Taxa Google

16/06/2021
Fiscal

S'aproven les regles de localització i informació relatives a l'impost sobre determinats serveis digitals (taxa Google)

Mitjançant el Reial decret 400/2021, que va entrar en vigor el 10 de juny, es desenvolupen les regles de localització dels dispositius dels usuaris i les obligacions formals de l'impost sobre determinats serveis digitals. Les empreses que han de pagar aquest impost hauran de localitzar els dispositius dels usuaris en territori espanyol.

L'informem que al BOE del dia 9 de juny de 2021, s'ha publicat el Reial decret 400/2021, de 8 de juny, pel qual desenvolupen les regles de localització dels dispositius dels usuaris i les obligacions formals de l'impost sobre determinats serveis digitals (conegut com a "taxa Google"). 

Cal recordar que la Llei 4/2020, de 15 d'octubre, de l'impost sobre determinats serveis digitals (LIDSD), que va entrar en vigor el passat 16 de gener de 2021, és un tribut de naturalesa indirecta, compatible amb l'IVA, que s'aplica en tot el territori espanyol i grava les prestacions de determinats serveis digitals.

En concret, únicament grava les següents: (i) inclusió, en una interfície digital, de publicitat dirigida als usuaris d'aquesta interfície (serveis de publicitat en línia), (ii) la posada a la disposició d'interfícies digitals multifacètiques que permetin als seus usuaris localitzar a altres usuaris i interactuar amb ells, o fins i tot facilitar lliuraments de béns o prestacions de serveis subjacents directament entre aquests usuaris (serveis d'intermediació en línia), i (iii) la transmissió, incloses la venda o cessió, de les dades recopilades sobre els usuaris que hagin estat generades per activitats desenvolupades per aquests últims en les interfícies digitals (serveis de transmissió de dades).

L'àmbit subjectiu d'aplicació de l'impost se circumscriu a persones jurídiques i entitats de l'article 35.4 de la Llei General Tributària (comunitats de béns, herències jacents, etc.), que superin el primer dia del període de liquidació aquests dos llindars:

  1. Que l'any natural anterior l'import net del seu volum de negocis superi 750 milions d'euros.
  2. Que l'import total dels seus ingressos derivats de prestacions de serveis digitals subjectes a l'impost, una vegada aplicades les regles previstes per a la determinació de la base imposable (per a així determinar la part d'aquests ingressos que es correspon amb usuaris situats en territori espanyol), corresponents a l'any natural anterior, superi 3 milions d'euros.

L'aplicació d'aquesta Llei exigeix determinades precisions reglamentàries per desenvolupar algunes qüestions que s'hi regulen, fonamentalment, les obligacions formals previstes en la LIDSD i el lloc de realització de les prestacions de serveis digitals.

  1. Normes sobre localització dels dispositius dels usuaris

El lloc de localització del dispositiu és definit per tots els detalls de la direcció que proporcioni la tecnologia de geolocalització emprada, entre ells, en el seu cas, les coordenades de latitud i longitud. El lloc s'obtindrà mitjançant tecnologies de geolocalització que analitzen la informació obtinguda del dispositiu, de la xarxa de connexió a internet en què es trobi el dispositiu o d'una combinació de tots dos.

Es pressuposarà que el dispositiu es troba en el lloc que es determini conforme a la geolocalització basada en la seva adreça IP o de l'equip a través del qual el dispositiu de l'usuari accedeix al servei quan es troba en una determinada xarxa, tret que es pugui concloure que aquest lloc és un altre de diferent mitjançant la utilització d'altres mitjans de prova.

A aquests efectes, es podrà utilitzar la geolocalització basada en la identificació de xarxes (wifi, Ethernet o altres), la geolocalització física per satèl·lit (amb sistemes com ara GPS-Sistema de Posicionament Global, GLONASS, Galileu o Beidou) o per mitjà d'informació proporcionada per sistemes de comunicacions sense fils terrestres (com les del GSM-Sistema Global de Comunicacions Mòbils- o les de LPWAN), o per balises (wifi o Bluetooth), o qualsevol altra combinació de tecnologies existents o futures.

  1. Obligacions formals dels contribuents

Aquestes obligacions comprenen:

  1. Gestió, conservació i posada a la disposició de l'Administració tributària (quan els requereixi als contribuents) de registres diferenciats per cada operació, en els quals han de fer constar els paràmetres necessaris per liquidar l'impost: ingressos i localització dels usuaris. Aquests registres no estan subjectes a un format determinat i només s'hauran d'aportar a l'Administració tributària quan els requereixi al contribuent.
  2. Elaboració d'una memòria descriptiva. En aquesta memòria hauran de descriure els processos, mètodes, algorismes i tecnologies emprades per analitzar la subjecció a l'impost dels serveis digitals prestats, localitzar la prestació de cada servei i la seva atribució al territori d'aplicació de l'impost, calcular els ingressos corresponents a cada prestació de servei subjecta a l'impost i identificar els fitxers, programes i aplicacions emprats en els processos anteriors.
  3. Establiment de sistemes, mecanismes o acords per a la localització dels usuaris en el territori d'aplicació de l'impost: s'exigeix als contribuents que utilitzin algun d'aquests mètodes per captar les dades necessàries per a la localització i la informació obtinguda pels sistemes i mecanismes de localització s'haurà de conservar durant el termini de prescripció de l'impost.