Subvencions per al programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador/a per part d’autònoms/es sense treballadors/es a càrrec.

27/10/2022
Laboral

Subvencions per al desenvolupament del programa "TU+1" de foment de la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec.

Termini de presentació: comença a les 9.00 hores del dia 28-10-2022, i finalitza a les 15.00 hores del desè dia hàbil (11 novembre 2022)

 Model normalitzat (https://canalempresa.gencat.cat/), (https://treball.gencat.cat/) i (https://tramits.gencat.cat).

 La sol·licitud s'ha de formalitzar exclusivament per via Internet (Sede)

 Objecte: subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec.

Persones beneficiàries:

 

 • els treballadors i treballadores autònoms sense assalariats a càrrec

 

 • les societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.

 

 • Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els treballadors i treballadores autònoms amb un o diversos treballadors o treballadores autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquest o aquests treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.

 

En cap cas poden obtenir la condició de persona beneficiària de la present subvenció:

 

 1. a) Els treballadors o treballadores autònoms econòmicament dependents (TRADE).
 2. b) Els treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.
 3. c) Els treballadors o treballadores autònoms que formin part d'una societat civil privada (SCP) o d'altres tipus de societats, excepte les societats unipersonals.
 4. d) Els treballadors o treballadores autònoms que siguin socis de cooperatives.

 

Requisits específics: entre d’altres

 

 1. a) En el cas que el treballador o treballadora autònom sigui una persona física, estar donada d'alta en el règim especial dels treballadors autònoms (RETA), o en una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, per un període mínim d'un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
 2. b) En cas de societats unipersonals, estar inscrita en el Registre mercantil en el moment de sol·licitar l'ajut, per un període mínim d'un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
 3. c) No tenir persones contractades al seu càrrec en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els sis mesos anteriors.
 4. d) Tenir domicili fiscal a Catalunya. Aquest requisit s'ha de mantenir durant tot el període subvencionable.

 

El compliment dels requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció o la presentació de la documentació corresponent que estableixi la convocatòria, segons escaigui.

 

Actuacions subvencionables: formalització d'un contracte de treball indefinit amb una persona en situació d'atur inscrita com a demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al SOC durant el període mínim temporal de 18 mesos.

 

La persones contractada no podrà tenir vinculació familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb la persona treballadora autònoma que sol·licita l'ajut. Tots els requisits i les condicions que preveu aquesta base s'han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l'inici del contracte.