Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves. (Catalunya)

17/06/2020
Laboral

RESOLUCIÓ TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a afavorir l'autoocupació de joves inscrits en el programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020.

Considerant l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol (DOGC núm. 7424, d'1.8.2017), per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a afavorir l'autoocupació de joves inscrits en el programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom;

Considerant el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies; el Decret 229/2018, de 23 d'octubre, de reestructuració del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies; i el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies, que regulen la reestructuració del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies;

Considerant l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajudes del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies per a entitats (DOGC núm. 7642, de 14.6.2018), modificada per l'Ordre TSF/5/2019, de 14 de gener (DOGC núm. 7789, de 16.1.2019);

Considerant l'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic;

Considerant la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques;

Considerant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Considerant el que disposen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 4/2020, de 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2020, i la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient;

Considerant el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, modificat pel Reglament (UE) 2020/460 del Parlament i del Consell de 30 de març de 2020 i el Reglament (UE) 2020/558 del Parlament i del Consell de 23 d'abril de 2020;

Atès que, davant la situació de crisi actual, és indispensable donar continuïtat a aquesta convocatòria, la qual cosa justifica la declaració d'interès general de les subvencions per a afavorir l'autoocupació de joves inscrits en el programa de Garantia Juvenil en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajudes de caràcter social, contractació i mobilitat per a fer front al COVID-19;

Vist l'Acord del Govern aprovat en la sessió del 19 de maig de 2020, d'aprovació de la despesa pluriennal corresponent a les subvencions objecte d'aquesta convocatòria;

A proposta de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral; amb els informes previs de l'Àrea Jurídica de Treball i de Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies, i fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

Resolc:

–1 Objecte
Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies per al desenvolupament de les subvencions per a afavorir l'autoocupació de joves inscrits en el programa de Garantia Juvenil en situació d'inscrit beneficiari.

Les mesures de foment del treball autònom que regula aquesta convocatòria consisteixen en la subvenció d'un import fix de fins a 10.000,00 euros per a cada jove que es doni d'alta de manera ininterrompuda en el règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos per a garantir uns ingressos mínims a l'autònom a l'inici de la seva activitat econòmica.

–2 Tramitació i documentació
La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, els regeixen les bases que aprova l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a afavorir l'autoocupació de joves inscrits en el programa de Garantia Juvenil, per la qual cosa la tramitació, l'aprovació i la publicació d'aquesta convocatòria queden condicionades a aquestes bases reguladores.

La base 9 de l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol, estableix la documentació que ha d'aportar la persona sol·licitant de l'ajuda en la fase de sol·licitud.

Sobre aquest tema, l'apartat 9.3.c) estableix que, en cas de professionals col·legiats, han de presentar document original de la seva alta a la mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu al règim especial de la Seguretat Social de treballadors autónoms (RETA). Per a facilitar la verificació del requisit establert en la base 3.2.c) cal que també aportin un document emès per la mútua del col·legi professional que certifiqui que en els 6 mesos anteriors a aquesta alta no estava en situació d'alta en aquesta mutualitat com a sistema alternatiu al RETA.

L'apartat 9.3.d) estableix que ha d'aportar la fulla de domiciliació bancària degudament tramitada, d'acord amb el model del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda disponible en http://economia.gencat.cat/web/.content/70_*tresoreria_*pagaments/*arxius/trans_*banc_*area_sàpiga.pdf i segellat per l'entitat financera. Aquesta fulla sol s'ha d'aportar en el cas de canvi de dades o si és la primera vegada que se sol·licita una subvenció en el Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies.

Vista la situació provocada amb la irrupció del COVID-19, es flexibilitza aquest criteri amb l'objectiu de facilitar al màxim la tramitació telemàtica de les ajudes i es permet que l'acreditació de la titularitat de les dades bancàries especificades en el full de sol·licitud es pugui demostrar amb la presentació de la fotocòpia de la llibreta d'estalvi, extracte enviat pel banc o qualsevol altre document bancari on consti el nom i els cognoms de la persona titular de les dades bancàries i el número de compte IBAN consignats en el formulari de sol·licitud durant el període de vigència de l'estat d'alarma derivat del COVID-19.–3 Certificats electrònics
Per a poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d'un certificat digital vàlid i vigent. S'admeten els sistemes de signatura electrònica i segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d'usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament, s'admeten els que considera l'apartat 6.2 del Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els mecanismes següents:

Per a persones físiques:
Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.
Certificat del DNI electrònic.
idCAT mòbil.
La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar en la secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat).
Les persones sol·licitants poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de La meva carpeta en la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat).
La informació relacionada amb el procediment de concessió de subvencions de les persones sol·licitants d'aquestes ajudes es pot consultar en el web del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat).

–4 Termini per a la presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà al de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 15 de setembre de 2020. Les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans especificats en la base 8 de l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol.

–5 Aplicació pressupostària i quantitat màxima destinada
5.1 L'import inicial destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 6.125.000,00 euros segons la distribució anual següent:
4.900.000,00 euros, a càrrec del pressupost de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, partida BE14 D/4700001/331, per a l'any 2020.
1.225.000,00 euros, a càrrec del pressupost de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, partida BE14 D/4700001/331, per a l'any 2021.

5.2 D'acord amb l'article 36.1 del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajudes de caràcter social, contractació i mobilitat per a fer front al COVID-19, l'import inicial de la convocatòria anual prevista del programa d'ajudes a la creació de treball autònom dels joves d'entre 18 i 29 anys, inscrits en el registre de Garantia Juvenil, tots dos inclosos, que és de 6.125.000,00 euros, s'ampliarà fins a 15.000.000,00 d'euros, per a poder disposar d'una renda de subsistència durant la primera fase de posada en marxa de la seva activitat, i amb la finalitat de poder atendre un major nombre de destinataris.

5.3 El citat import inicial es pot modificar, sense que es requereixi cap disposició nova d'ampliació de quantia ni cap convocatòria nova, dins de les previsions de l'article 36.1 del Decret llei 16/2020, de 5 de maig.

5.4 L'efectivitat d'aquesta convocatòria queda condicionada a l'existència efectiva de crèdit suficient i adequat al pressupost per a l'exercici pressupostari corresponent dins dels límits per a la despesa pluriennal aprovats pel Govern en el moment de la resolució de concessió.

–6 Cofinançament del FSE
Aquesta actuació és elegible a través del Programa operatiu d'ocupació juvenil 2014- 2020, núm. CCI2014ESO5M90P001, finançant amb el Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, en el marc de l'eix prioritari 5, amb una taxa de cofinançament del 91,89%.

–7 Import de les subvencions
La quantia màxima d'aquesta subvenció és de fins a 10.000,00 euros per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d'alta al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

D'acord amb la base 23 de l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol, si es produeix la baixa anticipada abans que hagi transcorregut un període de 8 mesos d'alta ininterromputs, la persona beneficiària de la subvenció ha de retornar la totalitat de la subvenció rebuda. Si es produeix la baixa anticipada de l'autònom o autònoma transcorreguts 8 mesos d'alta ininterromputs en el règim especial dels treballadors autònoms o en la mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu al RETA, s'ha d'utilitzar la taula d'imports següent tenint en compte només els mesos complets:

MESOS IMPORT SUBVENCIÓ
Menys 8 0
8 6.429,00
9 7.143,00
10 7.857,00
11 8.571,00
12 10.000,00


–8 Accions subvencionables
Són subvencionables les actuacions següents:
Es considera subvencionable l'import de fins a 10.000,00 euros per a cada persona donada d'alta de manera ininterrompuda durant 12 mesos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent per a garantir uns ingressos mínims de l'autònom a l'inici de la seva activitat econòmica.

No poden accedir a aquesta ajuda els joves inscrits en el programa de Garantia Juvenil que en l'edició anterior a aquest programa ja hagin gaudit d'aquesta modalitat d'ajudes regulats en la Resolució TSF/1985/2019, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a afavorir l'autoocupació de joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019 (DOGC núm. 7922, de 22.7.2019) encara que presentin una nova sol·licitud d'ajuda per a una activitat econòmica diferent de la que ja va obtenir l'ajuda en la convocatòria anterior.

–9 Àmbit temporal de les ajudes
Poden sol·licitar aquestes ajudes els i les joves, prèviament inscrits en el programa de Garantia Juvenil, que es donin d'alta com a treballadors autònoms des de l'1 de setembre de 2019 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció que estableix el punt 4 de la part dispositiva de la present Resolució de convocatòria de subvencions.

–10 Procediment de concessió, resolució i notificació
Els òrgans competents per a la tramitació dels expedients són els serveis territorials del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies, tenint en compte el domicili fiscal de la persona autònoma. L'òrgan competent per a dictar la resolució corresponent és el director o directora dels serveis territorials que hagi tramitat la sol·licitud de la subvenció.
El termini màxim per a emetre la resolució i notificació és d'un mes a comptar des de la data en què s'hagi aportat tota la documentació preceptiva.

La resolució ha de ser degudament motivada i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció i l'import.

La resolució de concessió o denegació de les subvencions s'ha de notificar per mitjans electrònics de manera individual a cadascuna de les persones sol·licitants i ha de contenir la via de recurs que correspongui.
En cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini d'un mes, s'entén que la sol·licitud s'ha desestimat, d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Contra la resolució de concessió o de denegació de les ajudes, que no esgota la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant el director o directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, que és l'òrgan competent per a emetre resolució, en el termini d'un mes, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

–11 Publicitat de les subvencions
Al final de l'exercici s'ha de donar publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant la publicació en la secció Ajudes i subvencions atorgades del web del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat) i en el Tauló electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat). Quan els imports de les subvencions concedides, considerades individualment, siguin de quantia igual o superior a 3.000,00 euros, també és necessària la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Tauló electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar en el Portal de la Transparència (http://transparencia.gencat.cat).
D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de dades Nacional de Subvencions.
Les persones beneficiàries de les subvencions han de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del programa d'acord amb el que estableix la base 21 de l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol, reguladora d'aquestes ajudes.
Aquesta Resolució té efectes a partir de l'endemà al de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de convocatòria, les persones interessades poden interposar recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, davant el conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.