Aquest any, jornada intensiva.

01/07/2019
Laboral

En moltes empreses els empleats gaudeixen d'una jornada intensiva a l'estiu. Si en la seva empresa decideixen fer-ho, com ha d'implantar-la? I si ja la tenen implantada, pot suprimir-la?

En moltes empreses els empleats gaudeixen d'una jornada intensiva a l'estiu. Si en la seva empresa decideixen fer-ho, com ha d'implantar-la? I si ja la tenen implantada, pot suprimir-la?

Estiu. A l'estiu, moltes empreses realitzen jornada intensiva (bé perquè així ho estableix el conveni, bé perquè així s'ha implantat). Anotació. Vegi quines implicacions laborals existeixen en aquests casos...

Límits a tenir en compte

Jornada. Que els seus treballadors facin jornada intensiva a l'estiu no significa que vagin a realitzar menys hores anuals de les que marca el conveni (excepte si la seva empresa ha concedit aquest benefici). Atenció! Les hores treballades de menys a l'estiu es distribueixen durant la resta de l'any, de manera que a final d'any s'acaben treballant les hores fixades en el conveni. En tot cas, en recuperar aquestes hores no treballades s'han de respectar els descansos obligatoris:
  • Els seus empleats no poden treballar més de nou hores diàries (vuit si són menors), excepte si el conveni o un acord amb els representants dels treballadors estableix una jornada superior (amb un topall de 12 hores).
  • Entre cada jornada de treball han de descansar com a mínim 12 hores. I també han de descansar un dia i mig de forma ininterrompuda entre cada setmana (o dos dies si són menors de 18 anys), encara que aquest descans es pot acumular per períodes de fins a 14 dies.

Com implantar-la?

Conveni. Si el seu conveni regula la jornada intensiva, ha de respectar les condicions establertes; és a dir, no pot decidir unilateralment continuar la jornada partida. Anotació. Però si el conveni no diu res, implantar la jornada intensiva és decisió de la seva empresa:

Probablement els seus empleats no posen objeccions al canvi (aquesta mesura els beneficia). Anotació. Així i tot, reculli per escrit la conformitat dels representants, perquè no puguin reclamar-li després per modificació substancial.
Deixi clar que es tracta d'una concessió voluntària que no té per què repetir-se en el futur. Així evitarà que es consolidi com un dret adquirit dels seus empleats. Anotació. Indiqui que la mesura només s'aplicarà a l'any en curs. Si en el futur desitja tornar a implantar-la, prepari un nou document.
Reflecteixi de quina manera es compensaran les hores que es treballin de menys a l'estiu, a fi que a 31 de desembre s'aconsegueixi la jornada de treball anual que marca el seu conveni.

Com suprimir-la?


Depèn. Si ja ha implantat la jornada intensiva però es planteja suprimir-la, podrà fer-ho. Atenció! No obstant això, tingui en compte:
Si el conveni obliga a realitzar-la, només podrà suprimir-la a través d'un procediment denominat de “despengi” del conveni.
Si el conveni no diu res però vostè porta anys concedint la jornada intensiva, només podrà suprimir-la mitjançant una modificació substancial de les condicions de treball.
Si, en canvi, ha anat limitant any a any la seva concessió de manera que no s'ha consolidat com a dret adquirit, podrà deixar d'aplicar-la quan ho consideri oportú.

Si el seu conveni col·lectiu no obliga a concedir la jornada intensiva però vostè decideix fer-ho, ferma un document amb els representants dels seus treballadors i indiqui que la mesura no té per què repetir-se en el futur.