Salari Mínim Interprofesional 2022

23/02/2022
Laboral

Aprovat l'increment del salari mínim interprofessional (SMI) a 1.000 euros al mes des de l'1 de gener de 2022

Després de l'acord aconseguit entre Govern i sindicats, en el BOE del 23 de febrer de 2022 s'ha publicat el Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2022, que quedaria fixat en 1.000 euros al mes (14 pagues) amb efectes retroactiu des de l'1 de gener.


Després de l'acord aconseguit amb els sindicats, i pesi al rebuig de la patronal, en el BOE del 23 de febrer de 2022 s'ha publicat el Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2022. Aquest Reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado» i farà efecte durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022, procedint, en conseqüència, l'abonament del salari mínim en el mateix establert amb efectes de l'1 de gener de 2022.


L'SMI s'incrementa fins a 1.000 euros mensuals amb efectes des de l'1 de gener d'enguany, el que suposa 35 euros més que l'SMI vigent actualment (965 euros al mes per catorze pagues).


Atenció. L'acord signat entre el Govern i els sindicats fixa l'SMI en 1.000 euros bruts al mes en 14 pagues des de l'1 de gener, la qual cosa equival a 33,33 euros bruts al dia amb caràcter general.


La jornada legal quedarà fixada en 47,36 euros en el cas dels treballadors eventuals i temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin dels 120 dies. Per als treballadors de llar, l'hora treballada es pagarà a 7,82 euros bruts.


Aquests nous muntants representen un increment del 3,63% respecte a les quanties de 2021.


Segons càlculs sindicals, l'augment del SMI a 1.000 euros impactarà directament sobre 1,8 milions de treballadors, especialment sobre dones i joves. De fet, el perfil del treballador que més es beneficiarà amb aquest repunt del salari mínim es correspon amb el d'una dona, de 16 a 34 anys, que treballa fonamentalment en el sector agrícola o en el de serveis


Tornarà a pujar l'SMI en 2023?


Els 14.000 euros anuals que s'aplicaran després de la nova pujada encara no aconsegueixen el compromís del Govern d'impulsar l'SMI fins al 60% del sou mitjà abans que acabi el 2023.


Com es reflecteix aquesta pujada del SMI en la nòmina?


Per a conèixer la possible pujada salarial hem de tenir en compte:


• Tenint en compte les quantitats vigents a cada moment, la pujada dels salaris haurà de ser automàtica per a aquelles persones treballadores que percebin quantitats inferiors als 14.000 euros bruts a l'any per una jornada completa. Les quantitats del SMI es calculen per a un contracte de 40 hores a la setmana, en cas de contracte a temps parcial ha de calcular-se la prorrata sobre la base del temps treballat.
• L'increment del SMI, igual que altres fixats per conveni col·lectiu, no repercuteixen o modifiquen el salari realment percebut per la persona treballadora, tret que, en conjunt i en còmput anual, resulti inferior. (Art. 27.1 del ET).
• Increment de les cotitzacions socials, la futura ordre de cotització incrementarà les aportacions a la seguretat social en la mateixa proporció que la pujada del SMI.
• Per a la seva quantia no es computen les quantitats en espècie.
• L'SMI és la retribució mínima bruta, raó per la qual l'art. 27.1 de l'Estatut dels Treballadors estableix que la seva revisió «no afectarà l'estructura ni a la quantia dels salaris professionals quan aquests, en el seu conjunt i còmput anual, fossin superiors a aquell».
• El salari mínim interprofessional, en la seva quantia, és inembargable (27.2 del ET).