Subvencions per el foment de la incorporació de persones en situació de desocupació.

08/01/2021
Laboral

Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació de desocupació majors de 45 anys al mercat de treball.

Termini Sol·licituds: si iniciarà el 20-01-2021 fins a 20-11-2021, aquest últim inclòs.

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a la disposició de les persones interessades en la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat)

La resolució de convocatòria estableix la data a partir de la qual es poden subscriure els contractes a subvencionar, la sol·licitud de la subvenció dels quals no pot excedir d'1 mes a comptar des de la data de celebració (base 5.2)

Termini d'execució:

Inicio contractes: Les ajudes a la contractació previstes en la present convocatòria es correspondran a contractes que se subscriguin entre el dia 01-01-2021 i el 30-09-2021 inclòs.
Finalització: El període de contractació subvencionat finalitzarà el 20-11-2022, inclòs.

Objecte: regular les ajudes a la contractació per al foment de la incorporació de persones en situació de desocupació majors de 45 anys en el mercat de treball.

Beneficiaris: les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns amb capacitat per a subscriure, com a empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

S'exceptuen les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, i les ETT.

Requisits per a obtenir la condició de persona o entitat beneficiària (entre altres) (base 4):

l) Disposar de capacitat tècnica i econòmica per a executar les actuacions subvencionables. Es compleix aquest requisit si:

- La persona o l'entitat sol·licitant no ha amortitzat cap lloc de treball, en els termes previstos en els art. 51 i 52 del ET, durant els 12 mesos anteriors a la formalització del contracte de treball objecte de subvenció.

- Incrementar amb el contracte de treball pel qual se sol·licita la subvenció, el nombre de persones ocupades en comparació amb la mitjana dels 12 mesos previs, tret que el lloc hagi quedat vacant per dimissió de la persona treballadora, jubilació, mort, gran invalidesa o incapacitat permanent total o absoluta de la persona treballadora, o per acomiadament disciplinari, procedent, o una altra causa no imputable a l'empresa.

Persones destinatàries: les persones en situació de desocupació, majors de 45 anys, i que no hagin prestat serveis en cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els 6 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball a subvencionar, i que compleixin, com a requisit específic, ser persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els 12 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball.

Per a aquesta convocatòria es considera col·lectiu prioritari les persones amb un grau reconegut oficialment de discapacitat superior o igual al 33%, d'acord amb el que preveu la base 5.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018..

Accions subvencionables(base 5): Les entitats sol·licitants de la subvenció són les encarregades de dur a terme la contractació, mitjançant contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya.

La durada màxima subvencionable de cada contracte, inclosa, si és necessària, la seva pròrroga, és de 12 mesos; tret que es tracti de la contractació d'una persona que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% que podrà ser de fins a 18 mesos.

Queden expressament excloses les modalitats de contracte de treball en pràctiques i el contracte fix discontinu.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària, d'acord amb aquesta línia d'ajuda, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de la persona física o jurídica beneficiària, excepte quan es tracti d'una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

Quantia:

La referència per a la determinació de la quantia del mòdul serà el Salari Mínim Interprofessional en còmput anual que s'estableixi per a l'any 2021, incloent complements salarials. L'import del mòdul s'establirà mitjançant Resolució de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

A tots els atorgaments de subvenció d'aquesta convocatòria, se'ls aplicarà el mateix import de mòdul establert en l'apartat 2 d'aquest article. En els mateixos termes, s'aplicarà un únic mòdul econòmic (mensual i diari) per a tot el termini d'execució per cada contractació.

Aquest mòdul econòmic s'estableix per a una jornada de treball del 100% i una durada d'un mes i s'ajustarà proporcionalment en funció de la durada i la jornada pactada en el contracte de treball, o per dies en cas d'incloure un període inferior a un mes i amb les limitacions establertes en la base 5 del anexo1 de l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

Quan el contracte laboral estableixi una jornada diferent del 100%, s'aplicarà la fórmula següent:

VMA=Valor mòdul ajustat; MDJC=Mòdul determinat a jornada completa

Jornada realitzada segons contracte
VMA=*MDJC X ---------------------------------------------------------------------
Jornada completa ordinària d'entitat contractant

El valor resultant d'aplicar la fórmula, s'ajustarà a dos decimals, a la baixa en tots els casos.

Les entitats hauran d'indicar en la seva sol·licitud la durada del contracte de treball sobre el quel sol·liciten la subvenció i la jornada de treball. La durada haurà d'indicar-se en mesos i la jornada en percentatge respecte a la jornada completa ordinària de l'entitat.
Neteja
Ressalta les paraules desconegudes
Utilitza les formes valencianes