Tributació dels ajuts extraordinaris al cessament d'activitat dels autònoms per COVID-19

09/06/2021
Fiscal

La DGT aclareix la tributació dels ajuts extraordinaris al cessament d'activitat dels autònoms per COVID-19

La Direcció General de Tributs (DGT) aclareix que els ajuts al cessament d'activitat dels autònoms tributaran com a rendiments del treball en l'IRPF.

Una pregunta recurrent enguany ha estat com s'han de declarar els ajuts rebuts per empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics negatius derivats de les mesures preses per minimitzar els efectes de la COVID-19.

En molts d'aquests casos els ajuts estaven destinats específicament a autònoms i, en particular, a aquells el sector d'activitat dels quals es trobava relacionat amb l'hostaleria i altres serveis de cara al públic que han estat els més afectats per les diferents mesures imposades per parar la COVID-19.

Així, hem de tenir en compte que no tots els ajuts i subvencions són iguals. Es poden donar per compensar efectivament les pèrdues sofertes o es poden donar, com sol ser habitual en situacions de normalitat, per comprar un nou immobilitzat o generar ocupació. D'aquesta manera, depenent de la finalitat de l'ajut o subvenció s'haurà d'imputar a un rendiment o a un altre.

Ajuts extraordinaris al cessament d'activitat

Doncs bé, la DGT en la seva consulta vinculant (V0811-21), del 6 d'abril de 2021, sobre la qüestió d'un autònom que desenvolupa una activitat econòmica en estimació directa simplificada, havent estat aprovada la seva sol·licitud de la prestació de cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi de l'article 7 del Reial decret llei 2/2021, ha assenyalat el següent:

L'autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d'ingressar en la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

La mútua col·laboradora de la Seguretat Social o, en el seu cas, l'Institut Social de la Marina, abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l'activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar en cas que el treballador autònom es trobés sense desenvolupar cap activitat, en aplicació del que es disposa en l'article 329 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Es tracta, per tant, d'una prestació extraordinària de la Seguretat Social per cessament d'activitat per als treballadors autònoms que forma part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social. En conseqüència, la qualificació d'aquesta prestació extraordinària seria la de rendiment del treball, de conformitat amb l'article 17.1 b) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) que inclou entre els rendiments íntegres del treball les prestacions per desocupació, entès d'una forma àmplia i no sols comprensiu de la situació de cessament d'activitat corresponent als treballadors per compte d'altri.

El rendiment del treball comprèn la totalitat de la prestació rebuda (inclòs l'import de les cotitzacions per contingències comunes lliurat per la mútua col·laboradora o l'Institut Social de la Marina, pagament que l'autònom està obligat a realitzar, tot i que s'ha de tenir en compte que el pagament de les quotes de la Seguretat Social, donarà lloc correlativament a una despesa deduïble per a la determinació del rendiment net de l'activitat econòmica, ja que es tracta d'una despesa incorreguda per al desenvolupament de l'activitat).