Sol·licitud dels subsidis per desocupació per a empleats de la llar i per fi de contracte temporal.

06/05/2020
Laboral

COVID-19. Claus per a la sol·licitud dels subsidis per desocupació per a empleats de la llar i per fi de contracte temporal.

Després de la publicació al BOE del 4 de maig de 2020 de les Resolucions del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) tant empleats de la llar com contractats temporals sense dret a prestació podran sol·licitar els subsidis des del passat 5 de maig de 2020.

Al BOE del dia 4 de maig de 2020 s'han publicat les Resolucions de 30 d'abril i d'1 de maig de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) per les quals es desenvolupen el procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi extraordinari per falta d'activitat per a les persones integrades en el Sistema especial per a empleats de la llar del règim general de la Seguretat Social, i el procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte temporal, amb efectes des del dia 5 de maig de 2020.

  1. Subsidi extraordinari per a empleats de la llar

Beneficiaris d'aquest subsidi extraordinari

El podrà sol·licitar si abans del 14 de març, vostè treballava com a empleat de la llar i estava donat d'alta en la Seguretat Social, i la declaració de l'estat d'alarma del 14 de març, el va afectar en una o diverses de les feines que realitzava com a empleat de la llar, d'alguna d'aquestes dues formes per evitar el risc d'encomanament per coronavirus:

  • El seu ocupador/titular de la llar li va reduir el nombre d'hores de la seva jornada totalment o parcial.
  • El seu ocupador/titular de la llar el va acomiadar o va finalitzar el seu contracte per causes alienes a vostè.

Termini de presentació

A partir del dia 5 de maig fins al dia en què finalitza el mes següent al dia de fi de vigència de l'estat d'alarma.

On puc presentar la sol·licitud? A través de quins canals?

Presencial: podrà descarregar i imprimir la sol·licitud i presentar-la en qualsevol oficina d'assistència en matèria de registres o en les oficines de correus, dirigint-la a la Unitat Subsidi

Empleats de llar. Direcció General del Servei Públic d'Ocupació Estatal, Carrer Condesa de Venadito, 9, 28027 Madrid. Per descarregar i imprimir la sol·licitud NO necessita DNI electrònic, certificat electrònic o Cl@ve

EN LÍNIA: pot presentar la seva sol·licitud en línia a la SEU del Servei Públic d'Ocupació Estatal, sempre que disposi de DNI electrònic, certificat electrònic o Cl@ve.

Com ha de presentar la sol·licitud? Quina documentació necessita?

Ha de realitzar la sol·licitud en línia mitjançant la SEU o de manera manual emplenant el formulari disponible al web del SEPE: "Sol·licitud de subsidi extraordinari sistema especial empleats de la llar (COVID-19)", document pdf que permet emplenar-lo en línia o bé descarregar-lo i imprimir-lo. A més, necessitarà aportar fotocòpia d'un document que acrediti la seva identitat i la de tots els seus ocupadors i una declaració responsable dels seus ocupadors/titulars de la llar (segons model disponible en aquesta web "Declaració responsable de la persona ocupadora de treballadors del Sistema especial per a empleats de la llar", o bé la carta d'acomiadament o acreditació de la seva baixa en la Seguretat Social.

Quant dura aquest subsidi?

Des de la data en què a causa de la crisi del coronavirus, el seu ocupador de llar el va donar de baixa en la Seguretat Social o li va reduir la jornada, segons consti en la declaració responsable, fins un mes després de la fi de la vigència de l'estat d'alarma (o fins al dia en què vostè es va reincorporar a la seva feina amb la jornada habitual) sempre que durant tot el període es mantinguin els requisits exigits per a ser beneficiari.

Quina és la quantia del subsidi?

La quantia es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora corresponent a l'activitat que hagués deixat de realitzar, sense poder superar el límit de 950 euros (SMI), exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

A més, la quantia també dependrà dels ingressos que percebi per la realització d'altres feines i de la reducció que haguessin sofert.

Hi ha situacions incompatibles amb el subsidi?

Són diverses les situacions incompatibles amb aquest subsidi com per exemple ser beneficiari d'una prestació per incapacitat temporal o del permís retribuït recuperable, així com la realització de feines per les quals percebi  ingressos superiors a 950 euros, etc.

Pot consultar tota la informació en l'espai dedicat al subsidi extraordinari per a empleats de la llar en les mesures COVID19 de la web SEPE.

  1. Subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte temporal

Requisits

El treballador haurà de reunir els següents requisits:

  • S'ha de trobar inscrit com a demandant d'ocupació en els serveis públics d'ocupació i subscriure el compromís d'activitat. Durant la vigència de l'estat d'alarma, la inscripció com a demandant d'ocupació es realitzarà d'ofici pel servei públic d'ocupació competent, a instàncies del SEPE.
  • No comptar amb la cotització necessària per accedir a una altra prestació o subsidi per desocupació.
  • Haver cessat de manera involuntària, a partir del 15 de març de 2020, en un contracte per compte d'altri de durada determinada durant el qual existirà l'obligació de cotitzar per desocupació i que la seva vigència hagi estat igual o superior a dos mesos.
  • No tenir rendes, de qualsevol naturalesa, superiors al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (quanties per a enguany).
  • No ser perceptor de qualsevol renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública.
  • No estar treballant per compte propi o d'altri a jornada completa en la data de l'extinció del contracte ni en la data del naixement del subsidi excepcional.

Sol·licitud

El treballador emplenarà el formulari de presol·licitud de prestació individual disponible en la seu electrònica del SEPE que tindrà efectes de sol·licitud provisional, i l'enviarà a l'entitat gestora a través de la mateixa seu.

Així mateix, es podrà presentar el formulari a través dels mitjans establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació començarà a partir del dia 5 de maig i acabarà el dia en què es compleixi un mes des de la data en què finalitzi la vigència de la declaració d'estat d'alarma, tots dos inclusivament. Si es presenta fora del termini indicat, es tindrà per no presentat.

Durada i quantia

El dret al subsidi excepcional naixerà a partir de l'endemà a aquell en què s'hagi extingit el contracte de treball de durada determinada. En cas que el període que correspongui a les vacances anuals retribuïdes no hagi estat gaudit amb anterioritat a la finalització de la relació laboral, el naixement del dret es produirà una vegada transcorregut aquest període.

La durada serà d'un mes, ampliable si així es determina per Reial decret llei i no es podrà percebre en més d'una ocasió.

El subsidi excepcional consistirà en una ajuda mensual del 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) vigent i el seu pagament es realitzarà pel Servei Públic d'Ocupació Estatal a partir del mes següent al de la sol·licitud.

Les cotitzacions acreditades pel treballador corresponents a la feina de durada determinada extingida i les anteriors, si n'hi hagués, es consideraran utilitzades per al reconeixement del subsidi excepcional, i per tant, no es podran tenir en compte, en el seu cas, per al reconeixement d'una futura prestació.

Pot consultar tota la informació en l'espai dedicat al subsidi excepcional per fi de contracte temporal  en les mesures COVID-19 de la web del SEPE.