Tots a Fitxar.

29/11/2018

Alguns dels seus empleats sempre arriben tard al treball, i vostè ha pensat instal·lar un sistema de fitxatge a partir del proper any. Pot fer-ho? Quines qüestions ha de tenir en compte?

Alguns dels seus empleats sempre arriben tard al treball, i vostè ha pensat instal·lar un sistema de fitxatge a partir del proper any. Pot fer-ho? Quines qüestions ha de tenir en compte?
Pot fer-ho
Fitxatge. Si vol controlar que els seus empleats treballin les vuit hores diàries (o les que estableixi el seu conveni), pot obligar-los a fitxar, tant en entrar com en sortir del treball. Anotació. Pot fer-ho en exercici del seu poder d'adreça:
Imposar aquesta obligació no suposa una modificació substancial de les condicions de treball: l'empresa pot adoptar les mesures de control que crea oportunes per verificar el compliment de les obligacions laborals.
El temps de treball es computa de manera que tant al començament com al final de la jornada diària el treballador es trobi en el seu lloc. Per tant, la instauració del fitxatge és l'exercici d'una potestat per controlar que els treballadors compleixen la seva jornada. Atenció! Això sí: això no pot anar lligat a canvis que sí siguin substancials (per exemple, un augment de la jornada diària).

Avantatges. Així mateix, un sistema de fitxatge té altres avantatges per a l'empresa. Per exemple, li permetrà controlar de forma exacta el compliment de la jornada laboral anual i comprovar si un treballador li deu hores –en aquest cas les hi podrà descomptar– o si és l'empresa la que ha d'abonar-li hores extres o compensar els excessos amb descans. Atenció! En tot cas tingui en compte que, si el sistema que implanta utilitza l'empremta dactilar dels treballadors (com és habitual), hi ha altres repercussions legals.
Dada personal
‘Biomètrica’. L'empremta dactilar és una dada personal “biomètrica”, i atès que aquest tipus de dades es consideren sensibles i estan especialment protegits, si la utilitza com a forma d'identificació haurà de complir la normativa de protecció de dades. Atenció! Bàsicament, en les empreses existeixen dos sistemes de fitxatge amb empremta dactilar:
Sistemes que registren l'empremta dactilar íntegrament. Atenció! En aquest cas, la seva empresa estarà tractant dades sensibles, i les seves obligacions seran nombroses. Entre unes altres, i a més d'informar als treballadors sobre una sèrie d'extrems (què farà amb les seves dades, quant temps els conservarà...), haurà de realitzar una “avaluació d'impacte en matèria de protecció de dades” (document en el qual s'han d'avaluar els riscos que comporta aquest sistema, les mesures previstes per afrontar-los, com protegir les dades, etc.).
Sistemes que no registren tota la petjada sinó, per exemple, només certes parts (aquestes es transformen en un algorisme o codi de punts que es registra en una base de dades i que després permet identificar a l'empleat). Anotació. En aquest cas la seva empresa també estarà tractant dades personals, però ja no seran dades biomètriques i per tant sensibles, per la qual cosa les seves obligacions seran menors que en el cas anterior (només haurà de complir les obligacions generals en matèria de protecció de dades: informar als empleats, adoptar mesures de seguretat...).

Conclusió. Així doncs, abans d'implantar un sistema de fitxatge, confirmi amb el proveïdor de quin sistema es tracta, i consulti amb el seu assessor en matèria de protecció de dades per complir les seves obligacions. Anotació. És aconsellable que opti per sistemes que no emmagatzemin tota la petjada (l'AEPD recomana que no emmagatzemin ni tota la petjada ni parts d'ella; és a dir, que aquesta dada s'emmagatzemi només en una targeta que porti l'empleat).

La seva empresa pot obligar als seus treballadors a fitxar en entrar i en sortir del treball. No obstant això, si el sistema de fitxatge és amb empremta dactilar, ha de complir algunes obligacions en matèria de dades personals (doncs la petjada és una dada personal).