Subvencions per a la contractació laboral de persones joves

10/01/2022
Subvencions

Termini sol·licituds: comença el 31-12-2021 a les 9.00 hores i finalitza el dia 31-03-2022, a les 15.00 hores.

Termini sol·licituds: comença el 31-12-2021 a les 9.00 hores i finalitza el dia 31-03-2022, a les 15.00 hores.

Objecte: subvencions destinades a la contractació de persones joves i contractació en pràctiques de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat, previstes a l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur.

Beneficiàries: les persones o entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya que preveu la base 3.1, lletres c i e de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021:

- Les cooperatives de treball associat.
- Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per a subscriure, com a empresàries, un contracte de treball.

Queden excloses les persones jurídiques privades sense ànim de lucre (associacions i fundacions)

No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d'inserció ni les empreses de treball temporal.

Quantia: mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 €. En conseqüència, la subvenció de les contractacions previstes en aquesta Resolució és de 17.684,52 € per a un contracte de 12 mesos.

La referència utilitzada en la determinació de la quantia és l'SMI per a 2021 (RD 817/2001, de 28 de setembre) i inclou els conceptes de despesa previstos en la base 9.3 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

La quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per a aquesta convocatòria de subvencions, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l'entitat beneficiària, excepte quan es tracti d'una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1

· CONTRATACION EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES EN SITUACIÓ D'ATUR

Convocatòria anticipada 2022: RSL EMT/3862/2021 (DOGC 30-12-21)

Les sol·licituds han de presentar-se en els llocs, pels mitjans i amb la documentació a la qual fan referència les bases, buscant el tràmit Foment de la contractació en pràctiques de joves en situació d'atur (SOC contractació pràctiques)

Actuacions subvencionables: es consideraran actuacions subvencionables els contractes de la modalitat de contracte en pràctiques i amb una durada mínima d'un any en jornada a temps complet.

Persones destinatàries: per a aquesta convocatòria les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de ser persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat, i han de complir els següents requisits específics:

a) Estar inscrites en l'Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques en el moment de la seva signatura.

b) Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Tots els requisits i les condicions han de poder-se acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l'inici del contracte.

Les entitats beneficiàries poden buscar i seleccionar a la persona treballadora destinatària de l'ajuda mitjançant una oferta d'ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat o mitjançant els seus recursos propis, d'acord amb les condicions exigides en la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya comprovarà d'ofici, el compliment de les condicions que exigeix aquesta base, de manera prèvia a l'atorgament de la subvenció

Termini d'execució: Les accions subvencionables poden iniciar-se un mes abans de la publicació d'aquesta convocatòria i fins al 28 de febrer de 2022 i han de finalitzar com a màxim el 27 de febrer de 2023.

Sense perjudici que aquest últim termini es vegi afectat pels supòsits d'interrupció dels contractes en pràctiques regulats en l'article 11.1b del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

· CONTRACTACIÓ PERSONES JOVES EN SITUACIÓ D'ATUR

Convocatòria anticipada 2022: RSL EMT/3861/2021 (DOGC 30-12-21)

Les sol·licituds han de presentar-se en els llocs, pels mitjans i amb la documentació a la qual fan referència les bases, buscant el tràmit Foment de la contractació de joves en situació d'atur (SOC Contractació)

Actuacions subvencionables: es consideraran actuacions subvencionables els contractes de qualsevol de les modalitats de contractació laboral vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge i amb una durada mínima d'un any en jornada a temps complet.

Persones destinatàries: han de ser persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat, i han de complir els requisits específics següents:

a) Estar inscrites en l'Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació no ocupades (DENO) i amb capacitat per a formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

b) Complir els requisits que exigeixi la modalitat del contracte de treball que se subscrigui d'entre els tipus de contracte vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge.

Tots els requisits i les condicions han de poder-se acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l'inici del contracte.

Les entitats beneficiàries poden buscar i seleccionar a la persona treballadora destinatària de l'ajuda mitjançant una oferta d'ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat o mitjançant els seus recursos propis, d'acord amb les condicions exigides en la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya comprovarà d'ofici, el compliment de les condicions que exigeix aquesta base, de manera prèvia a l'atorgament de la subvenció

Termini d'execució: Les accions subvencionables que preveu aquesta Resolució poden iniciar-se un mes abans de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria i fins al 28 de febrer de 2022 i han de finalitzar com a màxim el 27 de febrer de 2023.