Ajuts destinats a la digitalització d’empreses

02/03/2022
Mercantil

Convocatòria d’ajuts destinats a la digitalització d’empreses del Segment I d’entre 10 i menys de 50 empleats, dins del programa Kit Digital

Al BOE del dia 26 de febrer s’ha publicat la Resolució de 24 de febrer de 2022, per la qual es convoquen els primers ajuts destinats a la digitalització d’empreses d’entre 10 i menys de 50 empleats. La quantia de l’ajut o bo digital serà de 12.000 € i amb el qual les pimes podran adquirir les solucions de digitalització per a àrees clau com: lloc web i presència a Internet, gestió de xarxes socials, comerç electrònic, gestió de clients, serveis i eines d’oficina virtual, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures i ciberseguretat. A partir del pròxim 15 de març les empreses interessades podran sol·licitar aquests ajuts a través de la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es) i el termini estarà obert durant sis mesos o fins que s’acabin els fons.

Al BOE del dia 26 de febrer s'ha publicat la Resolució de 24 de febrer de 2022, per la qual es convoquen els primers ajuts destinats a la digitalització d'empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats, dins del programa Kit Digital. 

Programa Kit Digital

El programa Kit Digital impulsat pel Govern d'Espanya té com a objectiu promoure la digitalització de petites empreses, micropimes i autònoms, i contribuir a modernitzar el teixit productiu espanyol.

Està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d'euros, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l'agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, i té l'objectiu de digitalitzar prop d'un milió de pimes i autònoms en tot el territori nacional de tots els sectors productius durant els pròxims tres anys.

L'Ordre ministerial que constitueix les bases reguladores per a la concessió d'aquests ajuts directes del programa Kit Digital es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el passat 30 de desembre i es pot consultar aquí https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/boe-a-2021-21873.pdf.

Convocatòria d'ajuts del Kit Digital del segment I (entre 10 i menys de 50 empleats), es podran sol·licitar a partir del 15 de març

A partir del 15 de març a les 11.00 h fins al 15 de setembre a les 11.00 h o fins a esgotar el pressupost, les empreses interessades podran sol·licitar aquests ajuts a la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es).

L'import màxim total dels ajuts regulats en la present convocatòria és de cinc-cents milions d'euros (500.000.000 €).

El 10 de març, el catàleg amb els primers agents digitalitzadors adherits al programa, són els únics per subscriure els "acords de prestació de solucions de digitalització", estarà disponible a la pàgina www.acelerapyme.es.

El termini d'adhesió per a ser agent digitalitzador estarà obert durant tota la vigència del programa Kit Digital, per la qual cosa aquest catàleg s'anirà ampliant segons que es vagin resolent les sol·licituds d'adhesió.

Els agents digitalitzadors són les entitats habilitades per a subscriure "acords de prestació de solucions de digitalització" amb les empreses beneficiàries dels ajuts del programa Kit Digital i titulars del bo digital. La seva funció és col·laborar i ajudar les pimes en el procés de sol·licitud dels ajuts i també seran representants voluntaris i en les actuacions de control que se'n derivin.

A més, seran ells els que presentin tota la documentació justificativa i, una vegada s'hagi prestat el servei i aprovat la seva justificació, els que rebin el pagament del bo digital. 

A què es podrà destinar aquest ajut?

Es podrà destinar així mateix a l'adopció de solucions de digitalització la fi de la qual sigui substituir les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional. Per considerar-se millora funcional, haurà de complir els següents requisits:

1. La solució ha de ser completament nova i complir tots els requisits mínims de la categoria a la qual pertany, conforme a l'annex IV de les bases reguladores.

2. Que la solució substituïda no complís amb algun dels requisits mínims exigits en la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent.

No es considerarà millora funcional:

1. Cap desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent.

2. Actualització de versions de programari pel proveïdor, això és, lliuraments que el proveïdor tregui sobre una versió.

3. Actualització o millora de versions.

Quin import d'ajut puc obtenir?

L'import màxim d'ajut per beneficiari serà de dotze mil euros (12.000 €). Els imports màxims d'ajut per categoria de solucions de digitalització, així com la durada que s'ha de mantenir la prestació del servei per al Segment I són els següents:

CATEGORIA DE SOLUCIONS DE DIGITALITZACIÓ

MESOS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

AJUTS PER A LES CATEGORIES DE SOLUCIONS DE DIGITALITZACIÓ PER AL SEGMENT I (10 < 50 EMPLEATS)

Lloc web i presència a Internet

12

2.000 €

Comerç electrònic

12

2.000 €

Gestió de xarxes socials

12

2.500 €

Gestió de clients

12

4.000 € (inclou tres usuaris)

Business Intelligence i analítica

12

4.000 € (inclou tres usuaris)

Gestió de processos

12

6.000 € (inclou deu usuaris)

Factura electrònica

12

1.000 € (inclou tres usuaris)

Serveis i eines d'oficina virtual

12

250 € per usuari (fins a quaranta-vuit usuaris)

Comunicacions segures

12

125 € per usuari (fins a quaranta-vuit usuaris)

Ciberseguretat

12

125 € per usuari (fins a quaranta-vuit usuaris)

Requisits de participació


Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts les petites empreses (segons el que s'estableix en l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat) i persones en situació d'autoocupació del Segment I (entre 10 i menys de 50 empleats), el domicili fiscal dels quals estigui situat en territori espanyol, que acreditin el compliment dels requisits establerts en els articles 7 i 8 de les bases reguladores i l'apartat segon de la convocatòria.

No podran ser beneficiàries: les persones físiques o jurídiques que siguin agents digitalitzadors adherits, ni aquelles amb les quals aquests contractin o subcontractin per a la prestació, en tot o en part, de solucions de digitalització; les empreses de naturalesa pública i les entitats de dret públic; els col·legis professionals, les societats civils, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que no tingui personalitat jurídica.

Les sol·licituds les presentarà el sol·licitant, el seu representant legal o un representant voluntari que compti amb la seva autorització a través del formulari automatitzat, que recollirà els punts contemplats en l'annex I de la convocatòria, habilitat a la seu electrònica de Red.es, que també serà accessible des de la plataforma Acelera Pime (https://www.acelerapyme.gob.es/), dins del termini establert. Hauran d'estar signades pel sol·licitant o un representant (legal o voluntari) del sol·licitant degudament apoderat, mitjançant signatura amb certificat electrònic. En el cas que l'entitat sol·licitant compti amb representació mancomunada, la signatura l'hauran de realitzar tots els representants que siguin necessaris.

Obligacions del beneficiari

El beneficiari s'obliga al compliment del que s'estableix tant a les bases reguladores, com en aquesta convocatòria, així com en el que es disposa a l'ordenament jurídic general. En particular s'haurà de:

 1. Complir les obligacions recollides a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 1. Complir la normativa aplicable al Mecanisme de Recuperació i Resiliència dins de l'Instrument Europeu de Recuperació («Next Generation EU»), entre altres, al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, a l'Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a les instruccions específiques que, en aplicació i compliment de la present Convocatòria, dicti el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital en matèria d'execució, seguiment, pagament dels ajuts, informació i publicitat, justificació i control de la despesa, i qualssevol altres que resultin d'aplicació.
 1. Complir les obligacions contingudes a les bases reguladores, les que es determinin en la convocatòria, les que figurin en la resolució de concessió dels ajuts i en les instruccions específiques que, en aplicació i compliment de les bases reguladores i aquesta convocatòria, dicti Red.es en matèria d'execució, seguiment, pagament dels ajuts, informació i publicitat, justificació i control de la despesa.
 1. Comunicar a Red.es l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, per a la mateixa despesa subvencionable, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, en els termes previstos en l'apartat 2 de l'article 17 de les bases reguladores, tan aviat com se'n tingui coneixement i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
 1. Registrar en la seva comptabilitat, en un codi comptable diferenciat, el detall de totes les transaccions relacionades amb l'activitat subvencionada. Així mateix, haurà de disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com conservar les factures i altres justificants de despesa de valor probatori equivalent i els corresponents justificants de pagament i de l'aplicació dels fons rebuts. Aquest conjunt de documents constitueix el suport justificatiu de l'ajut concedit, garanteix el seu adequat reflex en la comptabilitat dels beneficiaris i s'haurà de conservar durant un termini mínim de quatre (4) anys, a comptar des del venciment del termini per justificar l'ajut.
 1. Declarar a Red.es tots els ajuts de minimis rebuts durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs.
 1. Formalitzar els corresponents Acords de prestació de solucions de digitalització amb els Agents Digitalitzadors Adherits de conformitat amb les bases reguladores i la convocatòria.
 1. Lliurar a Red.es la informació necessària per mesurar la contribució de l'activitat subvencionada al corresponent indicador establert en la fita o objectiu corresponent.
 1. Atendre els requeriments per a avaluar el Nivell de Maduresa Digital en qualsevol moment una vegada instal·lades les solucions.
 1. Establir mesures eficaces i proporcionades per evitar el frau en el compliment de l'exigit per la normativa de subvencions públiques, així com per impedir el doble finançament i la falsificació de la documentació.
 1. Garantir mitjançant declaració responsable el ple compliment de la normativa mediambiental vigent i del principi de «no causar dany significatiu» (principi Do No Significant Harm -DNSH-), recollit al Reglament (UE) 2020/852, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, en totes les fases del disseny i execució de cada actuació d'acord amb el que es preveu al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. En tot cas, respectarà els procediments d'avaluació ambiental, quan siguin aplicable, conforme a la legislació vigent, així com altres avaluacions de repercussions que poguessin resultar d'aplicació en virtut de la legislació mediambiental.
 1. Garantir mitjançant declaració responsable que les activitats que es desenvolupin en l'àmbit de la present convocatòria no ocasionen un perjudici significatiu als objectius mediambientals, segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o «taxonomia») de les activitats econòmiques mediambientalment sostenibles. S'exclouen del finançament, en la mesura en què resultin aplicables als conceptes que es realitzi la despesa a què es destinen els presents ajuts:
 • Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, excepte en els casos degudament justificats conforme amb la Comunicació de la Comissió Europea 2021/C 58/01.
 • Activitats cobertes pel règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en les quals es prevegin emissions equivalents de CO₂ que no siguin substancialment inferiors als paràmetres de referència establerts per a l'assignació gratuïta de drets.
 • Compensació de costos indirectes del sistema de comerç de drets d'emissió.
 • Activitats relacionades amb abocadors de residus, incineradores i plantes de tractament biològic mecànic que impliquin un augment de la seva capacitat o de la seva vida útil.
 • Activitats en les quals l'eliminació de deixalles pot causar danys a llarg termini al medi ambient.

Documentació a presentar en la sol·licitud

1. A més de la sol·licitud electrònica, haurà de presentar, en cas que actuï per mitjà de representant voluntari, l'Autorització de representant voluntari en el marc del Programa Kit Digital contemplada a l'annex II de la convocatòria.

Documents a presentar

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre