S'amplia fins al 30 de setembre el termini de cobertura dels ajuts directes a pimes i autònoms

20/09/2021
Mercantil

Covid-19. S'amplia fins al 30 de setembre el termini de cobertura dels ajuts directes a pimes i autònoms.

Mitjançant el Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre s'amplia en quatre mesos, des del 31 de maig fins al 30 de setembre, el termini de cobertura dels ajuts directes a autònoms i empreses en resposta a la pandèmia.

El Reial decret llei 5/2021 (RDL), de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, va crear la Línia COVID d'ajuts directes a autònoms i empreses, amb una dotació total de 7.000 milions d'euros, encomanant a les comunitats autònomes i a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla la seva gestió i control.

De cara a l'últim trimestre de l'any, i amb l'objectiu d'afermar la recuperació, el RDL 17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per a mitigar l'impacte de l'escalada de preus del gas natural i electricitat, modifica el Reial decret llei 5/2021, ampliant l'àmbit temporal cobert pels ajuts i aclarint alguns extrems, amb la finalitat de permetre a aquelles comunitats i ciutats autònomes que disposin de recursos realitzar convocatòries addicionals d'ajuts per la resta de l'any. D'aquesta manera, es maximitzarà l'efecte dinamitzador dels ajuts, que podran arribar a tots els sectors i àmbits geogràfics que el necessiten per a incorporar-se a la recuperació econòmica.

Així, en primer lloc, s'amplia en quatre mesos, des del 31 de maig fins al 30 de setembre, el termini de cobertura dels ajuts.

En segon lloc, en línia amb el que es preveu en el Marc Temporal de la Unió Europea, relatiu a les mesures d'ajut estatal destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19, s'aclareix que, dins de les finalitats a les quals es poden destinar els ajuts, el concepte de costos fixos incorreguts inclou les pèrdues comptables que no hagin estat cobertes per aquests o altres ajuts. Independentment de l'estructura financera, les pèrdues reflecteixen la reducció en el patrimoni net de les empreses, de manera que l'aplicació dels ajuts a la seva compensació, una vegada cobertes les obligacions i deutes generats, és coherent amb l'objectiu de reforçar la solvència empresarial amb la finalitat d'afavorir la recuperació econòmica, la inversió i la creació d'ocupació.

Els autònoms i empreses podran destinar l'ajut a satisfer el deute i a realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com a compensar els costos fixos incorreguts, incloses les pèrdues comptables, sempre que s'hagin generat entre l'1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i que procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021, data d'entrada en vigor del Reial decret llei 5/2021.

A quines finalitats es podran destinar aquests ajuts? A costos fixos incorreguts inclou les pèrdues comptables generades durant el període de cobertura. Així, els autònoms i empreses podran destinar els ajuts a satisfer deutes i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, així com a compensar els costos fixos incorreguts, incloses les pèrdues comptables, sempre que s'hagin generat en el termini establert i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021 (data d'entrada en vigor del Reial decret llei 5/2021).

Aquestes modificacions permetran que les comunitats autònomes que encara disposen de part dels recursos assignats realitzin noves convocatòries d'ajuts fins a final d'any.

Requisits

  • Les empreses receptores no podran tenir el seu domicili en un paradís fiscal, ni estar en concurs, ni haver cessat l'activitat en el moment de la sol·licitud.
  • Estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  • Certificar una caiguda d'ingressos de, com a mínim, el 30%, respecte del 2019. El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar a final d'abril un reial decret en el qual incloïa un canvi substancial, per la qual cosa estenia l'ajut per a aquells que també van tenir pèrdues en 2019, l'any anterior a la pandèmia, a causa de circumstàncies excepcionals.

Quantia màxima dels ajuts

Els ajuts no podran superar aquests límits màxims:

  • 3.000 € per a empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en IRPF.
  • Per a empresaris i professionals el volum d'operacions anual dels quals hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte a 2019, l'ajut màxim que es concedirà serà:
  1. El 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'IRPF, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de deu empleats.
  2. El 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de deu empleats.