Mesures fiscals urgents del RD-llei 8/2020 per a fer front a l'impacte del COVID-19

19/03/2020
Fiscal

Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19
(BOE, 18-03-2020)

En el BOE del dia 18 de març, s'ha publicat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (d'ara endavant, RDL), que abasten molts i diferents àmbits de l'activitat empresarial, i que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació i estén la seva vigència per un mes, preveient la possibilitat de pròrroga. No obstant això, aquelles mesures previstes en aquest Reial decret llei i que tenen termini determinat de durada se subjectaran a aquest.

Els resumim a continuació les principals mesures fiscals:

1. Suspensió de terminis en l'àmbit tributari

L'article 33 del Reial decret llei 8/2020, estableix quins terminis se suspenen en l'àmbit tributari.

Els terminis de pagament del deute tributari per liquidacions practicades per l'Administració, els venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits, els terminis per a atendre els requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació, per a formular al·legacions en procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de revocació, que no hagin conclòs a l'entrada en vigor d'aquest RDL (18 de març de 2020), s'amplien fins al 30 d'abril de 2020.

Quan siguin comunicats a partir del 18 de març, els terminis s'estenen fins al 20 de maig de 2020, tret que l'atorgat per la norma general sigui major, i en aquest cas aquest resultarà d'aplicació.

Cal tenir en compte que, d'acord amb la disposició transitòria tercera del Reial decret llei 8/202, el que es disposa en aquest art. 33 RD-llei 8/2020 serà aplicable als procediments la tramitació dels quals s'hagués iniciat abans del 18 de març de 2020.

També hem de tenir present que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma, preveia una suspensió general de terminis administratius. No obstant això, considerant els dubtes interpretatius que aquesta disposició havia generat, el 18 de març de 2020 també s'ha publicat el Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica l'anterior, establint que aquesta suspensió dels termes i interrupció dels terminis administratius (i) no serà aplicable als terminis tributaris, ni (ii) afectarà els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries, atès que per a aquests terminis tributaris seran aplicables les regles que ara aprova aquest Reial decret llei 8/2020.

En concret, s'aprova les següents mesures:

1.1. Ampliats fins al 30 d'abril de 2020 els terminis dels següents pagaments que no hagin conclòs el 18 de març de 2020

•Els terminis de pagament del deute tributari per liquidacions practicades per l'Administració (articles 62.2 i 62.5 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. És a dir, pagament en període voluntari de deutes tributaris resultants de liquidacions administratives i terminis de pagament una vegada iniciat el període executiu i notificada la provisió de constrenyiment)
•Els venciments de terminis i fraccions d'acords d'ajornament i fraccionament ja concedits.
•Els terminis relacionats amb subhastes i adjudicació de béns referents a la realització de licitacions electròniques una vegada obertes les subhastes i l'adjudicació de béns o lots quan hagi finalitzat la fase de presentació d'ofertes.
•Els terminis per a atendre requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació amb transcendència tributària, així com els terminis per a formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència en els següents procediments:
•Procediments d'aplicació dels tributs.
•Procediments sancionadors.
•Procediments de declaració de nul·litat.
•Procediments de devolució d'ingressos indeguts.
•Procediments de rectificació d'errors materials i revocació.
•Els terminis d'execució de garanties sobre immobles en l'àmbit de procediments administratius de constrenyiment.
•Els terminis per a atendre requeriments i sol·licituds d'informació de la Direcció General de Cadastre.

1.2. S'amplien fins al 20 de maig de 2020 (tret que els terminis atorgats per la norma siguin majors, i en aquest cas seran aplicables aquests terminis) els venciments dels terminis que es comuniquin des del 18 de març de 2020 que s'indiquen a continuació

•Els terminis de pagament del deute tributari per liquidacions practicades per l'Administració (articles 62.2 i 5 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària).
•Els venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits.
•Els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns (arts. 104.2 i 104 bis Reglament General de Recaptació).
•L'establert per a atendre els requeriments, diligències d'embargament, sol·licituds d'informació o actes d'obertura de tràmit d'al·legacions o d'audiència que es comuniquin a partir del 18 de març de 2020.

Es considera evacuat el tràmit si l'obligat tributari atén el requeriment o sol·licitud d'informació amb transcendència tributària o presenta al·legacions.

Tot l'anterior, sense perjudici de les especialitats previstes per la normativa duanera en matèria de terminis per a formular al·legacions i atendre requeriments.

1.3. Còmput dels terminis de durada màxima dels procediments d'aplicació dels tributs i de la prescripció tributària

S'estableix que el període comprès entre el 18 de març i el 30 d'abril de 2020 no computarà a l'efecte de la durada màxima dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per la AEAT; ni dels procediments iniciats d'ofici per la Direcció General de Cadastre.

No obstant això, s'habilita a l'Administració a continuar amb la tramitació ordinària dels procediments tributaris, en reconèixer-li la facultat d'impulsar, ordenar i realitzar els tràmits que consideri imprescindibles i a realitzar comunicacions, requeriments, sol·licituds d'informació o a concedir tràmits d'audiència. No obstant això, s'ha de tenir en compte que, com s'ha indicat en l'apartat anterior, els terminis d'atenció d'aquests tràmits pel contribuent s'han ampliat fins al 30 d'abril o el 20 de maig, segons el cas.

En la mateixa línia, s'estableix que el període comprès entre el 18 de març i el 30 d'abril de 2020 no computarà a l'efecte dels terminis de prescripció tributària (article 66 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària) ni dels de caducitat.

En el recurs de reposició i en els procediments economicoadministratius, s'entendran notificades les resolucions que els posin fi quan s'acrediti un intent de notificació de la resolució entre el 18 de març i el 30 d'abril de 2020, a l'efecte del còmput dels terminis de prescripció (article 66 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària). El termini per a interposar recursos o reclamacions economicoadministratives enfront d'actes tributaris, així com per a recórrer en via administrativa resolucions dictades en els procediments economicoadministratius, no s'iniciarà fins conclòs aquest període, o fins que s'hagi produït la notificació (en els termes de la Secció Tercera del Capítol II del Títol III Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària), si aquesta última s'hagués produït amb posterioritat a aquell moment.

En relació amb el Cadastre:

•S'amplien fins al 30 d'abril de 2020, els terminis per a atendre els requeriments i sol·licituds d'informació formulats per la Direcció General del Cadastre que es trobin en termini de contestació el 18 de març de 2020.
•Podran ser atesos fins al 20 de maig de 2020, tret que l'atorgat per la norma general sigui major, i en aquest cas aquest resultarà d'aplicació, els actes d'obertura de tràmit d'al·legacions o d'audiència comunicats a partir del 18 de març de 2020.
•Es considera evacuat el tràmit si l'obligat tributari atén el requeriment o sol·licitud d'informació amb transcendència tributària o presenta al·legacions.
•El període des de 18 de març fins al 30 d'abril de 2020 no computa a l'efecte de la durada màxima dels procediments iniciats d'ofici, si bé durant aquest període podrà l'Administració realitzar els tràmits imprescindibles.

2. Exemptes de AJD les escriptures de formalització de novació dels préstecs i crèdits hipotecaris

La Disposició final primera del Reial decret llei 8/2020, afegeix un nou número 23 a l'article 45.I.B) de la Llei del ITPAJD, a l'efecte de declarar l'exempció en AJD de les escriptures de formalització de novació dels préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin a l'empara d'aquest RDL.

Així, s'estableix que les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin a l'empara del Reial decret llei 8/2020 per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d'actes jurídics documentats (AJD) Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD).

3. Duanes

En l'àmbit duaner, l'article 32 del Reial decret llei 8/2020, estableix que la AEAT podrà acordar que el procediment de declaració, i el despatx duaner que aquell inclou, sigui realitzat per qualsevol òrgan o funcionari de l'Àrea de Duanes i Impostos Especials.

A aquest efecte, no resultarà d'aplicació el que es preveu en l'article 84 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.