Noves condicions per a la fase 1 i 2 de desescalada des del 25 de maig.

26/05/2020

COVID-19. Publicada al BOE l'Ordre que estableix noves unitats territorials i noves condicions per a la fase 1 i 2 de desescalada des del 25 de maig.

S'ha publicat al BOE del dia 23 de maig l'Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en aplicació del pla per a la transició cap a una nova normalitat. Castella i Lleó, Madrid i Barcelona avancen des del 25 de maig a fase 1, en la qual seguiran encara el País Valencià, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Màlaga, Granada, Lleida, Girona, Barcelona i el municipi de Totana (Múrcia). En la fase 2, les comunitats autònomes podran modificar el percentatge d'aforament previst fins ara (no es permetia superar el 40% de l'aforament per al consum en local i el 50% de les taules en terrassa permeses l'any anterior), sempre que no siguin inferiors al 30% ni superiors al 50%. En la fase 1, es permet la reobertura al públic dels establiments i locals comercials que es trobin dins de parcs o centres comercials sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda al públic igual o inferior a 400 metres o acotin la que s'obri al públic a aquest llindar, i que comptin amb accés directe i independent des de l'exterior del parc o centre comercial.

L'informem que al BOE del dia 23 de maig s'ha publicat l'Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en aplicació del pla per a la transició cap a una nova normalitat, que estableix noves unitats territorials i noves condicions per a la fase 1 i 2 de desescalada des del 25 de maig.

D'aquesta manera, des d'aquesta data estaran en fase 1 el 53% de la població (25 milions d'habitants): la Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, el País Valencià, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Màlaga, Granada, Lleida, Girona, Barcelona i el municipi de Totana (Múrcia).

La fase 1 permet una mobilitat més gran i determina la reobertura de nombroses instal·lacions i serveis, encara que amb restriccions.

A la fase 2 passarà el 47% de la població (22 milions d'habitants): després de l'avançada de la Gomera, El Hierro, La Graciosa i Formentera, entren a la fase 2 la resta de Canàries i Balears, Galícia, Astúries, Cantàbria, el País Basc, La Rioja, Navarra, Aragó, Extremadura, Guadalajara Conca, la Regió de Múrcia (excepte Totana), Almeria, Jaén, Còrdova, Sevilla, Cadis, Huelva, tres zones sanitàries catalanes (el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu), Ceuta i Melilla.

La fase 2 reforça la mobilitat als ciutadans i redueix les restriccions en la reobertura de nombroses instal·lacions i serveis, encara que manté algunes restriccions.

Les mesures de la fase 1 i de la 2 afecten tota la població d'aquests territoris amb l'excepció de les persones que presentin símptomes, estiguin en aïllament domiciliari o quarantena per un diagnòstic per Covid-19 o ser contacte estret.

Les persones vulnerables podran fer ús de les noves condicions sempre que la seva condició clínica estigui controlada i sota rigoroses mesures de protecció.

NOVES CONDICIONS PER A LA FASE 2 DE DESESCALADA

L'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, que va entrar en vigor el passat 18 de maig fixant les condicions per a la fase 2 per a les illes de la Gomera, El Hierro, La Graciosa i Formentera, és una de les que es modifiquen des del 25 de maig, en aquest cas per flexibilitzar algunes restriccions de cara a un nou període que comença el 25 de juny i on un bon nombre d'àmbits territorials acompanyaran les illes esmentades en la transició per la fase 2.

Els canvis introduïts són els següents:

 1. Reobertura de locals d'hostaleria i restauració per a consum en el local

Es disposa que les comunitats autònomes i les ciutats autònomes, en el seu respectiu àmbit territorial, podran modificar, a partir del 25 de maig de 2020, el percentatge d'aforament previst fins ara (no es permetia superar el 40% de l'aforament per al consum en local i el 50% de les taules en terrassa permeses l'any anterior), sempre que no siguin inferiors al 30% ni superiors al 50%.

 1. Visites a habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones grans

Es flexibilitza el règim de visites, regulat molt restrictivament en l'article ara derogat, de tal forma que es diposita en les comunitats autònomes la facultat de permetre en el seu àmbit territorial, fixant requisits i condicions, la realització de visites als residents d'habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones grans, així com la possibilitat de realització de passejos pels residents.

 1. Activitat dels cinemes, teatres, auditoris i espais similars i d'altres locals i establiments destinats a actes i espectacles culturals

En aquest cas, la modificació consisteix a introduir una excepció per a la Regió de Múrcia, de tal forma que es disposa que no es podran reunir més de 100 persones, en lloc de les 400 que es permeten per a la resta de regions en la mateixa situació, i es mantenen la resta de requisits quant a aforament (1/3) i l'exigència de romandre assegut amb la deguda distància de seguretat.

 1. Ús de les platges

Mantenint-se les regles genèriques ja establertes en l'apartat 2 de l'article 7 de l'Ordre SND/414/2020, relatives a la llibertat de circulació (distància interpersonal de 2 metres o mesures alternatives de protecció higiènica i respiratòria), es permet el trànsit i permanència a les platges, així com la pràctica d'activitats esportives, professionals o d'esbarjo, que en aquest últim cas es puguin desenvolupar individualment i sense contacte físic, i que es mantingui una distància mínima de 2 metres entre els participants.

Es permet l'ús de dutxes i rentapeus a l'aire lliure, lavabos, vestidors i altres serveis públics similars. La seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, reforçant la neteja i la desinfecció dels lavabos.

La ubicació dels objectes personals, tovalloles, gandules i elements similars es durà a terme de manera que es garanteixi un perímetre de seguretat de 2 metres respecte a altres usuaris, excepte en el cas de banyistes convivents o que no superin el nombre màxim de 15 persones. Les gandules d'ús rotatori s'hauran de netejar i desinfectar quan canviï d'usuari.

Als Ajuntaments els correspon, a més de la neteja i desinfecció de les instal·lacions i béns de les platges, la possibilitat d'establir limitacions tant d'accés, que en tot cas serà gratuïta, com d'aforament a les platges a fi d'assegurar que es respecta la distància interpersonal d'almenys, 2 metres entre banyistes. Així mateix, a l'efecte de garantir el seu gaudi pel màxim nombre possible de persones en condicions de seguretat sanitària, també poden establir límits en els temps de permanència, així com en l'accés als aparcaments de cara a facilitar el control de l'aforament de les platges.

A l'efecte de calcular l'aforament màxim permès per cada platja, es considerarà que la superfície de platja a ocupar per cada banyista serà d'aproximadament 4 metres quadrats. Per a aquest càlcul es descomptarà de la superfície útil de la platja, com a mínim, una franja de 6 metres a comptar des de la riba en plenamar.

Les activitats d'hostaleria i restauració que es realitzin a les platges, incloses les descobertes, amb concessió o autorització d'ocupació o aprofitament del domini públic marítim-terrestre, es regiran pel que s'estableix per al règim d'hostaleria i restauració.

Els responsables de negocis de motos aquàtiques, hidropedals i de qualssevol altres elements esportius o d'esbarjo hauran de complir amb el disposat en les ordres específiques per a comerç detallista i, de manera particular, tots els vehicles hauran de ser netejats i desinfectats abans de cada ús.

 1. Condicions per al desenvolupament de les activitats de turisme actiu i naturalesa i altres activitats d'oci

5.1 Condicions per a la reobertura dels parcs naturals

Es permet la reobertura dels parcs naturals sempre que no se superi el 20% del seu aforament màxim permès. Als parcs naturals que reobrin els seran aplicable els apartats 2 a 4 de l'article 47 de l'Ordre SND/399/2020, és a dir, que els locals o establiments dedicats a aquesta activitat no poden obrir zones comunes, excepte la recepció, els lavabos i els vestidors, que hauran de tenir les mesures de prevenció i desinfecció ja conegudes, es mantindrà la distància interpersonal de 2 metres i, en cas de no ser així, es preveurà la utilització de les mesures de precaució ja conegudes, amb la desinfecció després de cada ús de l'equipament necessari utilitzat.

5.2 Condicions per a la reobertura dels telefèrics

La reobertura dels telefèrics se supedita al fet que sempre, en cada cabina, no se superi el 50% de la seva ocupació màxima permesa. Per a això serà necessari dur a terme una neteja i desinfecció de la instal·lació amb caràcter previ a la seva reobertura. Així mateix, s'haurà de procedir a la neteja i desinfecció diària.

Si a les cabines hi ha seients, els usuaris hauran de romandre sempre asseguts, mantenint una distància de separació d'almenys un seient entre persones o grups de no convivents. En el cas de cabines que no comptin amb seients, a terra s'hi posaran vinils de senyalització, o altres elements similars, indicant la distància mínima de seguretat.

S'hauran de posar a la disposició del públic, i en tot cas en l'entrada de la instal·lació, dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats.

 1. Mesures de flexibilització en l'àmbit educatiu i de la formació

6.1 Mesures de flexibilització a adoptar per les administracions educatives

Es preveu la possibilitat que les administracions educatives flexibilitzin les mesures de contenció i reprenguin les activitats presencials en l'àmbit educatiu no universitari i de la formació, i correspondrà així mateix a aquestes administracions l'execució de les mesures. Així mateix, podran decidir mantenir les activitats educatives a través de les modalitats a distància i en línia, sempre que resulti possible, i encara que no fos aquesta la modalitat prestacional educativa establerta com a forma específica d'ensenyament en els centres.

6.2 Altres activitats educatives o de formació 

Els centres educatius i de formació no previstos en l'article anterior, com ara autoescoles o acadèmies, podran disposar la represa de la seva activitat presencial, sempre que no se superi 1/3 del seu aforament. Així mateix, hauran de prioritzar, sempre que sigui possible, les modalitats de formació a distància i en línia.

S'aplicaran les mesures d'higiene i prevenció previstes per als establiments i locals comercials de caràcter detallista.

Els centres educatius i de formació hauran de posar a la disposició del públic, i en tot cas en l'entrada del centre, dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats.

En el cas de les classes pràctiques de conducció serà obligatori l'ús de màscares en el vehicle de pràctiques, tant pel professor com per l'alumne.

Així mateix, s'haurà de netejar i desinfectar el vehicle de pràctiques abans i després del seu ús per cada alumne, prestant especial atenció als elements d'ús comú i el comandament del vehicle, així com dur a terme la seva ventilació durant el temps necessari per permetre la renovació de l'aire.

 1. Condicions per al desenvolupament d'activitats de formació pràctica presencial per a personal ferroviari

Es permetrà la formació pràctica presencial per a personal ferroviari que estigui obtenint nous títols habilitants en centres homologats de formació per a la seva incorporació al sector.

Aquesta formació presencial pràctica s'impartirà, en tot cas, subjecta a les condicions assenyalades per les autoritats sanitàries i els serveis de prevenció de riscos laborals i protecció de la salut dels treballadors de les entitats ferroviàries i dels centres de formació implicats, per evitar el risc de contagis i assegurar el distanciament social durant l'exercici professional en el transport ferroviari. Aquesta previsió resultarà d'aplicació també a la formació de personal d'altres sistemes ferroviaris de competència no estatal, siguin convencionals, lleugers, metropolitans o tramviaris.

 1. Municipi de Totana (Múrcia)

S'introdueix l'obligació que la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia sol·liciti al Ministeri de Sanitat la suspensió parcial o total de l'aplicació d'aquesta ordre al Municipi de Totana quan consideri que existeix una situació de risc per a la població o quan existeixi un creixement sostingut del nombre de casos de COVID-19. S'ha de tenir en compte que l'Ordre SND/442/2020 suspèn l'aplicació d'aquesta ordre mantenint Totana en la fase 1 de desescalada.

NOVES CONDICIONS PER A LA FASE 1 DE DESESCALADA

L'Ordre SND/440/2020, amb efectes des del 25 de maig, modifica diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en aplicació del pla per a la transició cap a una nova normalitat.

D'entre les afectades, destaquem ara els canvis introduïts en l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a:

 1. Suprimir les limitacions als desplaçaments de la població infantil (que el passeig diari es realitzi com a màxim en grups formats per un adult responsable i fins a tres infants) i per a la pràctica de l'activitat física no professional de persones de 14 anys o més (passejos acompanyats d'una sola persona convivent, empleada de llar o cuidadora i pràctica de l'activitat física no professional individual, o en determinats casos acompanyats d'una persona convivent, empleada de llar o cuidadora habitual), i es permetrà la seva realització en grup limitats, tret que es tracti de convivents, a un màxim de 10 persones, respectant les mesures de seguretat i higiene, en particular, el manteniment de la distància de seguretat d'almenys 2 metres, o, en defecte d'això, mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans i etiqueta respiratòria.
 2. Permetre la reobertura al públic dels establiments i locals comercials que es trobin dins de parcs o centres comercials sempre que:
 • tinguin una  superfície útil d'exposició i venda al públic igual o inferior a 400 metres o que acotin la que s'obri al públic a aquest llindar, i
 • comptin amb accés directe i independent des de l'exterior del parc o centre comercial.
 1. Aixecar (en totes les unitats territorials en fase 1 i posteriors) la suspensió de les activitats relacionades amb obres en edificis existents establerta per l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, amb la garantia de les mesures adequades d'higiene i distància mínima de 2 metres entre persones.
 2. Permetre que les comunitats i ciutats autònomes estableixin el percentatge d'aforament permès per a la reobertura al públic dels museus, que no podrà ser inferior al 30% ni superior al 50% del previst per a cadascuna de les seves sales i espais públics.
 3. Permetre que s'imparteixi la formació pràctica presencial, sobre el seu lloc de treball, per a personal ferroviari que ja tingui una vinculació laboral amb les entitats del sector, establint que se subjectarà a les condicions assenyalades per les autoritats sanitàries i els serveis de prevenció de riscos laborals i protecció de la salut dels treballadors de les entitats ferroviàries i dels centres de formació implicats i declarant la mesura aplicable a la formació de personal d'altres sistemes ferroviaris de competència no estatal, siguin convencionals, lleugers, metropolitans o tramviaris.
 4. No permetre en l'àmbit territorial de les províncies de Toledo, Albacete i Ciudad Real la realització de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris en l'àmbit de la recerca científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació.
 5. Permetre que en els territoris històrics d'Àlaba, Biscaia i Guipúscoa la mobilitat interterritorial entre municipis contigus de trànsit habitual per a la realització d'activitats socioeconòmiques
 6. Eliminar en l'àmbit territorial de la Regió de Múrcia la limitació d'aforament, fixada per a locals i establiments en els quals es desenvolupin actes i espectacles culturals, a 50 persones quan es desenvolupin a l'aire lliure.