Termini per ingressar l'IAE del exercici

02/09/2021
Fiscal

Termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l' IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Amb la present els informem del termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l' Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) de l'exercici 2021, que comprèn des del dia 16-09-2021 al 22-11-2021, ambdós inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l’ Agència Estatal de l'Administració Tributària, de 8 de juny del present (BOE 10-06-2021).

L'esmentada resolució estableix que el seu cobrament haurà de fer-se a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d'ingrés que per aquest motiu es fa arribar al contribuent.

En el supòsit que no hagués rebut el document de pagament o aquest s'hagués extraviat, podran efectuar el pagament mitjançant el duplicat que emetrà la Delegació de la Agència que li correspon, prèvia sol·licitud.