Subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya.

25/11/2020
Laboral

Línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. RESUMEIXEN Agència catalana de turisme

 

Termini sol·licituds: començarà a les 9.00 h del 26-11-2020 i fins a les 14.00 hores del 30-12-2020. Tramitació electrònica a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes i fins a esgotar el pressupost. En el cas que s'ampliï la dotació pressupostària, la resolució corresponent determinarà que els beneficiaris exclosos per falta de pressupost rebran l'ajuda sol·licitada amb caràcter prioritari, tenint en compte l'ordre cronològic de la seva sol·licitud.

Només es pot presentar una sol·licitud per persona o entitat beneficiària. En el cas que es presenti més d'una, únicament es tramitarà la primera sol·licitud presentada i no s'admetran les següents.

Objecte: subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID19, per a compensar l'evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

Persones o entitats beneficiàries: les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d'alta en el cens de l'IAE que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002 de turisme de Catalunya:

2.1 a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.
2.1 b) Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
2.1 c) Agències de viatges.
2.1 d) Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades en el territori enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment dirigeixen les seves propostes.

A l'efecte d'aquestes bases, s'entenen incloses les activitats següents:

Congressos i turisme de reunions. Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions. Senderisme. Cicloturisme. Enoturismo. Ecoturisme. Activitats aquàtiques i nàutiques. Activitats desenvolupades en parcs de naturalesa, aquàtics i temàtics.

S'inclouen també les explotadores d'habitatges d'ús turístic. D'acord amb les condicions específiques de compliment que s'especifiquen addicionalment.

Queden expressament exclosos:

Els establiments de restauració.
Els allotjaments juvenils que es regeixen per la normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002 de turisme de Catalunya.
Els propietaris d'habitatges d'ús turístic que no siguin explotadors d'acord amb el que se sol·licita en aquesta norma.
Els recintes i les àrees d'acolliment per a autocaravanes.
Els refugis de muntanya i similars no inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya.
Els consultors i les empreses d'assessoria turística.
Les empreses de publicitat.
Les acadèmies d'idiomes, els centres de formació, i els organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l'estranger, o activitats de traducció o interpretació.
Els centres recreatius, de joc, oci i espectacles.
Les empreses de lloguer de tota mena de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets, cavalls...).
Els organitzadors d'esdeveniments privats no turístics.
Els gimnasos, les escoles esportives i les activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, surf, tennis).
Els col·lectius, les associacions i els gremis.

Requisits específics dels beneficiaris:

a) En el cas dels guies de turisme de Catalunya habilitats, han d'estar inscrits com a tals en el Registre de Turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.

b) En el cas dels titulars d'establiments d'allotjament turístic, és necessari que els establiments estiguin inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.
Es considerarà que el titular de l'establiment és la persona que consta inscrita com a tal en el Registre de turisme de Catalunya. Si la persona sol·licitant no coincideix amb la que consta inscrita en el Registre de Turisme de Catalunya, haurà de declarar que és la persona titular de la llicència o habilitació municipal i indicar la data i/o el número de llicència o habilitació.

c) En el cas dels agents de viatges, han d'estar donats d'alta, concretament, en l'epígraf de l'impost sobre activitats econòmiques (d'ara endavant, IAE), secció primera, 755, corresponent a “agències de viatges”.

d) En el cas dels establiments i les activitats d'interès turístic, han d'acreditar que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori. Aquest requisit s'ha d'acreditar, en el cas que el titular sigui una empresa, mitjançant la comprovació de l'objecte social que consta en la seva escriptura de constitució, i en el cas que el titular sigui una persona autònoma, mitjançant la comprovació dels serveis facturats.

e) En el cas de les empreses explotadores d'habitatges d'ús turístic, han d'estar donades d'alta, concretament, en algun dels epígrafs següents de la secció primera de l'IAE: 685, corresponent a “allotjaments turístics extrahoteleros”; 686, “explotació d'apartaments privats a través d'agència o empresa organitzada”, o 861.1, “lloguer d'habitatges”. Han d'indicar en el formulari de sol·licitud l'import liquidat en concepte d'impost sobre les estades en establiments turístics corresponent al període d'octubre del 2019 a setembre del 2020 per als habitatges d'ús turístic que gestionen, així com el nombre d'establiments en gestió que tenien al març del 2020.

Requisits comuns dels beneficiaris: entre altres,

a) En el cas de les persones treballadores autònomes, han d'estar donades d'alta en el RETA en el moment de la declaració de l'estat d'alarma, és a dir, el 14 de març de 2020.
b) Desenvolupar l'activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya.
p) Tots els establiments i les empreses que es beneficiïn de les ajudes derivades d'aquesta resolució hauran de disposar, en tot cas, de l'habilitació corresponent per a exercir l'activitat en el moment de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març (BOE 67 de 14.3.2020), és a dir, des del 14 de març de 2020.

El compliment dels requisits d'aquesta base s'ha d'acreditar mitjançant la signatura de la declaració responsable que s'inclou en l'imprès de sol·licitud de l'ajuda i que es regula en la base 5.8.

Quantia: La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

- Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000,00 euros.

- Els col·lectius inclosos en els apartats b), c) i d) de la base 2.1, les quanties següents:

Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000,00 euros.
Empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000,00 euros.
Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000,00 euros.

- En el cas de les empreses explotadores d'habitatges d'ús turístic:

Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000,00 euros.
Empreses a partir d'11 o més persones treballadores: 10.000,00 euros.

A l'efecte d'aquesta Resolució, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que les empreses han tingut de mitjana en el 2019. En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat en 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d'inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l'estat d'alarma.
Neteja
Ressalta les paraules desconegudes
Utilitza les formes valencianes