Si ha augmentat la seva plantilla.

21/02/2019
Laboral.

Si la seva empresa ha augmentat la seva plantilla mitjana, és possible que tingui dret a alguns incentius fiscals.

Si la seva empresa ha augmentat la seva plantilla mitjana, és possible que tingui dret a alguns incentius fiscals. Vegi com calcular aquest increment...

Plantilla. Recordi que alguns incentius fiscals van lligats a l'increment de la plantilla mitjana. Anotació. En concret:
Amortització. Si la seva empresa és de reduïda dimensió –en general, ho són les empreses que facturen menys de 10 milions d'euros– i ha adquirit actius nous, és possible que pugui aplicar l'incentiu de “llibertat d'amortització” (que permet amortitzar més ràpidament els seus actius i retardar el pagament de l'Impost de societats). Atenció! Aquest incentiu va lligat a un augment de plantilla i al posterior manteniment d'aquest augment.
Discapacitats. Si la seva empresa –en aquest cas, sigui com sigui la seva grandària– augmenta la seva plantilla mitjana anual de treballadors discapacitats, pot aplicar una deducció en la quota de l'Impost de societats. Anotació. Si la discapacitat és igual o superior al 33% i inferior al 65%, la deducció per cada persona/any d'augment és de 9.000 euros; i si és igual o superior al 65%, de 12.000 euros.

Càlcul. Per a calcular la seva plantilla mitjana i comprovar si aquesta ha augmentat, segueixi aquests passos:
Multipliqui el nombre de treballadors existents a l'inici de l'exercici pel nombre de dies que aquesta mateixa plantilla romangui sense variació. Anotació. Consideri tant els treballadors fixos com els temporals (però no els contractats per ETT), i computi els empleats a temps parcial en proporció a les hores que realitzin (per exemple, un empleat a mitja jornada computa com 0,5 treballadors).
Si durant l'any s'altera el nombre de treballadors, multipliqui el nou número pels dies que es mantinguin en l'empresa fins a la següent variació, i així successivament fins a completar l'any. Anotació. Obtindrà la plantilla mitjana sumant els resultats obtinguts en les operacions anteriors i dividint pel nombre de dies de cada exercici.