Tot el que necessites saber sobre la tributació dels lloguers turístics.

13/09/2018

Tot el que necessites saber sobre la tributació dels lloguers turístics.

Els rendiments derivats del lloguer d´apartaments turístics es consideren rendiments del capital immobiliari. Per a això, el lloguer s´ha de limitar a la mera posada a disposició d´un immoble durant un període de temps, sense que vagi acompanyat de la prestació de serveis propis de la indústria hotelera. A tall d´exemple, no es consideren com a tals: els serveis de neteja realitzats abans de l´arribada dels inquilins o després de la sortida d´aquests o el lliurament i recollida de claus en el moment de l´entrada i sortida dels clients. Els rendiments obtinguts per l´arrendament s´han de declarar pel titular de l´immoble o del dret que l´habilita per a la cessió (per exemple, en el cas d´un usufructuari de l´immoble que cedeix el mateix) per la diferència entre els ingressos íntegres i les despeses fiscalment deduïbles. Ddespeses que pots deduir:

- Interessos i despeses de finançament.

- Impostos i taxes estatals

- Despeses de comunitat, vigilància, porteria, administrador de finques.

- Despeses de formalització de l´arrendament, despeses per defensa jurídica de l´habitatg.

- Subministraments pagats per l´arrendador, no cobrats a l´inquilí.

- Amortització de l´immoble i béns que contingui.

- Primes d´assegurances de l´habitatge arrendat.

- Despeses de conservació i reparació. No confondre amb despeses de millora.

El rendiment net del lloguer està constituït per la diferència entre els ingressos íntegres i les despeses deduïbles. La reducció no s´aplica al rendiment net resultant d´aquests lloguers, ja que els apartaments d´ús turístic no tenen per finalitat satisfer una necessitat permanent d´habitatge sinó cobrir una necessitat de caràcter temporal. Els períodes de temps en què l´immoble no hagi estat objecte de cessió generen la corresponent imputació de renda immobiliària, de la mateixa manera que qualsevol altre immoble, la quantia es determina aplicant el percentatge d´imputació que correspongui al valor cadastral de l´immoble, i en funció del nombre de dies que no hi hagi estat cedit amb finalitats turístiques (o, si escau, arrendat). L´arrendament pot considerar-se una activitat empresarial, en aquest cas els rendiments derivats del mateix es consideraran rendiments d´activitats econòmiques quan, a més de posar a disposició l´immoble, s´ofereixin, durant l´estada dels arrendataris, serveis propis de la indústria hotelera com poden ser: serveis periòdics de neteja, de canvi de roba, de restauració, d´oci o altres de naturalesa anàloga o quan, sense prestar aquests serveis, es disposi d´una persona amb contracte laboral i jornada completa per a l´ordenació de l´activitat.