Subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida.

07/09/2023
Subvencions

Subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec. Catalunya

Termini sol·licituds: des de les 9.00h del 05-09-2023 i finalitzarà a las 15.00h del dia 28-09-2023.

 

La sol·licitud s'ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat

 

Model: (https://canalempresa.gencat.cat), i a (https://tramits.gencat.cat).

 

Objecte: subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec.

 

Persones beneficiàries:

 

  • els treballadors i treballadores autònoms sense assalariats a càrrec

 

  • les societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.

 

En cas que les persones treballadores autònomes sense assalariats a càrrec, persones físiques, també constitueixin i desenvolupin la seva activitat a una SLU sense assalariats a càrrec, hauran de sol·licitar aquests ajuts en nom de la SLU, com a persona jurídica, o bé en nom de la persona treballadora autònom, persona física. No s'atorgaran dues sol·licituds per formalitzar contractes en nom de la SLU (un per persona jurídica i un altre en nom de la persona treballadora autònoma, persona física). En cas de presentar dues sol·licituds en les circumstàncies exposades, només es tindrà en consideració la darrera sol·licitud presentada, quedant automàticament anul·lada la primera

 

  • autònoms amb un o diversos treballadors o treballadores autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquest o aquests treballadors/es autònoms col·laboradors.

 

En cap cas poden obtenir la condició de persona beneficiària de la present subvenció:

 

  1. a) Els treballadors o treballadores autònoms econòmicament dependents (TRADE).
  2. b) Els treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.
  3. c) Les societats civils privades (SCP) o d'altres tipus de societats, excepte les societats unipersonals.

 

Requisits específics: entre d’altres

 

  1. a) En el cas que el treballador o treballadora autònom sigui una persona física, estar donada d'alta en el règim especial dels treballadors autònoms (RETA), o en una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, per un període mínim d'un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
  2. b) En cas de societats unipersonals, estar inscrita en el Registre mercantil en el moment de sol·licitar l'ajut, per un període mínim d'un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
  3. c) No tenir persones contractades al seu càrrec en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els sis mesos anteriors.
  4. d) Tenir domicili fiscal a Catalunya. Aquest requisit s'ha de mantenir durant tot el període subvencionable.

 

El compliment dels requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció o la presentació de la documentació corresponent que estableixi la convocatòria, segons escaigui.

 

Actuacions subvencionables: formalització d'un contracte de treball indefinit, durant el període mínim temporal de divuit mesos, amb una persona en situació d'atur inscrita com a demandant d'ocupació no ocupada (DONO).

 

La persona contractada no podrà tenir vinculació familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb la persona treballadora autònoma que sol·licita l'ajut. Tots els requisits i les condicions que preveu aquesta base s'han de poder acreditar abans de formalitzar la contractació.

 

El període de contractació subvencionat per a aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l'inici de la formalització del contracte.

 

Les persones i les entitats beneficiàries han de mantenir aquesta contractació durant un període mínim temporal de 18 mesos, que inclou com a mínim 6 mesos de contractació indefinida no subvencionats per aquests ajuts.

 

En el supòsit que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball.

 

Els beneficiaris/àries d'aquesta subvenció són els responsables de dur a terme la contractació, mitjançant contractes de treball indefinit de jornada igual o superior al 50%, segons el conveni col·lectiu d'aplicació.

 

Els autònoms poden sol·licitar específicament l'ajut per a més d'un contracte subvencionable, fins a un màxim de tres, i així ho han de fer constar en el formulari de sol·licitud.

 

Un cop concedida la subvenció per al primer contracte sol·licitat, la concessió dels successius contractes subvencionables es valorarà i resoldrà una vegada s'hagin valorat i resolt tots els primers contractes sol·licitats de totes sol·licituds presentades dins el termini, i fins a exhaurir el crèdit disponible.

 

No seran objecte d'aquesta subvenció els contractes de treball fixos discontinus

 

Els beneficiaris/àries han de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte, i han de formalitzar el contracte de treball indefinits en un termini màxim de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució d'atorgament. En cas que no se subscrigui el contracte dins del termini establert, es procedirà a la revocació de l'ajut

 

La persona contractada té l'obligatorietat de participar en, com a mínim, un dels cursos de formació gratuïta que s'ofereixen dins el catàleg formatiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ja sigui en línia (on line) o presencial. L'àmbit temporal per a la seva realització serà dins el període subvencionable de 18 mesos a comptar des de la signatura del contracte.

 

Quantia: es fixa en un import de 19.745,00 euros, que incorpora al cost salarial el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal.

 

En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, que no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball, la quantia del mòdul s'ajustarà proporcionalment en funció de la jornada de treball establerta.

 

Fiscalitat dels ajuts

 

1 Pels contribuents de l'IRPF, l'import de la subvenció tindrà la consideració de rendiment de l'activitat econòmica, sense que resulti d'aplicació cap exempció, d'acord l'art. 27 de Llei 35/2006. Pels contribuents de l'IRNR, serà una renda imputable a l'establiment permanent en concepte de rendiment de les activitats o explotacions econòmiques desenvolupades, d'acord l'art. 17.1.a) del RD legislatiu 5/2004.

2 Pels contribuents de l'IS, la subvenció serà un ingrés comptable que formarà part de la base imposable de l'IS, d'acord amb l'article 10 Llei 27/2014.

En cas de persones beneficiàries acollides a la Llei 49/2002, 23 de desembre, es preveu l'exempció de les rendes que procedeixin de certes activitats econòmiques realitzades en desenvolupament del seu objecte i finalitat específica (article 7 de la Llei), per la qual cosa la subvenció podrà tenir la consideració d'ingrés exempt de l'IS, llevat que es destini a finançar activitats econòmiques no exemptes (article 6.1.c).

3 L'import de la subvenció tindrà, a efectes fiscals, el mateix tractament que els ingressos que deriven de l'activitat econòmica en el marc de la qual es concedeix la subvenció.

4 Pel que fa a les obligacions del pagador, l'import de la subvenció no estarà subjecte a retenció.