Aumento del 3% de la cotización de autónomos

26/10/2017

Novedades laborales en materia de cotizaciones en la Seguridad Social, incluïdas en la ley 3/2017 de Presupuesto Generales del Estado para el año 2017.

Ajorna fins l'1 de gener de 2019, l'entrada en vigor d'alguns preceptes de la Llei 20/2007 de l'Estatut del treball autònom, en tot el que fa referència als treballadors per compte propi que exerceixin la seva activitat a temps parcial.

La reducció en la cotització a la Seguretat Social en els supòsits de canvi de lloc de treball, per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional recollida en anteriors lleis de pressupostos, passa a tenir la consideració de bonificació.

Estableix bonificacions específiques en la cotització per als contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors (Llei 3/2012) que es realitzin amb joves d'entre 16 i 30 anys o majors de 45 anys, per a prestar serveis en centres de treball ubicats en el territori de la Comunitat Autònoma de Canàries, amb efectes des del 29 de juny de 2017.

Incrementa un 1% les quanties de l'IPREM. El indicador públic de renda d'efectes múltiples tindrà les següents quanties durant la vigència d'aquesta llei: 

a) L'IPREM diari, 17,93 euros. 
b) L'IPREM mensual, 537,84 euros. 
c) L'IPREM anual, 6.454,03 euros. 
d) En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la referència a l'IPREM en aplicació del que estableix el Reial decret llei 3/2004, la quantia anual de l'IPREM serà de 7.519,59 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.454,03 euros.

La Llei 3/2017 de PGE estableix les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, FOGASA i FP que són d'aplicació a partir l'1 de juliol de 2017.

En general, manté les mateixes bases i tipus de cotització que va establir l'Ordre ESS/ 106/2017, excepte en el règim especial de treballadors autònoms (RETA), en el qual estableix les següents novetats:

Des l'1 de juliol de 2017, la base mínima de cotització serà del 919,80 euros mensuals, que suposa un increment d' aproximadament el 3%. Fins al 30 de juny era de 893,10 € / mensuals. Les bases de cotització mínima i màxima que poden triar-se en funció de l'edat també s'incrementen en el mateixa percentatge. 

En el Sistema Especial de Treballadors per compte propi agraris s'estableix, des l'1 de juliol de 2017, un tipus de cotització del 18,75% aplicable a les contingències de cobertura obligatòria, quan el treballador hagi optat per una base de cotització d'entre 919,80 € / mes i 1.103,70 € / mes. Si el treballador ha optat per triar una base de cotització superior a 1.103,70 € / mensuals, a la quantia que excedeixi d'aquesta última li és aplicable el tipus de cotització del 26,50%.