Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID-19

10/01/2022
Administrativo

RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Vigència: a partir del divendres 7 de gener de 2022.
Durada: 14 dies.


RESUM DE LES MESURES

Mesures de protecció

 Tant en espais tancats com a l'aire lliure, excepte per a grups de persones convivents, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, llevat que per la tipologia de l'activitat siguin vigents valors més restrictius. Quan el desenvolupament de l'activitat no permeti mantenir la distància física interpersonal de seguretat, s'hauran d'adoptar les mesures d'higiene i organitzatives adequades per prevenir els riscos de contagi.
 És important garantir una ventilació correcta en els espais tancats i són preferibles els espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
 Les persones que presentin símptomes compatibles amb la covid han de contactar amb el sistema públic de salut i han de seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les indicacions d’aïllament domiciliari o quarantena d’acord amb els protocols aprovats per l’autoritat sanitària.
 No es pot fumar a la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació també és aplicable per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac: pipes d'aigua, catximbes o assimilats.

Ús de la mascareta

És obligatori l’ús de mascareta a la via pública en qualsevol espai a l’aire lliure o tancat d’ús públic o obert al públic (d’acord amb la normativa de Salut: Reial decret llei 30/2021, de 23 de desembre)
Quan
 A partir del 24 de desembre de 2021, inclòs.
Qui
 A partir dels 6 anys inclosos.

On
 Espais tancats d’ús públic o obert al públic.
 Espais a l’aire lliure d’ús públic o obert al públic.
 Transport públic aeri, marítim, ferroviari i viari, incloent-hi taxis i vehicles similars de fins a 9 places. En són una excepció les cabines o els espais exteriors dels vaixells si es pot mantenir la distància d’1,5 metres amb altres persones.


Excepcions

 Malaltia o dificultat respiratòria que es pugui agreujar amb l’ús de la mascareta.
 Situació de manca d'autonomia per treure's la mascareta.
 Alteracions de conducta que facin inviable l’ús.
 Exercici físic esportiu a l’aire lliure o altres activitats no esportives que es facin en espais naturals, i mantenint la distància mínima d’1,5 metres entre persones.
 Espais tancats d’ús públic on resideixin col·lectius (com residències de gent gran o de treballadors) si tenen cobertura de vacunació per la covid superior al 80% amb pauta completa i estiguin acreditats per l’autoritat sanitària. Aquesta excepció no s’aplica als visitants externs ni als treballadors dels centres residencials de gent gran o persones amb discapacitat.
 Als centres penitenciaris s’aplicaran les mesures de l’autoritat competent en cada cas.


Confinament nocturn

Resten prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 01.00 hores i les 06.00 hores als municipis de més de 10.000 habitants amb dades amb una incidència acumulada a 7 dies superior a 250 casos diagnosticats per 100.000 habitants en els darrers 7 dies. Aquesta prohibició també s’aplica als pobles i ciutats envoltats totalment o gairebé per municipis afectats.
Podeu consultar la llista de municipis al web de la Generalitat.
Se n’exceptuen els desplaçaments de caràcter essencial, adequadament justificats:
 Assistència sanitària urgent, assistència veterinària urgent i necessitat urgent d’anar a la farmàcia, que ha de ser la més propera al domicili.
 Anada o tornada del centre de treball i altres desplaçaments necessaris per motius laborals (s’hi inclouen els desplaçaments de personal professional o voluntari degudament acreditat per prestar serveis essencials, sanitaris i socials).
 Retorn al lloc de residència habitual després d'haver fet alguna de les activitats permeses (restauració, cultura, esport, etc.) de conformitat amb la Resolució.

 Cura de de menors d’edat, persones grans, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.
 Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència en llocs diferents.
 Actuació urgent davant un òrgan judicial.
 Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i de manera individual entre les 04.00 i les 06.00 de la matinada.
 Causa de força major o una altra situació de necessitat justificada.


Durant l’horari de restricció de la mobilitat es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial dels municipis especificats als annexos corresponents de la resolució vigent està permesa sempre que tingui origen i destí fora de qualsevol d'aquests municipis. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.
A efectes justificatius, porteu sempre el certificat autoresponsable de desplaçament.
Certificat COVID digital de la UE


On cal presentar el certificat COVID digital de la UE:

 Locals i establiments de restauració
 Sales i gimnasos on es practica activitat física o esportiva
 Sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals
 Visites a centres residencials de gent gran i de persones amb discapacitat

Les persones menors de 13 anys no cal que presentin el certificat.

Pel que fa a restauració:

s’exceptuen d'aquesta previsió els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, els menjadors escolars, els serveis de restauració integrats en centres universitaris per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a l'estudiantat i els serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.


Horaris de tancament

 L’horari d’obertura al públic és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general.
 En les activitats culturals, esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, incloses la recollida a l’establiment i i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo l’horari màxim és fins a les 00.30h.
 La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.
 S’exceptuen d’aquestes limitacions les activitats de caràcter essencial.
 Els locals o establiments en què es realitzen activitats recreatives musicals i activitats culturals disposen de 30 minuts addicionals per al desallotjament.


Reunions i sortides del domicili

 Els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d'ús públic, han de respectar les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes.
 Es limiten les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com en el privat, a un màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.
 Es recomana limitar les reunions i trobades en espais tancats, inclosos els domicilis, en les visites a persones amb dependència o situació de vulnerabilitat, i que les persones que visiten siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.
 No es permet consumir aliments i begudes a les trobades que suposin concentració de persones en espais públics, entre les 01:00- 06:00h.  Es recomana limitar l’accés als espais públics on es puguin produir concentracions de persones i no es pugui garantir les condicions de seguretat (parcs, platges, etc.).
 A les reunions i trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de covid o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.


Activitats d'hostaleria i restauració

 Per accedir a espais tancats cal presentar el certificat COVID digital de la UE.
 Màxim 10 persones per taula tant a l'interior com en terrasses i espais a l'aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 Cal garantir la distància d’1,5 metres entre taules o agrupacions de taules diferents.
 Mentre no es consumeixi s’ha de portar la mascareta en tot moment.
 A l’interior: 50% de l’aforament i garantia de ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 A les terrasses o a l’exterior: sense limitació específica d’aforament.
 En els establiments a què fa referència aquest apartat, inclosos els salons de banquets, no es pot dur a terme cap activitat de ball.


Activitat comercial

 Establiments i locals comercials: sense limitació de superfície de venda i amb un 70% de l’aforament autoritzat.
 Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials, amb les condicions següents:
o Establiments sense limitació de superfície de venda i amb un 70% de l’aforament autoritzat.
o 70% de l’aforament permès a les zones comunes i de pas.
o Establiment de control d’aforament i fluxos tant en els establiments i locals com en els accessos, inclosos els aparcaments. Compliment de les mesures de l’annex corresponent.
o Es recomana en espais interiors, acreditació de condicions de ventilació i qualitat d’aire reforçades d’acord amb l’annex corresponent.
o Restauració i zones de degustació, amb les mateixes condicions i mesures establertes en la restauració.
 Obertura al públic de comerços i serveis: de 06.00 a 22.00 hores segons autorització habitual; la limitació horària no afecta els serveis essencials.
 En activitat dels mercats no sedentaris i les fires mercat s'han d'establir mesures organitzatives de control de les aglomeracions i l'ús de mascareta.
 Es permeten sempre els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili.


Activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives

Concerts, teatres, cinemes, auditoris, circs o similars:
 Aforament al 70%.
 Totes les activitats culturals han de ser amb públic assegut, tant en espais tancats com a l’aire lliure.
 En els espais de restauració s’han d’aplicar les mateixes mesures i condicions establertes en l’àmbit de la restauració.
 Cal garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 En el desenvolupament d’activitats on es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats, es recomana complir les condicions de ventilació i
de qualitat de l’aire reforçades i les mesures organitzatives de control establertes a l’annex de la resolució.


Cultura popular i tradicional

En les activitats de cultura popular i tradicionals, organitzades per entitats públiques o entitats privades de base associativa, tant a l'aire lliure com en espais tancats, es recomana complir les mesures organitzatives de control de les aglomeracions, si tenen lloc en espais tancats, i de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex de la resolució.


Activitats lúdiques

 Aforament del 50% en espais tancats i unes condicions de ventilació òptimes.
 Es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex de la resolució.
 Els serveis complementaris de bar i de restauració s'han de desenvolupar amb les mateixes condicions establertes per a la restauració.


Parcs d’atraccions i fires d’atraccions

 Aforament limitat al 70%.
 S’hi permet el servei de restauració, amb les mateixes condicions establertes per a la restauració.
S’inclou tot tipus d’estructures no permanent desmuntables


Activitats relacionades amb el joc

Es permet l’obertura al públic de salons de jocs, casinos i sales de bingo amb les condicions següents:
 Limitació de l’aforament al 50% de l’autoritzat a l’interior.
 Nombre màxim de persones: amb més de 1.000 persones a l’interior es recomana la ventilació reforçada (d’acord amb l’annex de la resolució).
 Es permeten els serveis complementaris de bar i de restauració amb les mateixes condicions establertes en la restauració.
 Compliment de les mesures del pla sectorial dels establiments de joc.


Activitats recreatives musicals (oci nocturn)

 No poden obrir al públic els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut,establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
 En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert, els són aplicables les limitacions assenyalades en les activitats culturals i espectacles públics. Als restaurants musicals, a més, els són aplicables les condicions de la restauració. En aquesta tipologia de locals o establiments no està permès habilitar pistes o zones per a ball.


Activitat física i esportiva

Instal·lacions i equipaments esportius
 Per accedir a espais interiors cal presentar el certificat COVID digital de la UE.
 Aforament del 70%.
 Cal garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 Es recomana la realització de les activitats grupals a l’exterior sempre que sigui possible.
 En les activitats esportives a l’interior és obligatori l’ús de mascareta.
 En la realització de curses i activitats exteriors s’ha de garantir la sortida esglaonada per mantenir la distància de seguretat i dur la mascareta posada quan no s’estigui fent l’activitat.
 Es recomana la suspensió de les competicions esportives no professionals.
 En els vestidors s'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent, i es recomana complir les condicions de ventilació reforçada (annex resolució).
 Es permet l’activitat de restauració si hi ha establiments habilitats, amb compliment de les mesures establertes per a la restauració.


Competicions esportives

En instal·lacions i equipaments a l’aire lliure, aforament del 70%.
En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb un aforament del 70% i amb les següents condicions:
 Garantir una ventilació mínima segons la normativa vigent, si bé es recomana complir la ventilació reforçada (annex resolució).
 Garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions (annex resolució).
 En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones, amb subjecció a l'aforament del 70% de l'autoritzat, si són a l'aire lliure, fins a un màxim sectoritzat en grups de 10.000 persones per sector i amb un mínim de tres sectors, i, si són en espais tancats, fins a un màxim sectoritzat en grups de 5.000 persones per sector i amb un mínim de dos sectors. A cada sector s’hi ha de garantir el control de fluxos d’accés i sortida i als banys.
 L’accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seient preassignat.
 Es permet la restauració, en espais coincidents amb els sectors i per al públic assignat a cada sector, i el consum de begudes, no d’aliments, fora dels espais de restauració.
 Ús de mascareta en tot moment dins la instal·lació.
 Cal preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència en compliment del que s'estableix a l'annex de la resolució vigent.
Actes religiosos i cerimònies civils
 70% d’aforament en els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, i garantint una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 En activitats on es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, complir les mesures de control d'aglomeracions (d’acord amb els annexos de la resolució).
Assemblees d’entitats
 Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportives, culturals i d’entitats de base associativa de manera presencial.
 S’ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
 En activitats on es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades, tant en espais tancats com a l'aire lliure, i el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex de la resolució vigent.
Equipaments cívics
 Activitats cíviques i comunitàries grupals presencials, amb un aforament del 70% i garantint la ventilació mínima establerta a la normativa i el compliment de les mesures higièniques i de prevenció corresponents.
 En els serveis complementaris de bar i de restauració s’han de complir les mesures establertes per a la restauració.
Àmbit educatiu
 A les etapes del primer i el segon cicle d'educació infantil, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior i els ensenyaments de règim especial reglats s’han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus plans d'organització del curs 2021-2022.
 En l’àmbit de les activitats docents universitàries, es permeten les activitats teòriques presencials en universitats fins al 100% de l’aforament autoritzat.
 Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d’esport escolar, organitzades dins o fora d’un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada, es poden realitzar d’acord amb el pla d’actuació.
 Les activitats de l'àmbit del lleure educatiu, així com les activitats en l'àmbit del lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitat, es poden dur a terme tant en espais interiors com a l'aire lliure seguint, en tot cas, el corresponent pla sectorial.
 L’esport federat es pot dur a terme d’acord amb la seva normativa sectorial.
 Es recomana l’activitat telemàtica en acadèmies, autoescoles i altres centres d’ensenyament no reglat.
 Les classes pràctiques poden impartir-se de forma presencial sempre que es mantinguin les mesures de distància, higiene i prevenció.
Informació relacionada: Pla escolar 2021-2022
Activitats laborals i professionals
 Es recomana als titulars dels centres de treball que adoptin mesures que prioritzin el teletreball quan, per la naturalesa de l’activitat laboral, sigui possible.
 S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de manera que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible, s’han de proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 Cal evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.
 S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.
10
 L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic, o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora és al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat, l'ús de la mascareta no és obligatori, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.
Fires comercials, convencions, congressos
 Es recomana la celebració de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables, així com esdeveniments professionals, per mitjans telemàtics.
 S’ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
 En activitats on es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex de la resolució vigent i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex de la resolució vigent.
Transport públic
 Mantenir la freqüència d’horaris en el transport públic al 100%, encara que es produeixi disminució de la demanda.
 Evitar viatjar en hores punta excepte per realitzar activitats essencials, com anar al lloc de treball o a activitats educatives.
 S’ha de portar mascareta en tot moment.

Annex 3 de la resolució
Mesures d’organització per evitar aglomeracions
 Dimensionar de manera adequada els accessos i, en la mesura que sigui possible, associar-los o distribuir-los a les diferents zones d’ocupació.
 Sempre que sigui possible, incrementar els punts d’accés i de sortida respecte als habituals, i instal·lar-hi dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 Disposar de personal de control en els accessos i les sortides; també en els accessos als serveis.
 Identificar amb claredat les vies d’accés i de sortida i diferenciar els circuits d’accés i sortida.
 Preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència.
 Prioritzar en la mobilitat interna els circuits en sentit únic per evitar els encreuaments. Senyalitzar els circuits convenientment i proporcionar-los l’amplada suficient de 2 metres. Fer servir separacions lleugeres que en facin possible el desmantellament en cas d’emergència o evacuació.
 Realitzar l’obertura de portes amb antelació suficient per permetre un accés escalonat i fixar franges horàries adequades per a l’accés.
 Preveure l’ordre de les fileres en la seqüència d’entrada i sortida dels espais.
 Disposar de personal de control també en els accessos i sortides dels espais on s’acomoda el públic.
 Preassignar localitats.
 Establir espais sectoritzats amb control i flux d’accés i sortida independent.
 Evitar les pauses o entreactes.
 Realitzar la sortida del públic en la finalització de l’espectacle de forma esglaonada per zones i garantir la distància entre persones.
 Evitar la interacció física entre els artistes i el públic.
Annex 4 de la resolució
Condicions de ventilació i mesures de control
Les condicions de ventilació reforçades aplicables a espais tancats oberts al públic són les següents:
 Mantenir la ventilació durant tot el temps d’obertura al públic del local. També es recomana fer-ho dues hores abans i després de l’ocupació del local.
 La ventilació ha de ser adaptada al nivell d’ocupació del local o establiment. El Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix valors de renovació d’aire en funció de l’ús de l’edifici i del nivell de qualitat a assolir:
o Aire d’òptima qualitat (IDA1): 20 litres per segon i persona
o Aire de bona qualitat (IDA2): 12,5 litres per segon i persona
o Aire de qualitat mitjana (IDA3): 8 litres per segon i persona
 Atès el risc de contagi de COVID-19 en espais tancats, és recomanable un aire de bona qualitat, amb una renovació d’aire mínima de 12,5 litres per segon i persona.
 Complementàriament, si és necessari per garantir la qualitat de l’aire, en espais amb ventilació natural es pot instal·lar una ventilació forçada, o bé incorporar purificadors d’aire amb filtres HEPA (high efficiency particulate air) per millorar la qualitat de l’aire interior retenint les partícules susceptibles de contenir el virus (retenen entre un 85% i un 99,99% de partícules a partir de 0,3 micres, en funció del tipus de filtre). Els purificadors d’aire no substitueixen la necessitat de mantenir la ventilació dels espais. En espais amb ventilació mecànica es poden incorporar al sistema filtres de més capacitat de retenció de partícules o altres elements addicionals.
 Cal tenir en compte la resta de pautes establertes pel Departament de Salut per a la ventilació i la informació addicional al respecte.
 Per avaluar si hi ha una correcta renovació de l’aire en un espai tancat, es pot utilitzar la mesura de concentració de diòxid de carboni (CO2), ja que l’increment de la mesura de CO2 en espais interiors en relació amb l’aire exterior es relaciona amb l’exhalació dels ocupants. Un valor elevat de CO2 indica que la renovació de l’aire és insuficient.
 El Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix diversos mètodes per calcular el cabal mínim d’aire exterior de ventilació. Un d’ells es basa en el volum d’aire exterior per persona, d’acord amb els criteris abans esmentats per categories de qualitat de l’aire. Un altre es basa en la concentració del CO2 en els locals, per a locals amb elevada activitat metabòlica (sales de festa, centres esportius o amb activitats físiques, etc.). Els valors màxims de CO2 per cada nivell de qualitat d’aire són els següents:
o Aire d’òptima qualitat (IDA1): 350 ppm de CO2 per sobre de la concentració de l’aire exterior.
o Aire de bona qualitat (IDA2): 500 ppm de CO2 per sobre de la concentració de l’aire exterior.
o Aire de qualitat mitjana (IDA3): 800 ppm de CO2 per sobre de la concentració de l’aire exterior.