Una cita obligada. La declaració de l'impost sobre societats de l'exercici 2019.

08/06/2020
Fiscal

Si l'exercici econòmic coincideix amb l'any natural, el termini de presentació per a 2019 serà de l'1 al 25 de juliol de 2020 (enguany en ser el 25 de juliol dissabte, el termini acaba el 27 de juliol).

Si l'exercici econòmic coincideix amb l'any natural, el termini de presentació per a 2019 serà de l'1 al 25 de juliol de 2020 (enguany en ser el 25 de juliol dissabte, el termini acaba el 27 de juliol) per a entitats el període impositiu del 2019 de les quals coincideixi amb l'any natural. Si es domicilia el pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l'1 al 20 de juliol, tots dos inclusivament. No obstant això, a conseqüència de la COVID-19 es permet que es presenti una segona autoliquidació de l'impost sobre societats fins al 30 de novembre de 2020

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s'inicia la CAMPANYA DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS de l'exercici 2019. 

Hisenda no perdona. Malgrat l'estat d'alarma pel coronavirus SARS-CoV-2, un any més, els contribuents de l'impost sobre societats han de donar compte a Hisenda de les seves obligacions fiscals. La crisi del coronavirus ha alterat l'economia i la vida social dels ciutadans, però la cita anual amb Hisenda es mantindrà intacta, ja que no s'interrompen els terminis per a la presentació de la declaració de l'impost sobre societats (*IS).

No obstant això, cal tenir en compte que en el BOE del dia 27 de maig s'ha publicat el Reial decret llei 17/2020 pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria tributària, amb efectes des del 28 de maig de 2020, entre les quals s'estableix que el termini de tres mesos per formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris es computarà des de l'1 de juny de 2020 (i no des de la finalització de l'estat d'alarma), i redueix a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des que finalitza el termini per a la seva formulació, amb el que les empreses disposaran abans d'uns comptes aprovats i dipositats en el Registre Mercantil i s'harmonitza aquest termini per a totes les societats, siguin cotitzades o no, de manera que totes hauran de tenir els comptes aprovats dins dels deu primers mesos de l'exercici.

Doncs bé, cal tenir en compte que el Registre Mercantil ha publicat el 28 de maig de 2020 una nota en la seva pàgina web sobre la legalització dels llibres i el dipòsit dels comptes corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019, en la qual diu que d'acord amb la disposició final 8a del Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig (BOE 27/05/2020) que ha modificat els apartats 3 i 5 de l'article 40 del Reial decret llei 8/2020, quan per efectuar la presentació en termini de la legalització dels llibres i dels dipòsits de comptes anuals, seran els següents:

 • Formulació comptes anuals: s'estableix un termini de tres mesos des del dia 1 de juny per formular els comptes anuals de l'exercici 2019. En conseqüència la data límit per a la formulació de comptes anuals seria el 31 d'AGOST de 2020.

Sense perjudici de l'anterior, serà vàlida la formulació dels comptes anuals dins del període de l'estat d'alarma.

 • Data màxima per presentar en termini la legalització dels llibres: 30 de SETEMBRE 2020.        
 • Data màxima per celebrar la junta general ordinària que aprova els comptes i l'aplicació del resultat: 31 d'OCTUBRE 2020.
 • Data màxima per presentar en termini el dipòsit dels comptes anuals: un MES des del dia en què s'hagi celebrat la junta d'aprovació de comptes anuals 31 d'octubre (en cas d'exhaurir terminis i celebrar-se la junta en data 31 d'octubre) la data màxima serà el 30 de NOVEMBRE de 2020.

No obstant l'anterior, es podran formular els comptes durant l'estat d'alarma així com la seva verificació comptable dins del termini legalment previst, i dipositar-los en el Registre en el termini ordinari.

D'acord amb els nous terminis de formulació i aprovació dels comptes anuals, es permet que es presenti una segona autoliquidació de l'impost sobre societats fins al 30 de novembre de 2020.

Malgrat això, el termini es manté amb caràcter general dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu (enguany com que el 25 de juliol és dissabte, el termini s'acaba el 27 de juliol) per a entitats el període impositiu del 2019 de les quals coincideixi amb l'any natural. No obstant l'anterior, si el període impositiu coincideix amb l'any natural, i es domicilia el pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és del 1-7-2020 al 20-7-2020, tots dos inclusivament, si bé es pot realitzar en l'entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d'estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi oberta al seu nom el compte en el qual es domicilia el pagament. En els supòsits de domiciliació bancària els pagaments s'entenen realitzats en la data de càrrec en compte de les domiciliacions, i es considera justificant de l'ingrés l'expedit per l'entitat de dipòsit.

Tenint en compte l'anterior, en l'àmbit tributari el RDL 19/2020 ha modificat el règim de presentació de les declaracions de l'impost sobre societats dels exercicis iniciats en 2019 per a aquells contribuents que el seu termini per a la formulació i aprovació dels comptes anuals de l'exercici s'hagi ajustat al que es disposa en els referits articles 40 i 41 del Reial decret llei 8/2020 (modificat, com hem indicat, pel Reial decret llei 19/2020).

La novetat és que si a 25 de juliol de 2020 l'entitat hagués aprovat comptes -fet que pot succeir sense incomplir cap termini segons el vist en les modificacions mercantils- aquesta declaració es realitzarà amb els "comptes anuals disponibles" que, en cotitzades, seran els comptes auditats i, per a totes les altres, seran els comptes auditats -si és el cas- o els comptes formulats però, si encara no han estat formulats -que també és possible pel que hem vist perquè el termini finalitza el 31 d'agost- amb la comptabilitat portada d'acord amb el Codi de Comerç.

Però, si els comptes aprovats fossin diferents dels utilitzats en la declaració, l'entitat en presentarà una de nova, fins al 30 de novembre de 2020 com a màxim.

Característiques de la nova autoliquidació:

 • Si en resulta una quantitat a ingressar més gran o una quantitat a retornar menor que en la primera, es considera complementària, i es reporta per aquest import interessos de demora des que va acabar el termini de la "normal" -en general des del 25 de juliol-.
 • Si en resulta menys import a ingressar o més a retornar es considerarà rectificació de la primera però sense els efectes de les autoliquidacions rectificatives -sense meritació d'interessos de demora pel diferencial des de la data de presentació i sense aplicar el procediment establert per a elles dels articles 126 i següents del Reglament d'aplicació dels tributs-.
 • En la nova autoliquidació es podran modificar les opcions o exercir les opcions com en qualsevol declaració presentada en termini. Per exemple, encara que en la presentada al juliol no s'hagin compensat bases negatives, sí que es podran compensar en la de novembre i l'Administració no podrà discutir-ho.
 • El termini de 6 mesos a partir del qual es meriten interessos de demora, si la quantitat que resulti a retornar per la presentació de l'autoliquidació no s'ha fet efectiva, es comptarà a partir del 30 de novembre de 2020. Per tant, en cas que resulti una quantitat a retornar d'aquesta segona autoliquidació, la meritació d'interessos de demora començarà l'1 de juny de 2021.
 • Com a excepció a l'anterior, si a la segona declaració es produeix una rectificació de la primera amb un resultat a retornar perquè es va ingressar efectivament en aquesta primera, els interessos de demora sobre la devolució es reportaran des del primer termini -en general, el 25 de juliol-.
 • S'aclareix que tant una declaració com l'altra podran ser comprovades per l'Administració.

Principals novetats

Aquesta campanya presenta algunes novetats i obligacions de caràcter formal que hem de conèixer i tenir en compte. 

L'exercici 2019, que hem de declarar ara en 2020, ve marcat per l'aprovació de diverses normes que afecten la declaració de l'IS, entre les quals destaca la Resolució de l'ICAC, de 5 de març de 2019 que va entrar en vigor en 2020. Aquesta norma mercantil afectarà l'impost quan es realitzin unes certes operacions amb instruments financers o quan es realitzi l'aplicació del resultat a les diferents partides. A més, hem de tenir en compte la incidència de la COVID-19 en la formulació de comptes anuals i efectes en la declaració de l'impost sobre societats.

Entre altres novetats que hem de tenir en compte en la declaració de l'IS, destaquen: la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, el denominat Patent box, afegint també un nou règim transitori per a aquest incentiu i modificacions en la regulació de la informació país per país a fi de millorar l'adaptació del Reglament de l'impost sobre societats, i en matèria de retencions s'estableix un nou supòsit d'excepció a l'obligació de retenir en relació amb les quantitats satisfetes als fons de pensions pels fons de pensions oberts. També s'ha modificat la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals i de la  deducció per despeses realitzades en territori espanyol en execució de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals, i l'eliminació de la deducció per creació d'ocupació vinculada al contracte per temps indefinit de suport als emprenedors.

Mitjançant aquesta carta volem informar-los de tot això, sense perjudici dels terminis de presentació de les declaracions que tinguin establertes les comunitats autònomes del País Basc i Navarra.

Igual que en l'exercici anterior, existeix un model 200 de declaració individual, que inclou altres peticions d'informació i continua incorporant una important càrrega extra de treball. A més, per a grups fiscals existeix un model específic de declaració: el model 220.

Recordi que tindrà caràcter obligatori per als contribuents, la presentació per via electrònica a través d'Internet dels models 200 i 220, independentment de la forma o denominació que adopti el subjecte passiu de l'impost.

Atenció. En relació amb l'emplenament del model 200 de declaració, hem de recordar que des del passat 1 de juliol de 2019 el programa d'ajuda PADIS del model 200 ja no està disponible i ha estat substituït per un formulari d'ajuda (Sociedades web).

Qui estan subjectes a l'impost sobre societats?

La subjecció a l'impost la determina la residència en territori espanyol. Es consideraran residents en territori espanyol les entitats en les quals concorri algun dels següents requisits:

 1. Que s'haguessin constituït conforme a les lleis espanyoles.
 2. Que tinguin el seu domicili social en territori espanyol.
 3. Que tinguin la seu de direcció efectiva en territori espanyol.

A aquest efecte, s'entendrà que una entitat té la seva seu de direcció efectiva en territori espanyol quan en ell radiqui la direcció i control del conjunt de les seves activitats.

L'administració tributària podrà presumir que una entitat radicada en algun país o territori de nul·la tributació o considerat com a paradís fiscal té la seva residència en territori espanyol quan els seus actius principals, directament o indirecta, consisteixin en béns situats o drets que es compleixin o exercitin en territori espanyol, o quan la seva activitat principal s'hi desenvolupi, tret que aquesta entitat acrediti que la seva direcció i efectiva gestió té lloc en aquell país o territori, així com que la constitució i operativa de l'entitat respon a motius econòmics vàlids i raons empresarials substantives diferents de la simple gestió de valors o altres actius.

Concretament, seran contribuents de l'impost, quan tinguin la seva residència en territori espanyol:

Tota classe d'entitats, sigui quina sigui la seva forma o denominació, sempre que tinguin personalitat jurídica pròpia, excepte les societats civils que no tinguin objecte mercantil.

S'inclouen, entre altres:

 • Les societats civils amb objecte mercantil
 • Les societats mercantils: anònimes, de responsabilitat limitada, col·lectives, laborals, etc.
 • Les societats estatals, autonòmiques, provincials i locals.
 • Les societats cooperatives i les societats agràries de transformació.
 • Les societats unipersonals.
 • Les agrupacions d'interès econòmic.
 • Les agrupacions europees d'interès econòmic.
 • Les associacions, fundacions i institucions de tota mena, tant públiques com privades.
 • Els ens públics (administracions de l'Estat, administració de les comunitats autònomes, corporacions locals, organismes autònoms, etc.).

A més, les següents entitats, mancades de personalitat jurídica pròpia:

 • Els fons d'inversió regulats en la Llei d'institucions d'inversió col·lectiva.
 • Les unions temporals d'empreses.
 • Els fons de capital-risc.
 • Els fons de pensions.
 • Els fons de regulació del mercat hipotecari.
 • Els fons de titulització hipotecària.
 • Els fons de titulització d'actius.
 • Els fons de garantia d'inversions.
 • Les comunitats titulars de muntanyes veïnals de mancomú.
 • Els Fons d'Actius Bancaris.

Els contribuents seran gravats per la totalitat de la renda que obtinguin, amb independència del lloc on s'hagués produït i sigui quina sigui la residència del pagador.

Qui estan obligats a presentar la declaració de l'impost sobre societats?

Estan obligats a presentar la declaració de l'impost sobre societats tots els contribuents d'aquest, amb independència que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que s'hagin obtingut o no rendes subjectes a l'impost.

Per consegüent, circumstàncies com ara que l'entitat romangui inactiva o que, tenint activitat, no s'hagin generat rendes sotmeses a tributació, no eximeixen al contribuent de l'obligació de presentar la preceptiva declaració.

Concretament, les entitats sense ànim de lucre, col·legis professionals, associacions empresarials, cambres oficials, sindicats de treballadors i partits polítics, entre altres, estaran obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.

Com a úniques excepcions a l'obligació general de declarar, la normativa vigent contempla les següents:

 • Les entitats declarades totalment exemptes per l'article 9.1 de la Llei de l'impost sobre societats o que els sigui aplicable el règim d'aquest article.
 • Les entitats parcialment exemptes a què es refereix l'article 9.3 de la Llei de l'impost sobre societats que compleixin els següents requisits:
 • Que els seus ingressos totals no superin els 75.000 euros anuals.
 • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros anuals.
 • Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.
 • Les comunitats titulars de muntanyes veïnals de mancomú respecte d'aquells períodes impositius en què no tinguin ingressos sotmesos a l'impost sobre societats, ni incorrin en cap despesa, ni realitzin les inversions que donen dret a la reducció en la base imposable específicament aplicable a aquests contribuents.

Atenció. Tingui present que les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil, que tributaven en règim d'atribució de rendes en l'IRPF, passen a ser contribuents de l'impost sobre societats. No obstant això, continuaran tributant per l'IRPF, les societats civils que realitzin activitats agrícoles, ramaderes, forestals, pesqueres, mineres, així com les professionals en el sentit de la Llei 2/2007, de societats professionals.

Quin és el període impositiu i la meritació de l'impost?

Regla general

El període impositiu, al qual s'ha de referir la declaració de l'impost sobre societats, coincideix amb l'exercici econòmic de cada entitat.

Regles particulars

Encara que no hagi finalitzat l'exercici econòmic, el període impositiu s'entén conclòs en els següents casos:

 • Quan l'entitat s'extingeixi. S'entén produïda l'extinció quan tingui lloc l'assentament de cancel·lació de la societat en el Registre Mercantil, i en conseqüència, estarà obligada a presentar la seva declaració en el termini dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a aquest assentament de cancel·lació.
 • Quan tingui lloc un canvi de residència de l'entitat resident en territori espanyol a l'estranger.
 • Quan es produeixi la transformació de la forma jurídica de l'entitat i això determini la no subjecció a l'impost sobre societats de l'entitat resultant.
 • Quan es produeixi la transformació de la forma jurídica de l'entitat i això determini la modificació del seu tipus de gravamen o l'aplicació d'un règim tributari especial.

En cap cas, el període impositiu pot excedir de dotze mesos.

En resum:

La durada del període impositiu pot ser:

 • Dotze mesos               
  • coincident amb l'any natural
  • no coincident amb l'any natural
 • Inferior a dotze mesos

En qualsevol cas, els contribuents de l'impost sobre societats hauran de presentar una declaració independent per cada període impositiu.

Pel que respecta a la meritació, l'impost sobre societats s'esdevindrà l'últim dia del període impositiu.

Principals novetats per a la declaració de l'exercici 2019

El període impositiu de l'exercici 2019 que les empreses ara han de declarar és, des del punt de vista tributari, un any atípic perquè quasi que no s'han aprovat normes d'interès que afectin aquest impost. L'escassetat en la publicació de normativa tributària és habitual en els últims anys, sobretot si es compara amb anys precedents.

No obstant això, l'exercici 2019, que hem de declarar ara en 2020, ve marcat per l'aprovació de diverses normes que afecten la declaració de l'IS, tot això sense perjudici dels terminis de presentació i peculiaritats de les declaracions que tinguin establertes les comunitats autònomes del País Basc i Navarra.

L'exercici 2019, que hem de declarar ara en 2020, ve marcat per l'aprovació de diverses normes que afecten la declaració de l'IS, entre les quals destaca la Resolució de l'ICAC, de 5 de març de 2019 que va entrar en vigor en 2020. Aquesta norma mercantil afectarà l'impost quan es realitzin unes certes operacions amb instruments financers o quan es realitzi l'aplicació del resultat a les diferents partides. A més, hem de tenir en compte la incidència de la COVID-19 en la formulació de comptes anuals i efectes en la declaració de l'impost sobre societats. Després de la declaració de l'estat d'alarma, una de les mesures incorporades a través del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, és la suspensió del termini de formulació de comptes anuals, que ara s'ha vist també modificat, com ja hem comentat, pel Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig.

Tampoc podem oblidar que s'ha prorrogat per a 2019 la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat que va introduir canvis en l'impost. En concret, es torna a modificar la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, el denominat Patent box, afegint també un nou règim transitori per a aquest incentiu. També es regula una exempció per a determinades rendes obtingudes per les Autoritats Portuàries, amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir del 2017. També el Reial decret 17/2018 ha modificat, amb efectes per a exercicis impositius iniciats a partir del dia 10 de novembre de 2018, l'article 15 de la Llei de l'impost per impedir la deducció en el prestador del deute tributari per actes jurídics documentats en les operacions de préstecs hipotecaris.

D'altra banda també hem de tenir en compte la Llei 8/2018, de 5 de novembre, per la qual es modifica la Llei 19/1994 de modificació del règim econòmic i fiscal de Canàries, que realitza diverses modificacions que afecten la regulació de la Reserva per a inversions a Canàries -RIC- i el Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral, que va introduir modificacions aprovades per la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers.

A això cal afegir des del punt de vista comptable, un apreciable esforç extra per part de l'ICAC, que ha emès un gran nombre de consultes dirigides a aclarir algunes de les qüestions més complexes en l'aplicació dels plans generals de comptabilitat, així com noves resolucions d'interès per a aquesta declaració.

Amb la finalitat de poder-li oferir un millor servei, li preguem que prepari com més aviat millor la documentació necessària i que sol·liciti dia i hora per poder-la analitzar conjuntament.

Tingui present la següent documentació: 

Comptes anuals 2019: hi tindrem la informació bàsica que cal incorporar al model de l'impost sobre societats. 

Atenció. Després de la declaració de l'estat d'alarma, una de les mesures incorporades a través del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, és la suspensió del termini de formulació de comptes anuals. Ampliat el termini de formulació, convé tenir en compte que les estimacions dels fets i circumstàncies existents en la data de tancament poden ser objecte de millor estimació en la data en què es formulen els comptes anuals i, no cal descartar, que es podria acostar a la data legal actual de presentació de la declaració de l'impost.

Cal tenir en compte que des del 28 de maig de 2020, el Reial decret llei 19/2020 estableix que el termini de tres mesos per formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris es computarà des de l'1 de juny de 2020 (i no des de la finalització de l'estat d'alarma). D'altra banda, es redueix a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des que finalitza el termini per a la seva formulació.

En aquest sentit, en el període de formulació de comptes anuals les empreses han de prendre la decisió sobre si l'expansió de la COVID-19 s'ha d'entendre o no com un "fet posterior al tancament" que hagi d'implicar o no, un ajust en les magnituds dels seus comptes anuals.

Declaracions de l'impost sobre societats d'exercicis anteriors: ens donaran pistes sobre diferències entre la base imposable i el resultat comptable que puguin revertir en 2019, bases imposables negatives que puguem compensar, saldo de deduccions no aplicades en el passat que es poden aprofitar ara, etc.

Declaracions 2019 d'altres impostos perquè les quadrem amb les magnituds consignades en la declaració de societats: IVA (resum anual), 190 de retencions, 180 de retencions per arrendament d'immobles, 193 (resum anual de retencions del capital mobiliari), etc.

Pagaments fraccionats del 2019.

Certificats: de retencions sobre arrendaments d'immobles, sobre rendiments del capital mobiliari percebuts, d'entitats en règim d'atribució de rendes, si és que la societat és partícip o comuner o de donatius o donacions efectuades en l'exercici i de donatius o donacions, etc.