Conseqüències del Brexit en l'IVA a partir de 2021

20/01/2021
Fiscal

La sortida del Regne Unit de la Unió Europea suposa, entre altres qüestions, que els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran de tenir la consideració d'operacions intracomunitàries per passar a estar subjectes a formalitats duaneres.

La sortida del Regne Unit de la Unió Europea una vegada finalitzat el període transitori (1 de gener de 2021) suposa, entre altres qüestions, que els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran de tenir la consideració d'operacions intracomunitàries per passar a estar subjectes a formalitats duaneres. Els empresaris i professionals establerts a la península i Balears que adquireixin béns i serveis al Regne Unit durant l'any 2020 només podran sol·licitar la devolució de les quotes de l'IVA allí suportades fins al 31 de març de 2021.

Com ja sap, des del passat 1 de gener el Regne Unit ha deixat de formar part de la Unió Europea ("Brexit"). Aquest fet té un efecte directe sobre molts autònoms i pimes espanyoles que realitzen operacions amb empreses d'aquesta regió.

Al gener de 2020, el Regne Unit va signar de manera definitiva la sortida de la Unió Europea, si bé aquesta sortida no va ser immediata, atès que es va concedir un període de transició fins al 31 de desembre de 2020 per tancar les negociacions amb els organismes i institucions europees i acabar de fixar els termes i condicions d'aquesta sortida.

Una vegada finalitzat aquest període transitori i signat l'Acord de Comerç i Cooperació entre totes dues parts, cal que analitzem els canvis que es produiran a les transaccions que es realitzin entre els països membres de la Unió Europea i el Regne Unit, així com el tractament fiscal que tindran les operacions una vegada materialitzada la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

Ara ens detindrem a explicar la conseqüències del Brexit en l'IVA a partir de 2021. 

 1. Lliuraments de béns

La sortida del Regne Unit de la Unió Europea una vegada finalitzat el període transitori (1 de gener de 2021) suposa, entre altres qüestions, que els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran de tenir la consideració d'operacions intracomunitàries per passar a estar subjectes a formalitats duaneres.

Això implica, en el cas de l'entrada de mercaderies al territori d'aplicació de l'IVA espanyol (península i Balears) procedents del Regne Unit, la liquidació de l'IVA en el moment de la importació per la duana, tret que l'empresa opti pel pagament de l'IVA diferit. Per a això haurà de presentar l'IVA mensualment. En el cas que el període de declaració fos trimestral, es podrà canviar a mensual mitjançant la inscripció al Registre de devolució mensual (REDEME). En aquest cas, l'empresa quedarà obligada al Subministrament Immediat d'Informació (SII).

La base imposable de l'IVA en la importació és el valor en duana afegint els següents conceptes si no hi estan compresos:

 1. Els impostos, drets, exaccions i altres gravàmens que es reportin amb motiu de la importació, excepte l'IVA.
 2. Les despeses accessòries, com les comissions i les despeses d'embalatge, transport i assegurança que es produeixin fins al primer lloc de destinació dels béns a l'interior de la Comunitat.

Les mercaderies que siguin transportades des del territori d'aplicació de l'IVA espanyol (península i Balears) al Regne Unit seran exportacions i estaran exemptes d'IVA.

En el cas que l'empresari espanyol efectuï lliuraments de béns a particulars anglesos no serà aplicable el règim de vendes a distància.

Els intercanvis de mercaderies amb Irlanda del Nord tindran el mateix tractament que els efectuats amb un Estat membre d'acord amb el protocol Irlanda-Irlanda del Nord. Aquest tractament no s'estén als serveis.

Moviments de mercaderies des del Regne Unit als 27 Estats membres al moment de la retirada:

Per evitar una doble tributació, les mercaderies de les quals se n'iniciï el transport des del Regne Unit a un dels 27 Estats membres abans del 1 de gener de 2021 i arribin al seu destí amb posterioritat a aquesta data, s'hauran de presentar a la duana però no tributaran com a importació sinó com a adquisició intracomunitària, i s'hauran d'incloure als estats recapitulatius (model 349 en el cas d'Espanya). Les autoritats duaneres podran requerir a l'importador la prova de l'inici del transport abans del 1 de gener de 2021 mitjançant els documents de transport.

 1. Prestacions de serveis

S'aplicaran les regles de localització previstes als articles 69 i 70 LIVA, tenint en compte que el Regne Unit deixa de pertànyer a la Unió Europea i en particular, la regla d'ús efectiu recollida a l'article 70.Dos LIVA, de manera que estaran subjectes a l'IVA espanyol els serveis enumerats en aquest article quan es localitzin al Regne Unit però la seva utilització o explotació efectiva es realitzi al territori d'aplicació de l'IVA espanyol.

Per determinar on es localitza un servei prestat a un client establert al Regne Unit o rebut d'empresaris d'aquest país disposem de l'eina d'ajuda "Localitzador de prestacions de serveis":

 1. NIF-IVA i model 349

Atès que les operacions realitzades entre Espanya i el Regne Unit deixen de qualificar-se d'intracomunitàries no s'hauran d'informar a través de la declaració recapitulativa model 349.

Les empreses espanyoles que realitzin operacions amb el Regne Unit tampoc tindran l'obligació d'identificar-se mitjançant NIF-IVA.

En el cas de realitzar operacions duaneres (importacions o exportacions), hauran de disposar d'un número EORI.

Sol·licitud número EORI

S'han de tenir en compte les següents particularitats:

 1. L'Acord de Retirada garanteix que els moviments de mercaderies que hagin començat abans de la retirada del Regne Unit de la UE es realitzin de conformitat amb les normes de la Unió vigents en el moment d'iniciar-se el desplaçament.
 2. L'Acord de Retirada inclou un Protocol per a Irlanda del Nord, que a l'efecte de l'IVA continuarà formant part de la UE respecte dels lliuraments de béns. Per a això, el Regne Unit crearà un NIVA específic amb el prefix XI per a les empreses que es puguin acollir a aquest Protocol.

A conseqüència de l'anterior, a l'efecte de la seva inclusió en el model 349, s'aplicaran les següents regles respecte de les operacions realitzades amb el Regne Unit i Irlanda del Nord:

 1. Per als períodes 1M i 1T de 2021, el model 349 admetrà els prefixos GB i XI excepte per a les claus d'operació "S" o "I", que no admetran cap d'aquests prefixos.
 2. Per als períodes 2M a 12M i 2T a 4T de 2021 només s'admetrà el prefix XI, excepte per a les claus d'operació "S" o "I".
 3. Per a les rectificacions d'operacions anteriors a 2021, només s'admetrà el prefix GB.
 4. Per a les rectificacions d'operacions del 1M o 1T de 2021, s'admetran els prefixos GB i XI, excepte per a les claus d'operació "S" o "I", que no admetran cap d'aquests prefixos.
 5. Per a les rectificacions d'operacions de 2M a 12M i 2T a 4T de 2021, només s'admetrà el prefix XI, excepte per a les claus d'operació "S" o "I".

Informació del Govern britànic:

Efectes del Protocol d'Irlanda del Nord en l'IVA:

 1. Representant fiscal

Els empresaris establerts al Regne Unit que realitzin operacions subjectes a l'IVA a la península i Balears, han de nomenar un representant a l'efecte del compliment de les obligacions imposades en la Llei 37/1992, de l'impost sobre el valor afegit, tret que existeixin amb el Regne Unit instruments d'assistència mútua anàlegs als instituïts a la Comunitat (art. 164.U.7è LIVA).

 1. Règim especial de prestació de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió o electrònics (MOSS)

Els empresaris establerts al Regne Unit que apliquin el règim de Mini One-Stop Shop (MOSS) per a les prestacions de serveis de telecomunicacions, radiodifusió i electrònics a particulars residents a la Unió Europea, hauran de canviar la seva identificació MOSS i registrar-se en un Estat membre en el règim de no establerts a la Unió.

Els empresaris identificats a Espanya inclouran a la declaració d'IVA MOSS del quart trimestre de 2020 (model 368) els serveis prestats al Regne Unit durant aquest trimestre, encara que hauran de presentar aquesta declaració des del dia 1 al 20 de gener de 2021, això és, una vegada finalitzat el període transitori el 31 de desembre de 2020. En el cas que hagin de modificar les declaracions de l'IVA MOSS, relatives a trimestres del 2020 o anteriors, a la part corresponent a serveis prestats al Regne Unit, podran fer-ho només fins al 31 de desembre de 2021.

 1. Devolució IVA suportat al Regne Unit

Els empresaris i professionals establerts a la península i Balears que adquireixin béns i serveis al Regne Unit durant l'any 2020 només podran sol·licitar la devolució de les quotes de l'IVA allí suportades fins al 31 de març de 2021. Haurà de fer-ho a través del web de l'AEAT conforme al procediment aplicable als Estats membres. A través del següent enllaç pot accedir al model:

Model 360 

Els empresaris establerts a la península i Balears que adquireixin mercaderies i serveis al Regne Unit a partir del 1 de gener de 2021 i desitgin sol·licitar la devolució de l'IVA suportat, ja no podran presentar la seva sol·licitud per via electrònica a través de la pàgina web de l'AEAT de conformitat amb la Directiva 2008/9/CE del Consell, sinó que ho hauran de fer davant l'Administració tributària britànica i conformement a la normativa anglesa.

No obstant això, podran continuar presentant la seva sol·licitud de devolució per via electrònica a través del model 360 quan es refereixi a quotes d'IVA suportat a Irlanda del Nord per l'adquisició o importació de mercaderies. La devolució de les quotes suportades per serveis localitzats a Irlanda del Nord se sol·licitarà segons la normativa anglesa.

Informació del Govern britànic

 1. Devolució IVA empresaris establerts al Regne Unit

Els empresaris establerts al Regne Unit i no establerts a Espanya ni a la Comunitat que adquireixin mercaderies i serveis al territori d'aplicació de l'IVA espanyol (península i Balears) i desitgin sol·licitar la devolució de l'IVA suportat, ja no podran presentar la seva sol·licitud per via electrònica, de conformitat amb la Directiva 2008/9/CE del Consell, i ho hauran de fer conformement a la Directiva 86/560/CEE del Consell.

Serà necessari que el sol·licitant nomeni un representant resident al territori d'aplicació de l'IVA espanyol i que existeixi reciprocitat de tracte al Regne Unit respecte a les empreses espanyoles, excepte en els següents casos:

 1. Plantilles, motlles i equips adquirits o importats per ser utilitzats en la fabricació de béns que siguin exportats amb destinació a l'empresari o professional no establert o destruïts.
 2. Serveis d'accés, hostaleria, restauració i transport vinculats amb l'assistència a fires, congressos i exposicions de caràcter comercial o  professional que se celebrin al territori d'aplicació de l'impost (península i Illes Balears).
 3. Béns i serveis destinats a la prestació dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics per empresaris que apliquin la MOSS.

D'acord amb la Resolució de 4 de gener de 2021 de la Direcció General de Tributs existeix reciprocitat de tracte al Regne Unit, sense que calgui que l'empresari aporti documentació que el justifiqui. No obstant això, s'ha de tenir en compte que el Regne Unit no retorna les quotes suportades o satisfetes:

 1. Per béns i serveis adquirits que no s'afectin a l'activitat empresarial o professional
 2. Per béns i serveis que es destinin a la revenda.
 3. Per béns i serveis que es refereixin a espectacles o serveis de caràcter recreatiu.
 4. Per l'adquisició d'un vehicle automòbil.
 5. Del 50% de l'IVA suportat pel lloguer o l'arrendament financer d'un vehicle automòbil.

Per tant, tampoc procedirà la devolució de les quotes d'IVA suportades a Espanya en aquests supòsits. 

Els empresaris establerts a Irlanda del Nord i no establerts a Espanya ni a la Comunitat podran continuar presentant la seva sol·licitud de devolució per via electrònica, de conformitat amb la Directiva 2008/9/CE del Consell, però només respecte a les quotes de l'IVA suportat en l'adquisició o importació de mercaderies a la península i Balears. La devolució de les quotes suportades per serveis localitzats al territori d'aplicació de l'IVA espanyol se sol·licitarà segons el procediment previst a la Directiva 86/560/CEE del Consell.

En el cas de l'IVA suportat abans de l'1 de gener de 2021 no serà aplicable l'exigència de reciprocitat, l'obligació de nomenar representant, ni determinades limitacions i condicions addicionals. No obstant això, l'Administració podrà requerir al sol·licitant que provi la seva condició de subjecte passiu de l'impost i aporti les factures. La sol·licitud s'haurà de presentar abans de l'1 d'abril de 2021.

 1. Devolució IVA a viatgers anglesos

A partir del 1 de gener de 2021, els viatgers procedents del Regne Unit (excepte Irlanda del Nord) podran sol·licitar la devolució de l'IVA corresponent a les seves compres durant la seva estada a la península i Balears, la resta d'Estats membres de la Unió Europea o Irlanda del Nord.

Més informació en el següent enllaç: Compres. Devolució IVA.

 1. Informació de la Comissió Europea

A través dels següents enllaços podrà accedir a la pàgina web de la Comissió Europea dedicada a la retirada del Regne Unit de la UE.

Hi trobarà informació sobre els efectes del Brexit en la imposició indirecta.

La informació es troba disponible en anglès i, en alguns casos, castellà.

 1. Informació del Govern britànic

A través del següent enllaç podrà accedir a la pàgina informativa del Govern britànic en relació amb el Brexit, dirigida als operadors situats a la Unió Europea que realitzin operacions amb el Regne Unit (es troba disponible en diversos idiomes, inclòs el  castellà):

https://www.gov.uk/eubusiness