Si la seva empresa paga dietes...

23/04/2019
Laboral

Alguns dels seus treballadors no presten els seus serveis en un lloc fix, per la qual cosa vostè els paga dietes. Com tributen en el seu IRPF?

Alguns dels seus treballadors no presten els seus serveis en un lloc fix, per la qual cosa vostè els paga dietes. Com tributen en el seu IRPF?

Dietes. Quan els treballadors perceben una compensació pels desplaçaments que realitzen per raó del seu treball, no han de tributar en el seu IRPF. Atenció! En concret, estan exemptes:
Locomoció. Les quantitats que rebin en concepte de despeses de locomoció (fins a 0,19 euros per km en desplaçaments amb vehicle propi i tota la despesa que acreditin si usen transport públic).
Manutenció. Les retribucions a tant alçat que percebin per despeses de manutenció (fins a 26,67 euros diaris si el desplaçament és dins d'Espanya sense pernocta, o fins i tot fins a 91,35 euros diaris en cas de desplaçament a l'estranger amb pernocta).
Estada. Les quantitats satisfetes per despeses d'estada en establiments hotelers, en la quantia que justifiquin.

Requisit. L'exempció de les despeses de locomoció aconsegueix tots els desplaçaments fora del centre de treball. En el cas de les despeses de manutenció i estada, és necessari a més que el desplaçament es realitzi a un municipi diferent a aquell en el qual se situï el centre de treball habitual i el propi domicili del treballador. Anotació. Per tant, guardi les evidències del desplaçament: parts de treball, tiquets de restaurant o de pàrquing, etc.

No fix. Si els empleats es desplacen contínuament (perquè no tenen un lloc fix de treball), també s'aplica l'exempció:
No és necessari que el treballador es desplaci primer al centre de treball i després al lloc de prestació de serveis.
Si el centre de treball és itinerant (per exemple, venda ambulant), les dietes també queden exemptes si el desplaçament no coincideix amb el municipi del treballador.
Si la seva empresa es dedica a la construcció i contracta als seus treballadors per a una obra determinada, aquesta obra serà el seu centre de treball, per la qual cosa si els satisfà dietes per desplaçar-se fins ella, aquestes sí que quedaran subjectes a l'IRPF. Anotació. Però si els desplaça a una altra obra les dietes que els pagui per aquest motiu quedaran exemptes.

Les dietes estan exemptes d'IRPF i de retenció si la localitat on es desenvolupa el treball és diferent a la del centre de treball i a la del domicili de l'empleat.