Territoris en fase 2 i condicions per als territoris que continuen en la fase 0 i 1.

18/05/2020

COVID-19. Publicada al BOE l'Ordre que estableix noves mesures per als territoris en fase 2 i es modifiquen condicions per als territoris que continuen en la fase 0 i 1 de desescalada des del 18 de maig.

Al BOE del dia 16 de maig s’ha publicat l'Ordre SND/414/2020 que estableix les condicions que regiran en la fase 2 del pla de desescalada, però també modifica, per al període que s'inicia el 18 de maig, els territoris i condicions de la fase 1 i les condicions que regiran en aquells que continuen en la fase 0.

L'informem que al BOE del dia 16 de maig s'ha publicat l'Ordre SND/414/2020 que estableix les condicions que regiran en la fase 2 del pla de desescalada, però també modifica, per al període que s'inicia el 18 de maig, els territoris i condicions de la fase 1 i les condicions que regiran en aquells que continuen en la fase 0.

La present ordre tindrà plens efectes des de les 00.00 hores del dia 18 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

D'aquesta manera, des del dia 18 de maig de 2020, les illes de Formentera i Cabrera (Balears) i les de la Graciosa, la Gomera i el Hierro (Canàries) passaran a fase 2.

Per part seva, passen a fase 1 les províncies de Màlaga i Granada, amb el que Andalusia comptarà amb tot el seu territori ja en aquest nivell, igual que Castella-la Manxa amb el progrés de Toledo, Ciudad Real i Albacete.

El País Valencià comptarà des del 18 de maig també amb totes les seves províncies en fase 1.

A Castella i Lleó avancen a fase 1 un total de 42 zones bàsiques de salut mentre que a Catalunya ho faran les zones sanitàries de Catalunya Central, Girona, Lleida i *Alt Penedès i Garraf.

D'aquesta manera, prop del 70% de la població espanyola (32 milions de persones) es troba des del 18 de maig en fase 1 i el 30% (14 milions) roman en una fase 0 flexibilitzada. 45.000 ciutadans progressen a fase 2.

Territoris que passen a la fase 1

 • Andalusia: Màlaga i Granada.
 • Castella-la Manxa: Toledo, Ciudad Real i Albacete.
 • Castella i Lleó: les zones bàsiques de salut de Mombeltrán (Àvila), San Pedro Arroyo (Àvila), Huerta de Rey (Burgos), Melgar Fernamental (Burgos), Valle Tobalina (Burgos), Valle Valdebezana (Burgos), Calzada Valdunciel (Salamanca), Cantalapiedra (Salamanca), Fuentes de Oñoro (Salamanca), Matilla Caños (Salamanca), Sepúlveda (Segòvia) Mota del Marquès (Valladolid), Villafrechos (Valladolid), Villalón de Campos (Valladolid), Madrigal de las Altas Torres (Àvila), Roa de Duero (Burgos), Mansilla Mulas (Lleó), Sahagún Campos (Lleó), Valderas (Lleó) Bembibre (El Bierzo), Cacabelos (El Bierzo), Fabero (El Bierzo), Puente Domingo Flórez (El Bierzo), Ponferrada I (El Bierzo), Ponferrada II (El Bierzo), Ponferrada III (El Bierzo), Ponferrada IV (El Bierzo), Toreno (El Bierzo), Villablino (El Bierzo), Villafranca del Bierzo (El Bierzo), Cervera Pisuerga (Palència), Guardo (Palència), Paredes de Nava (Palència), Villamuriel de Cerrato (Palència), Fuenteguinaldo (Salamanca), Peñaranda (Salamanca), Navafría (Segòvia), Berlanga de Duero (Sòria), Olvega (Sòria), Camarzana de Tera (Zamora), Villarrín (Zamora) i Mombuey (Zamora).
 • Catalunya: les zones sanitàries de Catalunya Central, Girona, Lleida i Alt Penedès i Garraf.
 • · País Valencià: províncies d'Alacant, Castelló i València.

Territoris que passen a la fase 2

 • Canàries: La Gomera, El Hierro i La Graciosa.
 • Balears: Formentera.

NOVES MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ PER A LES UNITATS TERRITORIALS EN FASE 2

Entre les mesures més destacades podem assenyalar les següents:

 1. Mesures de caràcter social

Llibertat de circulació: es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de referència (sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de gent gran, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa) en grups de màxim 15 persones, entre les quals no es comptabilitzen les persones convivents, sempre mantenint la distància social o mesures de protecció. Les persones de fins a 70 anys podran realitzar l'activitat física no professional en qualsevol franja horària a excepció de la compresa entre les 10.00 hores i les 12.00 hores i entre les 19.00 hores i les 20.00horas, que queda reservada als més grans de 70 anys.

Les comunitats autònomes i ciutats autònomes podran acordar que en el seu àmbit territorial aquestes franges horàries comencin fins dues hores abans i acabin fins dues hores després, sempre que no se n'incrementi la durada total.

Vetlles i enterraments: les vetlles es podran realitzar en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 25 persones en espais a l'aire lliure o 15 persones en espais tancats, siguin convivents o no. La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per a la cremació del difunt es restringeix a un màxim de 25 persones, entre familiars i afins, a més de, en el seu cas, el ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt.

Llocs de culte: l'aforament màxim dels llocs de culte passa d'un terç a un 50%. L'aforament màxim s'haurà de publicar en lloc visible de l'espai destinat al culte. S'hauran de complir les mesures generals de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries.

Cerimònies nupcials i altres celebracions religioses es podran realitzar en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, sigui en espais a l'aire lliure o espais tancats, sempre que no se superi el 50% del seu aforament, i en tot cas un màxim de 1 00 persones en espais a l'aire lliure o de cinquanta persones en espais tancats. Durant la celebració de les cerimònies s'hauran de complir les mesures d'higiene i prevenció establertes per les autoritats sanitàries relatives al manteniment de la distància social, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

 1. Condicions per a la reobertura al públic de les piscines recreatives i ús de les platges

Reobertura al públic de les piscines recreatives: les piscines recreatives es podran obrir al públic (en quedarà permès l'accés per part de qualsevol persona) amb cita prèvia, un aforament màxim del 30% o el que permeti complir amb la distància de seguretat. S'organitzaran a més horaris per torns, fora dels quals no es podrà romandre en la instal·lació. Amb caràcter previ a la seva obertura s'haurà de dur a terme la neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció als espais tancats com els vestidors o els banys. Així mateix, s'hauran de netejar i desinfectar els diferents equips i materials com, el vas, la surada, material auxiliar de classes, reixeta perimetral, farmaciola, taquilles, així com qualsevol altre en contacte amb els usuaris, que formi part de la instal·lació.

Els biocides que s'utilitzaran per a la desinfecció de superfícies seran aquells de la mena de producte 2, referits en l'annex V del Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012, relatiu a la comercialització i l'ús dels biocides. Així mateix, es podran utilitzar desinfectants com a dilucions de lleixiu 1.50 acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es troben en el mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

Tot això s'entén sense perjudici de les operacions de depuració física i química de l'aigua necessàries per obtenir una qualitat de l'aigua dels vasos adequada conforme als annexos I i II del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les piscines, amb la realització dels controls pertinents, així com del compliment de la resta de normativa aplicable.

Es procedirà a la neteja i desinfecció diària de la instal·lació. No obstant això, en aquelles superfícies en contacte freqüent amb les mans dels usuaris, com els poms de les portes dels vestidors, o les baranes, s'haurà de dur a terme una neteja i desinfecció, d'almenys tres vegades al dia.

Es recordarà als usuaris per mitjans de cartelleria visible o missatges de megafonia les normes d'higiene i prevenció que s'han de complir, assenyalant la necessitat d'abandonar la instal·lació davant qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19.

En les zones d'estada dels usuaris, s'ha d'establir una distribució espacial per garantir la distància de seguretat d'almenys dos metres entre els usuaris mitjançant senyals al terra limitant els espais. Tots els objectes personals, com les tovalloles, han de romandre dins del perímetre de seguretat de dos metres establert, evitant contacte amb la resta d'usuaris.

L'ús i neteja dels lavabos es durà a terme de conformitat amb el que es preveu en l'article 6.5 d'aquest Ordre. Així mateix, s'haurà de verificar que, en tot moment, estiguin dotats de sabó i/o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

No es podrà fer ús de les dutxes dels vestidors ni de les fonts d'aigua.

Ús de les platges: el trànsit i permanència a les platges es realitzarà en els termes previstos en l'apartat 2 de l'article 7 (s'hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19, i, en particular, les relatives al manteniment d'una distància mínima de seguretat d'almenys dos metres, o en defecte d'això, mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans i etiqueta respiratòria. A aquest efecte, els grups haurien de ser d'un màxim de quinze persones, excepte en el cas de persones convivents) i, en el seu cas, en els apartats 2 a 5 de l'article 45 d'aquesta Ordre (referent a les piscines). Els banyistes hauran de fer un ús responsable de la platja, tant des del punt de vista mediambiental com sanitari, complint per a això amb les recomanacions i normes establertes per les autoritats sanitàries.

Així mateix, es permet la pràctica d'activitats esportives, professionals o d'esbarjo, sempre que es puguin desenvolupar individualment i sense contacte físic, permetent mantenir una distància mínima de dos metres entre els participants.

 1. Condicions per al desenvolupament de l'activitat en establiments i locals comercials detallistes i de prestació de serveis assimilats

Reobertura al públic d'establiments i locals comercials detallistes que no tinguin la condició de centres i parcs comercials:

Es podrà procedir a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials detallistes i d'activitats de serveis professionals l'activitat dels quals s'hagués suspès després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del que es disposa en l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, amb independència de la seva superfície útil d'exposició i venda, sempre que compleixin tots els requisits següents:

 1. a) Que es redueixi al quaranta per cent l'aforament total en els establiments i locals comercials. En el cas d'establiments o locals distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció.

En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients. En els locals en els quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.

 1. b) Que s'estableixi un horari d'atenció amb servei prioritari per a més grans de 65 anys.
 2. c) Que compleixin addicionalment amb les mesures que es recullen en aquest capítol amb excepció del que es preveu en els articles 12 i 17 d'aquesta Ordre.

El que es disposa en aquesta ordre, a excepció de les mesures de seguretat i higiene que es preveuen en els articles 4, 13 i 14, no serà aplicable als establiments i locals comercials detallistes que ja estaven oberts al públic d'acord amb l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, per als productes o seccions esmentats en el citat article.

Tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura al públic segons el que es disposa en aquest capítol, podran establir, en el seu cas, sistemes de recollida en l'establiment dels productes adquirits per telèfon o internet, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o el seu accés.

Es podrà establir un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.

En el cas dels mercats que desenvolupen la seva activitat en la via pública a l'aire lliure o de venda no sedentària, comunament anomenats mercats ambulants, que ja haguessin reiniciat la seva activitat conforme al que es disposa en l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, o la reiniciïn per decisió de l'Ajuntament corresponent a partir de l'entrada en vigor de la present ordre, es garantirà la limitació a un terç dels llocs habituals o autoritzats, limitant l'afluència de clients de manera que s'asseguri el manteniment de la distància social de dos metres.

Els Ajuntaments podran augmentar la superfície habilitada o habilitar nous dies per a l'exercici d'aquesta activitat, de manera que es produeixi un efecte equivalent a la citada limitació.

A l'hora de determinar els comerciants que poden exercir la seva activitat, l'Ajuntament podrà prioritzar aquells que comercialitzen productes alimentaris i de primera necessitat, assegurant que els consumidors no manipulin els productes que s'hi comercialitzen.

Els Ajuntaments establiran requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del mercat amb l'objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants.

Condicions per a la reobertura al públic de centres i parcs comercials: 

Es podrà procedir a la reobertura al públic de centres comercials, així com de parcs comercials, sempre que es garanteixin totes les condicions següents:

 1. a) Que, conforme als aforaments determinats en el pla d'autoprotecció de cada centre o parc comercial, se'n limiti l'aforament total al trenta per cent de les seves zones comunes.
 2. b) Que es limiti al quaranta per cent l'aforament en cadascun dels establiments comercials situats en ells.
 3. c) No es permetrà la permanència de clients en les zones comunes excepte per al mer trànsit entre els establiments comercials.

El que es preveu en el paràgraf anterior no serà aplicable a l'activitat d'hostaleria i restauració que es desenvolupi en aquestes zones comunes, la qual s'ajustarà al que es preveu en el capítol IV d'aquesta Ordre.

 1. d) Queda prohibida la utilització de les zones recreatives com poden ser zones infantils, ludoteques o àrees de descans, que romandran tancades.
 2. e) Que es compleixin les mesures d'higiene establertes en aquest capítol per als establiments i locals detallistes, a més de les específiques que s'estableixen en l'article 17 d'aquesta Ordre.

A més, els centres i parcs comercials que reobrin al públic hauran de complir les condicions següents:

 1. a) L'ús de lavabos familiars i sales de lactància es restringirà a una única família, i no podran fer-ne ús dues unitats familiars simultàniament.
 2. b) L'ús dels lavabos i sales de lactància comunes dels centres i parcs comercials haurà de ser controlat pel seu personal, i s'hauran de netejar i desinfectar d'acord amb el que s'estableix en l'article 6.5 d'aquesta Ordre.
 3. c) El personal de seguretat vetllarà perquè es respecti la distància mínima interpersonal de dos metres i evitarà la formació de grups nombrosos i aglomeracions que es puguin formar, prestant especial atenció a les zones d'escales mecàniques i als ascensors.
 4. d) En la zona d'aparcament, a més de la desinfecció continuada dels punts de contacte habitual i posada a disposició a l'abast del client de gel hidroalcohòlic, es fomentarà el pagament per mitjans electrònics sense contacte d'acord amb el que es preveu en l'article 6.6 d'aquest Ordre.
 5. e) En cas necessari, s'utilitzaran tanques o sistemes de senyalització equivalents per a un millor control dels accessos i gestió de les persones a l'efecte d'evitar qualsevol aglomeració. Preferiblement, sempre que el centre o parc comercial disposi de dos o més accessos, es podrà establir un ús diferenciat per a l'entrada i la sortida, reduint així el risc de formació d'aglomeracions.
 6. f) S'hauran d'establir sistemes que permetin el recompte i control de l'aforament, de manera que en cap moment no sigui superat, i que haurà d'incloure als treballadors.

Mesures per a les accions comercials o de promoció (rebaixes)

Les accions comercials o de promoció que duguin a terme els establiments comercials hauran d'estar acompanyades de mesures destinades a assegurar que no es generin aglomeracions que impedeixin el manteniment de la distància de seguretat, el compliment dels límits d'aforament, o que comprometin la resta de mesures establertes en aquesta Ordre, havent d'adoptar les mesures adequades per a evitar-les, inclòs el cessament immediat de les esmentades accions comercials o de promoció si calgués.

Mesures d'higiene exigible als establiments i locals amb obertura al públic:

Els establiments i locals que obrin al públic que no tinguin la condició de centres i parcs comercials realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com els poms de les portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, terra, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes:

 1. a) Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar el dia.
 2. b) Seran aplicables les indicacions de neteja i desinfecció previstes en l'article 6.1.a) i b) d'aquesta Ordre.

Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa de l'obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició. Aquests horaris de tancament per neteja es comunicaran degudament al consumidor per mitjà de cartelleria visible o missatges per megafonia.

Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció als taulells i taules o altres elements dels llocs en mercats ambulants, mampares en el seu cas, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, prestant especial atenció a aquells utilitzats per més d'un treballador.

Quan en l'establiment o local romangui més d'un treballador atenent al públic, les mesures de neteja s'estendran no només a la zona comercial, sinó també, en el seu cas, a les zones privades dels treballadors, com ara vestidors, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.

Es revisarà cada hora el funcionament i la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta dels lavabos en els establiments i locals comercials detallistes.

En el cas de la venda automàtica, màquines expenedores, bugaderies autoservei i activitats similars, el seu titular haurà d'assegurar el compliment de les mesures d'higiene i desinfecció adequades tant de les màquines com dels establiments i locals, així com informar els usuaris del seu correcte ús mitjançant la instal·lació de cartelleria informativa. En tot cas, seran aplicables les mesures previstes en l'article 6 d'aquesta Ordre.

Mesures d'higiene i prevenció per al personal treballador dels establiments i locals que obrin al públic: 

La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d'atenció al client serà d'almenys un metre quan es compti amb elements de protecció o barrera, o d'aproximadament dos metres sense aquests elements. Així mateix, la distància entre els llocs dels mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública i els vianants serà de dos metres en tot moment.

En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció adequat al nivell de risc que asseguri la protecció tant del treballador com del client, i s'haurà d'assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre clients.

Mesures relatives a la higiene dels clients a l'interior d'establiments i locals i en els mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública: 

El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament necessari perquè els clients puguin realitzar les seves compres o rebre la prestació del servei.

Els establiments i locals, així com els mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, hauran d'assenyalar de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques a terra, o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització per a aquells casos en els quals sigui possible l'atenció individualitzada de més d'un client al mateix temps, que no es podrà realitzar de manera simultània pel mateix treballador.

Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas a l'entrada del local, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús, i es recomana la posada a la disposició d'aquests dispensadors també en els voltants dels mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública.

En els establiments i locals comercials, així com els mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, que comptin amb zones d'autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l'establiment o local o mercat a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública amb la finalitat d'evitar la manipulació directa dels productes per part dels clients.

No es podrà posar a la disposició dels clients productes de prova no destinats a la venda com a cosmètics, productes de perfumeria, i similars que impliquin manipulació directa per successius clients.

Així mateix, no es podran col·locar en els establiments comercials productes de telecomunicacions per a ús i prova dels clients sense supervisió d'un venedor o treballador que de manera permanent pugui procedir a la seva desinfecció immediata després de la manipulació per part de cada client.

En els establiments del sector comercial tèxtil, i d'arranjaments de roba i similars, els emprovadors l'hauran d'utilitzar una única persona, després del seu ús es netejaran i desinfectaran.

En cas que un client s'emprovi una peça que posteriorment no adquireixi, el titular de l'establiment implementarà mesures perquè la peça sigui higienitzada abans que sigui facilitada a altres clients. Aquesta mesura també serà aplicable a les devolucions de peces que realitzin els clients.

Mesures en matèria d'aforament per als establiments i locals oberts al públic:

Els establiments i locals hauran d'exposar al públic l'aforament màxim de cada local i assegurar que aquest aforament, així com la distància de seguretat interpersonal de dos metres es respecta en el seu interior.

Per a això, els establiments i locals hauran d'establir sistemes que permetin el recompte i control de l'aforament, de manera que no sigui superat en cap moment, i que haurà d'incloure als treballadors.

L'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais s'haurà de modificar, quan sigui necessari, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal de dos metres exigida pel Ministeri de Sanitat. Preferiblement, sempre que un local disposi de dues portes o més, es podrà establir un ús diferenciat per a l'entrada i la sortida, reduint així el risc de formació d'aglomeracions.

En els establiments i locals comercials que disposin d'aparcaments propis per als seus treballadors i clients, quan l'accés a les instal·lacions, els lectors de tiquets i targetes de treballadors no es pogués realitzar de manera automàtica sense contacte, serà substituït per un control manual i continu per part del personal de seguretat, per a un millor seguiment de les normes d'aforament. Aquest personal també supervisarà que es compleix amb les normes d'arribada i sortida escalonada dels treballadors al seu lloc de treball, segons els torns establerts pel centre. En el seu cas, i tret que estrictes motius de seguretat recomanin el contrari, les portes que es trobin en el recorregut entre el pàrquing i l'accés a la botiga o els vestidors dels treballadors romandran obertes per evitar la manipulació dels mecanismes d'obertura.

 1. Condicions per a la prestació del servei en els establiments d'hostaleria i restauració

Reobertura de locals d'hostaleria i restauració per a consum en el local:

 1. Es podrà procedir a la reobertura al públic dels establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local, excepte els locals de discoteques i bars d'oci nocturn, sempre que no se superi un quaranta per cent del seu aforament i es compleixin les condicions previstes en els apartats següents.
 2. El consum dins del local únicament es podrà realitzar assegut a la taula, o agrupacions de taula, i preferentment mitjançant reserva prèvia. En cap cas s'admetrà l'autoservei en barra per part del client. Així mateix, estarà permès l'encàrrec en l'establiment de menjar i beguda per emportar-se.
 3. Es podrà oferir productes de lliure servei, siguin frescos o elaborats amb anticipació, per a lliure disposició dels clients sempre que sigui assistit amb pantalla de protecció, a través d'emplatats individuals i/o monodosi degudament preservades del contacte amb l'ambient.
 4. La prestació del servei a les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració es realitzarà conforme al que es preveu en l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.
 5. S'haurà d'assegurar el manteniment de la deguda distància física de dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquesta fi, hauran de concordar amb el nombre de persones, permetent que es respectin la distància mínima de seguretat interpersonal.

Mesures d'higiene i prevenció en la prestació del servei en el local: 

En la prestació del servei en els locals d'hostaleria i restauració s'hauran de respectar les següents mesures d'higiene i prevenció:

 1. a) Neteja i desinfecció de l'equipament, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre. Així mateix, s'haurà de procedir a la neteja i desinfecció del local almenys una vegada al dia d'acord amb el que es preveu en l'article 6.
 2. b) Es prioritzarà la utilització d'estovalles d'un sol ús. En el cas que això no fos possible, s'ha d'evitar l'ús de les mateixes estovalles amb diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis i la seva neteja mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads.
 3. c) S'haurà de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l'entrada de l'establiment o local i a la sortida dels lavabos, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.
 4. d) S'evitarà l'ús de cartes d'ús comú, i s'optarà per l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.
 5. e) Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles, entre altres, s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.
 6. f) S'eliminaran productes d'autoservei com el tovalloner, escuradents, vinagreres, setrills, i altres utensilis similars, prioritzant monodosis d'un sol ús o el seu servei en altres formats sota petició del client.
 7. g) S'establirà en el local un itinerari per evitar aglomeracions en determinades zones i prevenir el contacte entre clients.
 8. h) L'ús dels lavabos pels clients s'ajustarà al que es preveu en l'article 6.5 d'aquesta Ordre.
 9. i) Els treballadors que realitzin el servei en taula hauran de garantir la distància de seguretat amb el client i aplicar els procediments d'higiene i prevenció necessaris per evitar el risc de contagi.
 10. Condicions per a la reobertura de les zones comunes d'hotels i allotjaments turístics

Es podrà procedir a la reobertura al públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics que haguessin suspès la seva obertura al públic en virtut de l'Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic, sempre que no se superi un terç del seu aforament.

Als serveis d'hostaleria i restauració dels hotels i allotjaments turístics se'ls aplicarà el que s'estableix en el capítol IV d'aquesta Ordre.

El que es preveu en aquesta ordre s'entendrà sense perjudici del que s'estableix en l'Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries.

Cada establiment haurà de determinar els aforaments dels diferents espais comuns, així com aquells llocs en els quals es podran realitzar esdeveniments i les condicions més segures per a la seva realització conforme a l'aforament màxim previst en l'article anterior i d'acord amb les mesures d'higiene, protecció i distància mínima assenyalades.

Aquells espais tancats on se celebrin esdeveniments, activitats d'animació o gimnasos, s'hauran de ventilar dues hores abans del seu ús.

Les activitats d'animació o classes grupals s'hauran de dissenyar i planificar amb un aforament màxim de vint persones i respectant la distància mínima de seguretat entre persones i entre aquests i l'animador o entrenador. En cas contrari, s'hauran d'utilitzar màscares. Les activitats d'animació o classes grupals es realitzaran preferentment a l'aire lliure i s'evitarà l'intercanvi d'objectes.

Es realitzarà la corresponent desinfecció d'objectes i material utilitzat en les activitats d'animació després de cada ús i es disposarà gel hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i desinfectant de superfícies.

En el cas d'instal·lacions esportives s'aplicaran les mesures d'higiene i prevenció previstes en els articles 42 i 43 d'aquesta ordre i en l'article 41 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

Així mateix, per a les piscines i spas l'establiment determinarà les directrius i recomanacions per al seu ús, d'acord amb les normes de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries, i serà aplicable el que es preveu en el capítol X d'aquesta Ordre.

 1. Altres mesures

Visites a habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones grans: les comunitats autònomes i les ciutats autònomes podran permetre en el seu àmbit territorial la realització de visites als residents d'habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones grans. En el cas de les residències de persones grans, aquestes visites es realitzaran preferentment en supòsits excepcionals, com el final de la vida o l'alleujament de descompensació neurocognitiva del resident. Aquestes visites no es podran realitzar en els centres en els quals hi hagi casos confirmats de COVID-19, o en els quals algun resident es trobi en període de quarantena.

Mesures de flexibilització en l'àmbit de la cultura: a les biblioteques es podran fer consultes en sala sempre que no se superi un terç de l'aforament autoritzat i usar els ordinadors destinats als usuaris. No obstant això, les sales infantils i les col·leccions de lliure accés romandran tancades. Les sales d'exposicions, monuments i equipaments culturals podran obrir sempre que no se superi un terç de l'aforament autoritzat i s'adoptin mesures per al control de les aglomeracions. Tots els cinemes, teatres, auditoris i espais similars podran reprendre la seva activitat sempre que comptin amb butaques preassignades i no superin un terç de l'aforament autoritzat. Es permet la prestació de serveis complementaris, com ara botiga, cafeteria o similars. No es prestarà servei de guarda-roba ni de consigna.

Activitat esportiva: els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals podran realitzar entrenaments de caràcter bàsic, de manera individual i complint amb les corresponents mesures de prevenció i higiene, desenvolupat en els centres d'entrenament de què disposin els clubs o en una altra mena d'instal·lacions que es trobin obertes al públic. Els clubs esportius professionals o societats anònimes esportives podran desenvolupar entrenaments de caràcter total complint amb les corresponents mesures de prevenció i higiene amb fins a un màxim de 14 persones. Les tasques d'entrenament es desenvoluparan sempre que sigui possible per torns, evitant superar el 50% de la capacitat de la instal·lació per als esportistes. No hi podran assistir mitjans de comunicació. La competició de les lligues professionals es reprendrà sense públic i a porta tancada, sempre que l'evolució de la situació sanitària ho permeti. Els mitjans de comunicació hi podran accedir per a la retransmissió de la competició. Es podran reobrir les instal·lacions esportives cobertes. L'activitat esportiva requerirà cita prèvia, s'organitzaran torns horaris i es respectarà el límit del trenta per cent de capacitat d'aforament i es podran utilitzar els vestidors.

Activitats de turisme actiu i natura: a l'efecte del que es disposa en l'article 47 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa per a grups de fins a 20 persones, en les mateixes condicions que les establertes en aquest article.

Celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències: es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències en pavellons de congressos, sales de conferències, sales multiusos i altres establiments i instal·lacions similars sense superar els 50 assistents i mantenint la distància mínima de dos metres o amb equips de seguretat. Es fomentarà la participació no presencial d'aquells que puguin prestar la seva activitat a distància. Les residències, edificis, centres i instal·lacions, de naturalesa pública o privada, que tinguin per objecte l'allotjament i prestació de serveis hostalers i de restauració a personal científic, tècnic i investigador la podran reprendre. Amb les garanties de neteja i desinfecció recollides en l'ordre. 

 1. Mesures aplicables a totes les activitats compreses en l'ordre per garantir la protecció dels treballadors
 • Foment de la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.
 • Obligació dels titulars de les activitats econòmiques o, en el seu cas, dels directors dels centres educatius i entitats de complir, a més de la normativa laboral i de prevenció de riscos laborals, les mesures d'higiene i/o prevenció per als treballadors dels sectors d'activitat establerts en aquesta Ordre, assegurant-se que:                  
  • Tots els treballadors tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans. Així mateix, quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres, s'assegurarà que els treballadors disposin d'equips de protecció adequats al nivell de risc. En aquest cas, tot el personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció. Serà també aplicable a tots els treballadors d'empreses que prestin serveis en els centres, entitats, locals o establiments als quals resulta d'aplicació aquesta ordre, sigui amb caràcter habitual o de manera puntual.
  • El control horari amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d'aquesta mesura.
  • Tenen disposats els seus llocs, organitzats els torns i la resta de condicions de treball en el centre, entitat, local o establiment de manera que es garanteix el manteniment entre ells de la distància de seguretat interpersonal mínima de 2 metres, distància que s'haurà de complir, en el seu cas, en els vestidors, taquilles, lavabos i en qualsevol altra zona d'ús comú.
  • Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent i, en el seu cas, amb el corresponent servei de prevenció de riscos laborals. El treballador es col·locarà una màscara, i abandonarà, en tot cas, el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.
 • Obligació de realitzar els ajustos d'horari necessaris per evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadors o no, en espais o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o concentració, atesa la zona geogràfica de la qual es tracti. Es considerarà que existeix risc de coincidència massiva de persones quan no hi hagi expectatives raonables que es respectin les distàncies mínimes de seguretat, particularment en les entrades i sortides a la feina, tenint en compte tant la probabilitat de coincidència massiva dels treballadors com l'afluència d'altres persones que sigui previsible o periòdica.
 • Obligació dels titulars de les activitats econòmiques o, en el seu cas, dels directors dels centres i entitats, locals i establiments previstos en aquesta ordre que s'adoptin les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres, entitats, locals i establiments previstos en aquesta ordre:             
  • En les tasques de neteja es prestarà especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com els poms de les portes, taules, mobles, passamans, terres, telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes:                                           
   • a) S'utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es troben en el mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquest producte es respectaran les indicacions de l'etiqueta.
   • b) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de manera segura, i es procedirà posteriorment a la neteja de mans.
  • Les mesures de neteja s'estendran també, en el seu cas, a zones privades dels treballadors, com ara vestidors, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.
  • Així mateix, quan existeixin llocs de treball compartits per més d'un treballador, es realitzarà la neteja i desinfecció del lloc després de la finalització de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.
  • En el cas que s'emprin uniformes o roba de feina, es procedirà a la seva neteja i desinfecció regular, seguint el procediment habitual.
  • S'han de fer tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de manera diària i durant el temps necessari per permetre la renovació de l'aire.
  • Quan en els centres, entitats, locals i establiments previstos en aquesta ordre hi hagi ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà al mínim imprescindible i s'utilitzaran preferentment les escales. Quan sigui necessari utilitzar-los, la seva ocupació màxima serà d'una persona, tret que sigui possible garantir la separació de dos metres entre elles, o en aquells casos de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.
  • Quan d'acord amb el que es preveu en aquesta ordre l'ús dels lavabos estigui permès per clients, visitants o usuaris, la seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. S'haurà de reforçar la neteja i desinfecció dels lavabos garantint-ne sempre l'estat de salubritat i higiene.
  • Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura que sigui possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix.
  • S'haurà de disposar de papereres en les quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera freqüent, i almenys una vegada al dia.
  • Tot això s'aplicarà sense perjudici de les especificitats en matèria de neteja i desinfecció establertes en aquesta ordre per a sectors concrets.

NOVES CONDICIONS PER A LA FASE 1 DES DEL 18 DE MAIG

L'Ordre recull també modificacions de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig (flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del pla per a la transició cap a una nova normalitat) amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions a aquelles unitats territorials que es troben en la fase 1 de desescalada.

En concret:

 1. S'amplia l'annex incloses les noves unitats territorials que passen a la fase 1
 2. En l'àmbit territorial de les províncies de Guadalajara, Conca, Toledo, Albacete i Ciudad Real:
 • S'exclou la celebració de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris en l'àmbit de la recerca científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació
 • Es limita de 8.00 a 22.00 hores l'arc temporal en què es podran realitzar les vetlles en les instal·lacions disposades per a aquest ús
 • Es limita a 20 persones en llocs tancats (en comptes de 30) i 100 (en comptes de 200) a l'aire lliure, l'aforament màxim autoritzat en locals i establiments en els quals es desenvolupin actes i espectacles culturals. 
 1. Les limitacions d'aforament en locals i establiments en els quals es desenvolupin actes i espectacles culturals afecten també, quan es desenvolupin en espais a l'aire lliure, a l'àmbit territorial de:
 • El País Valencià: 30 persones (en lloc de 200).
 • La Regió de Múrcia: 50 persones (en lloc de 200).
 1. Respecte a les condicions per a la reobertura al públic d'establiments i locals comercials detallistes i de prestació de serveis assimilats:
 • Es permet la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials detallistes i d'activitats de serveis professionals que tenint una superfície útil d'exposició i venda al públic superior a 400 metres acotin la que s'obri al públic al llindar permès, això és, a 400 metres quadrats. Aquesta possibilitat es contempla també per als establiments i locals comercials que es trobin dins de parcs o centres comercials.
 • Es recull la possibilitat que els establiments anteriorment citats utilitzin marques, balises, cartelleria o senyalització per garantir el manteniment de la distància interpersonal de seguretat i realitzar un millor control dels accessos i gestió de les persones a l'efecte d'evitar qualsevol aglomeració, contemplant, a més, la possibilitat que, quan sigui necessari, habilitin una zona d'espera a l'interior, addicional als 400 metres quadrats autoritzats, garantint el compliment de la resta de mesures de seguretat i higiene.
 • Es permeten les accions comercials o de promoció per part d'aquests establiments, si bé fixant l'obligació que adoptin mesures destinades a assegurar que:                   
  • no es generen aglomeracions que impedeixin el manteniment de la distància de seguretat
  • es compleixen els límits d'aforament; i,
  • no es compromet el compliment de la resta de mesures establertes en l'ordre, havent d'adoptar les mesures adequades per a evitar-les, inclòs el cessament immediat de les esmentades accions comercials o de promoció si calgués.
 1. Pel que fa als serveis i prestacions en matèria de serveis socials:
 • D'una banda, desapareix l'obligació que els centres i serveis on es presten aquests serveis i prestacions estiguin oberts i disponibles per a l'atenció presencial a la ciutadania quan aquesta sigui necessària, i es remet ara a les autoritats competents de les comunitats autònomes la decisió o no de la seva reobertura al públic, atesa la situació epidemiològica de cada centre o servei, i a la capacitat de resposta del sistema sanitari concernit.
 • Per l'altra, i a conseqüència del canvi que s'acaba de referir, la priorització de la realització d'aquests serveis per via telemàtica deixa d'estar condicionada al fet que sigui possible per convertir-se en obligatòria.
 • I, finalment, s'estableixen els requisits a complir per al cas que els serveis i prestacions hagin de ser realitzats presencialment: mesures d'higiene i prevenció establertes per les autoritats sanitàries (especialment distància social, etiqueta respiratòria i higiene de mans) i ús d'EPI adequats al nivell de risc tant pels treballadors com pels usuaris. A més, i de gran importància, es contempla la possibilitat que les autoritats competents de les comunitats autònomes determinin l'adopció de mesures addicionals en matèria de monitoratge i seguiment de casos, adopció de procediments d'aïllament o quarantena, traçabilitat dels contactes, i de realització de proves diagnòstiques en els serveis dirigits a cura de persones vulnerables que impliquin contacte estret i/o allotjament col·lectiu com és el cas de serveis d'ajuda a domicili, els serveis prestats en centres de dia i els centres residencials de caràcter social.
 1. Finalment, es permet tant l'activitat cinegètica com la pràctica de la pesca esportiva i recreativa en totes les seves modalitats, i es detallen les mesures a que s'han de complir en matèria de prevenció i higiene.

NOVES CONDICIONS PER A LA FASE 0 DES DEL 18 DE MAIG

L'Ordre també recull modificacions de l'Ordre SND/388/2020, de 3 de maig (per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat) amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions a aquelles unitats territorials que es troben en la fase o de desescalada.

En concret:

Aplicar les següents mesures contemplades per a la fase 1 en l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig:

 • Mesures d'higiene i prevenció recollides en els articles 3 a 6.
 • Condicions per a la reobertura al públic d'establiments i locals comercials detallistes i de prestació de serveis assimilats, contemplades en els articles 10 a 14, així com les mesures per a les accions comercials o de promoció permeses en la disp. addic. 2a.

En conseqüència, se suprimeixen els articles 1 a 4 de l'Ordre SND/388/2020

 • Mesures sobre vetlles, enterraments i cremacions, així com sobre llocs de culte, contemplades en els articles 8 i 9
 • Mesures en matèria de serveis socials (art. 17), per a la reobertura dels centres educatius i universitaris (arts. 18-20), en matèria de ciència i innovació (arts. 21-22) i per a la reobertura de biblioteques (arts. 23-25) i museus (arts. 26-28).
 • Condicions que, en la pràctica de l'esport es refereix, s'ha de desenvolupar l'obertura dels centres d'alt rendiment (art. 38), l'entrenament mitjà en lligues professionals (art. 39) i les mesures comunes previstes tant per a l'obertura dels centres esmentats com per al desenvolupament d'aquests entrenaments (art. 40).

Modificar les condicions en les quals s'ha de desenvolupar l'activitat esportiva professional i federada per a:

 • Incloure als esportistes d'alt rendiment
 • Recollir la possibilitat que les comunitats i ciutats autònomes acordin que, en el seu àmbit territorial, les franges horàries previstes per als entrenaments individuals a l'aire lliure d'esportistes federats (no professionals ni qualificats d'alt nivell ni d'alt rendiment) comencin fins 2 hores abans i acabin fins 2 hores després, sempre que no s'incrementi la durada total d'aquestes franges.