Subvencions per a afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE. CATALUNYA

13/12/2021
Ajuds i Subvencions

Subvencions per a afavorir la incorporació al mercat de treball de persones joves desocupades com a treballadors o treballadores autònoms per a 2022.

Termini Sol·licituds: d'1 mes a comptar des de les 9.00 hores del dia 10-12-2021, i fins a les 15.00 hores de la data límit per a presentar les sol·licituds (data límit no consta en documents. Consultar entitat convocant).

formulari en (http://canalempresa.gencat.cat), (http://tramits.gencat.cat).

El formulari de sol·licitud, la preceptiva documentació annexa i la resta de tràmits associats al procediment, s'han de presentar per mitjans electrònics, a través del portal (http://canalempresa.gencat.cat), o (http://tramits.gencat.cat).

Objecte: subvencions per a afavorir la incorporació al mercat de treball de persones joves desocupades com a treballadors o treballadores autònoms per a 2022.

Persones beneficiàries: les treballadors o treballadores autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (tots dos inclosos) en el moment d'iniciar l'activitat com a treballadors o treballadores autònoms i que, prèviament, compleixin els requisits establerts.

No poden ser persones beneficiàries de l'ajuda que preveu aquest programa:

a) Les persones sol·licitants que no estiguin donades d'alta com a treballadores autònomes en el moment de presentar la sol·licitud.
b) Les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats laborals o societats civils privades, ni membres de comunitats de béns o d'entitats sense personalitat jurídica.
c) Els treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.
d) Els treballadors o treballadores autònoms que hagin exercit la mateixa activitat o similar per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d'inici de l'activitat.
e) Els treballadors o treballadores autònoms que des de l'inici de la seva activitat i durant els dotze mesos següents hagin estat contractades per compte d'altri. A aquest efecte s'exceptua la simultaneïtat amb la contractació per compte d'altri d'acord amb els límits següents:
Es permet simultanejar el treball per compte propi amb el treball per compte d'altri un màxim de 12 permanències en un període de dotze mesos. En cas de baixa anticipada com a treballador o treballadora autònom, es farà el prorrateig del límit de 12 permanències en funció dels mesos en què ha estat d'alta.
f) Els treballadors o treballadores autònoms que hagin estat beneficiàries d'aquesta ajuda o similar, segons especifiqui la convocatòria corresponent.

Requisits específics:

a) Estar inscrites com a persones demandants d'ocupació no ocupada (DONO) en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, fins al dia anterior a la data d'inici d'activitat com a persona treballador o treballadora autònom o bé estar donades d'alta en el Registre del Programa de Garantia Juvenil en situació de «inscrit beneficiari» el dia anterior a la data d'inici de la seva activitat com a treballadors o treballadores autònoms.
b) Tenir entre 18 i 29 anys (tots dos inclosos) a la data d'inici de l'activitat com a treballador o treballadora autònom.
c) Haver iniciat l'activitat econòmica com a treballador autònom amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud
d) Tenir domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya.
e) No estar contractades per compte d'altri ni a l'inici de l'activitat com a treballadors o treballadores autònoms ni durant tot el període subvencionable, excepte el que es preveu en la base 4.2 e).
f) Complir altres requisits específics relacionats amb l'activitat en règim de treball autònom que duu a terme la persona sol·licitant de l'ajuda, en cas que ho determini la convocatòria corresponent.
g) Acreditar la realització de la formació específica, durant el període subvencionable, en cas que el determini la convocatòria corresponent.
h) No haver estat beneficiàries d'aquesta ajuda o similar, segons especifiqui la convocatòria corresponent.

El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció o la presentació de la documentació corresponent que estableixi la convocatòria.

Àmbit temporal de les ajudes: Poden sol·licitar aquestes ajudes els joves, prèviament inscrits com a persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya o en el programa “Garantia Juvenil”, en situació d'inscrit/a beneficiari/a, que s'hagin donat d'alta com a treballadors/as autònoms des de l'1 d'octubre de 2020 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció.


Actuacions subvencionables: Es considera subvencionable l'import de fins a 13.510,00 euros per a cada treballador/a autònom donat d'alta de manera ininterrompuda durant 12 mesos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms, en els règims especials equivalents o en la mutualitat del col·legi professional corresponent, per a garantir uns ingressos mínims de l'autònom/a a l'inici de la seva activitat econòmica. L'import de l'incentiu no pot superar el cost de l'activitat subvencionada.

No poden accedir a aquesta ajuda els joves que, malgrat complir els requisits per a accedir a aquesta convocatòria d'ajudes, en l'edició anterior a aquest programa ja hagin gaudit de la modalitat d'ajudes que regulen les resolucions de convocatòries d'ajudes dels anys 2017, 2018, 2019 i 2020 relacionades amb l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a afavorir l'autoocupació de joves inscrits en el programa de Garantia Juvenil, i això encara que presentin una nova sol·licitud d'ajuda per a una activitat econòmica diferent de la que ja va obtenir l'ajuda en la convocatòria anterior.

Quantia: màxima d'aquesta subvenció és de fins a 13.510,00 euros, per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d'alta com a treballador/a autònom en el RETA, o en un règim especial equivalent o en la mutualitat del col·legi professional corresponent. Aquesta quantia s'ajustarà d'acord amb el que preveu la base 8.5 de les bases, i l'import resultant del mòdul s'especificarà en la corresponent resolució d'atorgament.

Si es produeix la baixa anticipada abans que hagi transcorregut un període de 8 mesos d'alta ininterromputs, la persona beneficiària de la subvenció ha de retornar la totalitat de la subvenció rebuda.

Si es produeix la baixa anticipada de l'autònom o autònoma transcorreguts 8 mesos d'alta ininterromputs en el règim especial dels treballadors autònoms, en el règim especial equivalent o en la mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu al RETA, s'ha d'utilitzar la següent taula d'imports, tenint en compte només els mesos complets i els criteris establerts en la base 4.2.e) d'aquesta Ordre:

Mesos Import de la subvenció
Menys de 8 0,00
8 9.007,00
9 10.132,00
10 11.258,00
11 12.384,00
12 13.510,00

En cas que s'apliqui el sistema de prorrateig previst, les quanties d'aquest apartat es calcularan sobre l'import final atorgat, de manera proporcional.