Una cita obligada amb Hisenda. La declaració de l'impost sobre societats de l'exercici 2022

09/06/2023
Fiscal

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s'inicia la CAMPANYA DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS de l'exercici 2022.

Al BOE del 29 de maig de 2023, i en vigor des de l'1 de juliol, s'ha publicat l'Ordre HFP/523/2023, de 22 de maig, per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre societats (IS) i de l'impost sobre la renda de no residents (IRNR) corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

Per a aquest exercici 2022, entre altres novetats, hem de tenir en compte la nova tributació mínima en l'IS del 15% a determinats contribuents; la reducció de la bonificació en quota aplicable a les societats acollides al règim especial d'arrendament d'habitatges o la nova deducció per plans de pensions d'ocupació, sense oblidar-nos del nou còmput del nombre mínim d'accionistes de les SICAV i règim transitori de dissolució i liquidació durant l'any 2022. També s'han aprovat mesures fiscals respecte a les empreses emergents ("Start-ups"), en vigor des del 23 de desembre de 2022, com per exemple la tributació al tipus del 15% durant un màxim de quatre anys, des del primer període en el qual la base imposable resulti positiva, fins als tres següents, així com l'ajornament del pagament dels deutes tributaris.

A més, s'han aprovat diferents resolucions i consultes de l'ICAC que afecten el Pla General de Comptabilitat (PGC).

NOVETATS CAMPANYA SOCIETATS 2022

A més de les novetats normatives, amb l'objectiu que l'Agència Tributària disposi de més informació per a millorar tant el control com l'assistència als contribuents en la seva obligació d'autoliquidar-se l'impost sobre societats, s'han introduït els següents quadres de desglossament en els models 200 i 220:

 • En el model 200, el quadre detall «Socis de SICAV en règim especial de dissolució i liquidació (DT 41a LIS)» de la pàgina 2 bis on s'ha de recollir el NIF de les SICAV en les quals el contribuent participa i que es dissolen, així com el NIF de les institucions d'inversió col·lectiva on reinverteix, amb l'objectiu de poder realitzar avisos sobre el termini de compliment de la reinversió i poder assistir en l'emplenament del model, permetent emplenar caselles específiques que han estat creades per a l'aplicació del que es disposa en la disposició transitòria quaranta-unena de la LIS, així com els tipus als quals la SICAV pot tributar.
 • En el model 200, per als casos en els quals el contribuent desenvolupi activitats agrícoles o ramaderes, la incorporació en la pàgina 21 del quadre de «Comunicació de l'import net del volum de negocis» d'informació relativa a aquestes activitats. Aquesta informació cal incloure-la per a atendre les peticions d'informació que es puguin rebre en el marc de l'aplicació de les intervencions en forma de pagaments directes i l'establiment de requisits comuns en el marc del Pla Estratègic de la Política Agracia Comuna. Per a això, cal establir noves caselles en les quals figurin, de manera específica, els ingressos agraris.
 • En els models 200 i 220, el quadre detall «Règim especial de vaixells i empreses navilieres a Canàries: desglossament de la compensació de bases imposables negatives», amb informació sobre l'import de les bases imposables negatives que corresponen al règim especial d'entitats navilieres de Canàries i les que corresponen a la resta d'activitats, de tal forma que permeti assistir al contribuent en l'aplicació de l'apartat 4 de l'article 76 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, amb l'objectiu que les bases imposables negatives derivades de les activitats que generen el dret a l'aplicació del règim especial de vaixells i empreses navilieres a Canàries, no puguin ser compensades amb bases imposables positives derivades de la resta de les activitats de l'entitat, ni de l'exercici en curs ni en els posteriors.
 • En els models 200 i 220, els quadres detall relatius a les deduccions per inversions i despeses realitzades per les autoritats portuàries (art. 38 bis LIS), per produccions cinematogràfiques estrangeres (art. 36.2 LIS) i per produccions cinematogràfiques estrangeres a Canàries (art. 36.2 LIS i DA 14a Llei 19/1994), així com el desglossament de les deduccions pendents generades en anys anteriors per inversions en territoris d'Àfrica Occidental i despeses de propaganda i publicitat (art. 27 bis Llei 19/1994) perquè el formulari «Societats web» pugui calcular adequadament l'import de la quota líquida mínima d'acord amb el que es disposa en el nou article 30 bis de la LIS.

FORMULARIS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DE CORRECCIONS I DEDUCCIONS AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Com en exercicis anteriors, es publiquen els formularis previstos per a subministrar informació en relació amb determinades correccions i deduccions al compte de pèrdues i guanys d'import igual o superior a 50.000 euros (annex III), la memòria anual d'activitats i projectes executats i investigadors afectats per bonificacions a la Seguretat Social (annex IV) i la reserva per a inversions a Canàries (annex V). Aquests formularis, que es troben hostatjats a la seu electrònica de l'AEAT no han sofert cap modificació.

MODELS DE DECLARACIÓ

 • Model 200: per a tots els contribuents de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents obligats a presentar i subscriure la declaració (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).
 • Model 220: a presentar pels grups fiscals, inclosos els de cooperatives que tributin pel règim fiscal especial de consolidació fiscal.
 • Les declaracions que s'hagin de presentar davant l'Administració de l'Estat per contribuents sotmesos a la normativa foral poden utilitzar, els models 200 o 220, o bé el model aprovat per la normativa foral corresponent.

FORMA DE PRESENTACIÓ

 • Model 200: la seva presentació és obligatòria per via electrònica fent ús de certificats electrònics reconeguts emesos per a la identificació i autenticació del contribuent.
 • Modelo 220: la seva presentació és obligatòria per Internet fent ús de certificats electrònics reconeguts per a la identificació i autenticació del contribuent.

DOCUMENTS A INCORPORAR JUNTAMENT AMB LA DECLARACIÓ

El contribuent ha de presentar per via telemàtica, a través de la seu electrònica de l'AEAT, els següents documents:

 • Contribuents que incloguin rendes positives obtingudes per entitats no residents en aplicació del règim de transparència fiscal internacional: han de presentar, de cada entitat no resident, els següents documents:
 1. Nom o raó social i lloc del domicili social.
 2. Relació d'administradors i lloc del seu domicili social.
 3. Balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria.
 4. Import de la renda positiva que hagi de ser objecte d'imputació en la base imposable. Justificació dels impostos satisfets respecte de la renda positiva inclosa en la base imposable.
 • Contribuents per l'impost sobre la renda de no residents: la memòria informativa de les despeses deduïbles de direcció i generals d'administració de la casa matriu que corresponguin a l'establiment permanent.
 • Contribuents amb una proposta aprovada de valoració d'operacions vinculades: l'escrit sobre l'aplicació de la proposta.
 • Contribuents acollits a operacions de reestructuració empresarial:
 • Identificació de les entitats participants en l'operació i la seva descripció.
 • Còpia de l'escriptura pública o document equivalent que correspongui a l'operació.
 • En el cas que les operacions s'haguessin realitzat mitjançant una oferta pública d'adquisició d'accions, també s'ha d'aportar còpia del corresponent fullet informatiu.
 • Indicació, si és el cas, de la no aplicació del règim fiscal especial de reestructuració empresarial.
 • Els contribuents que duguin a terme inversions anticipades que es considerin com a materialització de la reserva per a inversions a Canàries, fetes amb càrrec a dotacions d'aquesta reserva, prèviament han d'emplenar el formulari aprovat en l'annex V.
 • Quan s'hagi consignat una correcció al resultat del compte de pèrdues i guanys, com a disminució, per import igual o superior a 50.000 €, en l'apartat denominat "altres correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys" el contribuent, prèviament a la presentació de la declaració, ha de descriure la naturalesa de l'ajust realitzat a través del formulari que figura com a Annex III de l'Ordre d'aprovació del model.
 • Se sol·licita informació addicional, prèviament a la presentació de la declaració, quan l'import de qualsevol de les següents deduccions sigui igual o superior a 50.000 €:
  • Per reinversió de beneficis extraordinaris: identificació dels béns transmesos i en els quals es materialitza la inversió.
  • Per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica: identificació de les inversions i les despeses que donen dret a aquesta deducció.
 • Les pimes, en els supòsits en què a més del règim de deducció per activitats d'R+D+I hagin pogut aplicar la bonificació en la cotització de la Seguretat Social, han d'emplenar el formulari que figura en l'Annex IV de l'Ordre d'aprovació del model, i en aquest Annex s'ha de recollir la memòria anual d'activitats, projectes executats i investigadors.
 • Per a la presentació dels models de declaració en els supòsits en què, d'acord amb el que es disposa en el Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc o en el Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra, el declarant es trobi sotmès a la normativa de l'Estat o el grup fiscal es trobi subjecte al règim de consolidació fiscal corresponent a l'Administració de l'Estat i hagin de tributar conjuntament a totes dues administracions, estatal i foral, se segueixen les següents regles:
 1. Per a la declaració a presentar davant l'Administració de l'Estat, la forma i lloc de presentació són els que corresponguin, segons el model de què es tracti, dels quals es regulen en aquesta Ordre.
 2. Per a la declaració a presentar davant les Diputacions Forals del País Basc o davant la Comunitat Foral de Navarra, la forma i lloc són els que corresponguin d'acord amb la normativa foral corresponent, i s'ha d'efectuar, davant cadascuna d'aquestes Administracions, l'ingrés o sol·licitar la devolució que procedeixi utilitzant els documents d'ingrés i devolució aprovats per la normativa foral, sense perjudici que, si és el cas, es puguin presentar els models de declaració aprovats en aquesta Ordre.
 3. Si es tracta de grups fiscals, les societats integrants han de presentar electrònicament a través del model 200, al seu torn, la documentació regulada en l'article 2.5 d'aquesta Ordre, davant cadascuna d'aquestes Administracions tributàries, estatal o foral, d'acord amb les seves normes de procediment.

TERMINI I PRESENTACIÓ

Model 200

En el termini de vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. Per a entitats amb exercici coincident amb l'any natural, el termini finalitza el 25 de juliol de 2023. Si s'opta per domiciliar el pagament el termini de presentació és fins al 20 de juliol de 2023.

Si el pagament es domicilia en una entitat de crèdit col·laboradora amb l'AEAT, el termini és des de l'1 de juliol fins al 20 de juliol de 2023, tots dos inclusivament.

Els contribuents el termini de declaració dels quals s'hagués iniciat amb anterioritat a l'1 de juliol de 2023, han de presentar la declaració dins dels vint-i-cinc dies naturals següents a aquesta data, tret que haguessin optat per presentar la declaració utilitzant el model aprovat per a l'exercici 2021.

En els vint primers dies naturals dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener, atès el trimestre en què es produeix qualsevol de les següents circumstàncies respecte a l'establiment permanent (EP) (si el termini de declaració s'hagués iniciat abans de l'1 de juliol, han de presentar la declaració fins al 25 de juliol, tret que hagin optat per utilitzar els models aprovats per a 2021, i en aquest cas els terminis són aquells):

 • Quan conclogui el període impositiu pel cessament en l'activitat d'un EP.
 • Es realitzi la desafectació de la inversió realitzada en l'EP.
 • Es produeixi la transmissió de l'EP.
 • L'EP traslladi la seva activitat a l'estranger o mori el titular de l'EP
 • El mateix termini anterior s'aplica a les entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, en el cas que cessin en la seva activitat, a comptar des d'aquest cessament.

Model 220

Dins del termini corresponent a la declaració en règim de tributació individual de l'entitat representant del grup fiscal o entitat capçalera de grup.

Amb la finalitat de poder-li oferir un millor servei, li preguem que prepari com més aviat millor la documentació necessària i que sol·liciti dia i hora per poder-la analitzar conjuntament.

Tingui present la següent documentació:

Comptes anuals 2022: hi tindrem la informació bàsica que cal incorporar al model de l'impost sobre societats.

Declaracions de l'impost sobre societats d'exercicis anteriors: ens donen pistes sobre diferències entre la base imposable i el resultat comptable que puguin revertir en 2022, bases imposables negatives que puguem compensar, saldo de deduccions no aplicades en el passat que es poden aprofitar ara, etc.

Declaracions 2022 d'altres impostos perquè les quadrem amb les magnituds consignades en la declaració de societats: IVA (resum anual), 190 de retencions, 180 de retencions per arrendament d'immobles, 193 (resum anual de retencions del capital mobiliari), etc.

Pagaments fraccionats de 2022.

Certificats: de retencions sobre arrendaments d'immobles, sobre rendiments del capital mobiliari percebuts, d'entitats en règim d'atribució de rendes, si és que la societat és partícip o comuner o de donatius o donacions efectuades en l'exercici i de donatius o donacions, etc.