE del 28 de desembre de 2023, es publicà el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre (RDL 8/2023), pel qual s'adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Mitjà, així com per a pal·liar els efectes de la sequera, amb entrada en vigor, amb algunes excepcions, el 29 de desembre.

Aquesta norma comprèn un ampli ventall de mesures que afecten diverses matèries. En aquesta circular ens referim a mesures d'impuls de l'habitatge social, préstecs hipotecaris a consumidors i pròrroga de la suspensió de desnonament.

Nova línia d'avals ICO vinculada a la línia de préstecs ICO per a la promoció d'habitatge social

Es regula l'aprovació d'una línia d'avals per a la cobertura parcial per compte de l'Estat del finançament, amb fons provinents de l'Addenda del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a incrementar el parc d'habitatge per lloguer social o a preu assequible, així com per a millorar el parc d'habitatge ja existent destinat a lloguer social o assequible.

La línia d'avals, dotada de 2.000 milions d'euros, està destinada a promotors públics i privats que financin els seus projectes elegibles a l'empara de la "Facilitat ICO MRR per a Promoció d'Habitatge Social".

Els termes i condicions de la línia d'avals es desenvoluparan en el conveni que a aquest efecte subscrigui el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana amb l'ICO.

L'execució dels avals segueix el mateix règim de recuperació i cobrament que correspongui a la part del principal del crèdit no garantida, d'acord amb la normativa i pràctiques de les entitats financeres. No apliquen els procediments i les prerrogatives de cobrament previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, per als crèdits públics.

L'entitat financera és responsable de dur a terme les actuacions negociadores, extrajudicials o judicials per a la recuperació del deute relatiu a l'operació avalada.

Els crèdits derivats dels avals tindran la consideració de crèdit financer als efectes previstos en la Llei concursal, amb les especialitats previstes en la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal.

Els crèdits derivats dels avals tindran el rang que, de conformitat amb el que es preveu en la normativa concursal, correspongui per les seves característiques als crèdits financers i, almenys, el mateix rang que els crèdits corresponents a la part del principal no garantida.

Mesures per a la protecció de persones vulnerables

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2024 la suspensió del cobrament de comissió d'amortització anticipada prevista en els apartats 5 i 6 de l'art. 23 de la Llei 5/2019, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (LCCI) i acordada en virtut del Reial decret llei 19/2022. A més, fins al final de 2024 no es reportarà cap mena de comissions per la conversió de tipus variable a tipus fix, inclosos els préstecs que prevegin un primer període fix d'almenys, tres anys.

Consegüentment, s'estén el règim de limitació de comissions per conversió de préstecs de tipus variable a tipus fix de la LCCI, a la conversió a tipus fix de préstecs que suposi un primer període a tipus fix d'almenys, tres anys.

Es prorroga la suspensió dels procediments de desnonament i de llançament per a llars vulnerables sense alternativa residencial regulada en el Reial decret llei 11/2020. D'aquesta manera, es prorroga fins al 31 de desembre de 2024 la suspensió dels procediments de desnonament i de llançament:

  • Per impagament de lloguer per a llars vulnerables sense alternativa residencial subjectes a la LAU de 1994; i
  • Per als qui habitin sense títol un habitatge que siguin víctimes de violència de gènere, dependents o amb dependents o menors a càrrec seu, i es trobin en situació de vulnerabilitat, sempre que l'habitatge pertanyi a persones físiques o jurídiques titulars de més de deu habitatges.

Els arrendadors i titulars d'habitatges afectats per la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments tindran dret a sol·licitar, fins al 31 de gener de 2025, una compensació en determinades circumstàncies.