Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID-19 a partir del 10 de setembre

13/09/2021

RESOLUCIÓ SLT/2751/2021, de 9 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CANVIS RELLEVANTS
 Finalitza la restricció de màxim 10 persones en trobades i reunions socials i familiars i passa a ser recomanació.
 Actes de culte i cerimònies civils:
- Sense limitacions d’aforament
- Cal complir la distància física d’1,5 metres i la resta de mesures establertes al pla sectorial
- A partir de 1.000 persones es recomana la ventilació reforçada i el control d’aglomeracions
 Competicions esportives:
- Increment fins a un màxim de 4.000 assistents en equipaments a l’aire lliure (actualment, 3.000)
- Reforç del compliment de la distància de seguretat d’1,5 metres
- En el cas d’aforaments autoritzats superiors a 10.000 persones:
 Fins a un 30% de l’aforament en instal·lacions a l’interior
 Fins a un 40% de l’aforament en instal·lacions a l’aire lliure
 Sectors de fins a 4.000 assistents
 Espais de restauració coincidents amb els sectors. Es permet el consum de begudes, no d’aliments, fora dels espais de restauració.
RESUM DE LES MESURES
Horaris de tancament
 L’horari d’obertura al públic és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general.
 En les activitats culturals, esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, incloses la recollida a l’establiment i i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo l’horari màxim és fins a les 00.30 hores.
 A les competicions esportives, fins a les 00.30 hores amb públic. Es permeten més enllà de les 00.30 hores en el cas que sigui necessari pel seu caràcter singular, sempre que siguin motivades per l’organització de l’activitat i validades pel Consell Català de l’Esport. En l’horari que excedeix les 00.30 hores, l’activitat s’ha de realitzar sense assistència de públic i sense servei de restauració.
 La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.
 S’exceptuen d’aquestes limitacions les activitats de caràcter essencial.
 Els locals o establiments en què es realitzen activitats recreatives musicals i activitats culturals disposen de 30 minuts addicionals per al desallotjament.
Reunions i sortides del domicili (canvi)
 Els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d'ús públic, han de respectar les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes.
 Desplaçaments basats en la bombolla de convivència.  Es recomana a les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com en el privat, un màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents. (canvi)
 Es recomana limitar les reunions i trobades en espais tancats, inclosos els domicilis, en les visites a persones amb dependència o situació de vulnerabilitat, i que les persones que visiten siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.
 No es permet consumir aliments i begudes a les trobades o reunions en espais públics, excepte en les sortides escolars, les activitats d’intervenció socioeducativa i les activitats del lleure educatiu permeses.  Es recomana limitar l’accés a espais públics on es puguin produir concentracions de persones entre les 00.30 hores i les 06.00 hores (parcs, platges, etc.).
Restauració
 Obertura del servei presencial fins a les 00.30 hores, segons llicència.
 Es manté a 10 el nombre màxim de persones per taula a les terrasses i espais a l’aire lliure i 6 persones a l’interior, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 Autorització del consum en barra amb distància interpersonal d’1,5 metres.
 Interior: 50% de l’aforament i garantia de ventilació.
 La distància entre persones de diferents taules o agrupacions de taules és d’1,50 metres a les terrasses i de 2 metres a l’interior.
 Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
 El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.
 Obertura de locals de restauració ubicats en centres comercials.
Comerç
 Establiments comercials i mercats no sedentaris, sense limitació de superfície de venda i amb un 70% de l’aforament autoritzat.
 Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials, amb les condicions següents:
- Els establiments sense limitació de superfície de venda i amb un 70% de l’aforament autoritzat.
- 70% de l’aforament permès a les zones comunes i de pas.
- Establiment de control d’aforament i fluxos tant en els establiments i locals com en els accessos, inclosos els aparcaments. Compliment de les mesures de l’annex corresponent.
- En el cas d’espais interiors, acreditació de condicions de ventilació i qualitat d’aire reforçades d’acord amb l’annex corresponent.
- Obertura de la restauració als centres comercials.
- Es permet l’ús de zones recreatives, infantils i àrees de descans dels centres comercials.
 Obertura al públic de comerços i serveis: de 06.00 a 22.00 hores segons autorització habitual; la limitació horària no afecta els serveis essencials.
 Es permeten sempre els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili.
Cultura i espectacles públics

Concerts, teatres, cinemes, auditoris, circs o similars:
 Es manté l’aforament del 70% i 1.000 persones en espais interiors i 3.000 a l’aire lliure o espais interiors amb ventilació reforçada, el control d’accessos i aglomeracions (vegeu annexos corresponents) i l’assignació prèvia de seients.
 Es permet l’activitat de restauració si hi ha establiments habilitats, amb compliment de les mesures establertes per a la restauració, incloent-hi sales de concert, cafès concert, teatres concert i restaurants musicals.
 Es permeten totes les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual.
 Totes les activitats culturals han de ser amb el públic assegut.
 Es permeten les activitats culturals amb assistència de públic als arxius, biblioteques, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals, i es manté la limitació d’aforament del 70%.
 Es permeten les activitats de cultura popular i tradicional sempre que:
siguin estàtiques.
es facin en un espai perimetrat o en espais tancats.
s’hi apliquin les mateixes limitacions d’aforament que a les activitats culturals d’arts escèniques i musicals (teatres, auditoris, etc.).
els assistents estiguin asseguts.
 Festes majors, revetlles i altres festes populars: permeses sempre que s’evitin aglomeracions i es compleixin les limitacions d’aforament de l’activitat i les condicions previstes al pla sectorial corresponent.  Horari màxim de tancament a les 00.30 hores. Es permeten 30 minuts addicionals per al desallotjament en les activitats culturals d'arts escèniques i musicals i les activitats populars i tradicionals.
Activitat física i esportiva
Instal·lacions i equipaments esportius:
 Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius amb un aforament del 70% tant a l’aire lliure com en espais tancats, incloses piscines, amb les següents condicions:
Se suprimeix l’obligació de cita prèvia en equipaments interiors. Cal que hi hagi control d'accés i registre.
Garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
Ús de vestuaris sempre que sigui necessari per als usuaris i amb caràcter preferent per als usuaris de piscines.
Ús de mascareta.
 Es permet el desenvolupament d'activitats grupals amb les condicions següents:
En instal·lacions i equipaments en espais tancats que acreditin ventilació reforçada (annex corresponent), s’estableix el límit de l'aforament al 70% i, excepte a les piscines, ús de mascareta.
En instal·lacions i equipaments en espais tancats que no disposin de ventilació reforçada, s’aixeca la limitació de grups de 10 persones en activitats grupals i s'estableix una limitació de l'aforament del 50% de l'autoritzat i, excepte a les piscines, l’ús de mascareta.
En instal·lacions i equipaments en espais a l'aire lliure es poden dur a terme respectant el límit de l'aforament al 70% i sense necessitat de mascareta.
 Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades ni l’esport escolar (llicència de consell esportiu), en què es pot entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al pla sectorial corresponent.
 Es permet utilitzar equipaments esportius que no estiguin supervisats.
 Horari fins a les 00.30 hores, segons llicència habitual.
 Es permet l’activitat de restauració si hi ha establiments habilitats, amb compliment de les mesures establertes per a la restauració.
Competicions: (canvis)
 Es permeten totes les competicions federades.
 Es permet la presència de públic a les competicions esportives amb les següents condicions: A l'aire lliure:  amb un aforament del 70% de l'autoritzat i un nombre màxim de 4.000 persones.  amb aforament autoritzat a les 10.000 persones, es permet fins al 40% d'aquest aforament si:
es fan sectors independents de màxim 4.000 persones
es preveuen mesures de circulació i de control d’accés que evitin aglomeracions
Es permet la restauració, en espais coincidents amb els sectors Es permet el consum de begudes, no d’aliments, fora dels espais de restauració
Ús de la mascareta en tot moment
En espais tancats: - amb un aforament del 70% de l'autoritzat i un nombre màxim de 1.000 persones. - es permet un màxim de 3.000 persones, respectant el límit de l'aforament al 70%, sempre que es compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades que s’indiquen a l'annex corresponent i es garanteixin les mesures de control d'aglomeracions de l'annex corresponent. Cal una declaració responsable del titular de la instal·lació o equipament esportiu al departament competent en matèria d'esports i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament. - amb aforament autoritzat de més de 10.000 persones es permet fins al 30% d'aquest aforament si:
es fan sectors independents de màxim 4.000 persones
es preveuen mesures de circulació i de control d’accés que evitin aglomeracions
Es permet la restauració, en espais coincidents amb els sectors, i el consum de begudes, no d’aliments, fora dels espais de restauració  En tots els casos, els assistents hauran d'estar asseguts en totes les competicions esportives, s’ha de garantir una distància mínima d’1,5 de distància i l’ús de la mascareta en tot moment
 Horari: fins a les 00.30 hores amb públic. Es permeten més enllà de les 00.30 hores en el cas que sigui necessari pel seu caràcter singular, sempre que siguin motivades per l’organització de l’activitat i validades pel Consell Català de l’Esport; en l’horari que excedeix les 00.30 hores l’activitat s’ha de realitzar sense assistència de públic i sense servei de restauració.
 Es permet l’activitat de restauració si hi ha establiments habilitats, amb compliment de les mesures establertes per a la restauració.
Assemblees d’entitats
 Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportives, culturals i d’entitats de base associativa de manera presencial.
 Limitació de l’aforament al 70%.
 Nombre màxim de 1.000 persones en espais interiors i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis, i 3.000 a l’aire lliure o espais interiors amb ventilació reforçada i control d’aglomeracions (d’acord amb els annexos corresponents).
Educació, lleure educatiu i intervenció socioeducativa
 Activitats docents i d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació de persones (infants, joves i adults) amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, permeses amb el compliment dels plans sectorials corresponents.  Les etapes del primer cicle i segon cicle d'educació infantil, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior, i els ensenyaments de règim especial reglats han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus plans d'organització del curs 2021-2022. En els ensenyaments postobligatoris i en els ensenyaments de règim especial reglats no és necessari reduir la presència dels alumnes als centres.
 En l’àmbit de les activitats docents universitàries, es permeten les activitats teòriques presencials en universitats fins a un màxim del 70% de l’estudiantat de cada universitat simultàniament.
 Es permeten les activitats extraescolars i l’esport escolar a les etapes d’infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.
 Es permet el lleure educatiu a les etapes infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius i també les activitats de lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats.
 Als equipaments cívics es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, i es pot arribar fins al 70% de l’aforament autoritzat si es garanteix la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis i s’acompleixen les mesures higièniques i de prevenció corresponents.
 Formació viària: capacitació i reciclatge dels professionals que depenen del Servei Català de Trànsit; docència per a llicències i permisos de conduir; cursos de sensibilització i reeducació relacionats amb el permís per punts; formació, reciclatge i perfeccionament de conductors; cursos de CAP i d’ADR, aplicant-hi les mesures de prevenció i protecció de la salut i les mesures organitzatives necessàries per reduir la presencialitat d’alumnes, excepte en la formació presencial obligatòria.
Cerimònies civils i religioses i culte (canvi)
 Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, el compliment de les mesures de control d'aglomeracions (d’acord amb els annexos de la resolució).
 La realització d'aquestes activitats ha de subjectar-se a les mesures relatives a la distància interpersonal establertes en el corresponent pla sectorial.
Activitats relacionades amb el joc
 Es permet l’obertura al públic de salons de jocs, casinos i sales de bingo amb les condicions següents:
- limitació de l’aforament al 70% de l’autoritzat.
- nombre màxim de persones: 500 a l’interior i 1.000 a l’aire lliure o interior amb ventilació reforçada i control de flux i accessos (d’acord amb els annexos corresponents)
- es permeten els serveis complementaris de bar i de restauració
- disposició dels clients en grups de màxim 10 persones i amb la distància de 2 metres entre grups
- compliment de les mesures del pla sectorial dels establiments del joc.
- horari d’obertura al públic fins a les 00.30 hores.
Activitats recreatives musicals (oci nocturn)
 Els espais interiors no poden obrir al públic. Només poden obrir els locals i establiments que disposin de terrasses o espais a l’aire lliure. Aforament condicionat al compliment dels 2,5 m2 per persona sense superar l’aforament per llicència de l’espai.
 S’ha d’establir un control d'accés en forma de registre de persones que hi accedeixen, el qual s’ha de guardar durant un mes.
 No es permet el ball a la pista.
 S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat per evitar les aglomeracions.
 En la disposició dels clients, s’han de limitar els grups a un màxim de 10 persones, llevat que siguin convivents, amb la distància física d’1,5 metres entre diferents grups.
 Horari de tancament a les 00.30 hores, amb 30 minuts addicionals per al desallotjament.
 Es permet l’obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració a les terrasses i espais a l’aire lliure, amb subjecció a les condicions previstes per a l’àmbit de la restauració.
Congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables
 Autoritzats amb aforament del 70% i 1.000 persones en espais interiors o 3.000 persones en espais a l’aire lliure o en espais interiors amb ventilació reforçada.
 El Comitè de Direcció del PROCICAT pot autoritzar aforaments superiors previ informe favorable de l’ajuntament corresponent i sempre que siguin en recinte firal i disposin de pla de contingència COVID-19 d’acord amb el pla sectorial.
 Es permeten aperitius a peu dret amb aliments de forma individual i complint la resta del pla sectorial.
Parcs d’atraccions i fires d’atraccions
 Obertura amb un aforament limitat al 50%.
 Es permet el servei de restauració.
Activitats lúdiques, parcs de jocs (chiquiparks) i similars
 Obertura amb un aforament del 50%.
 S’autoritzen els serveis complementaris de bar i restauració.
Treball  Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i fomentin l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.
 Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.
Transport públic
 Es manté el servei al 100% en hora punta de 06.00 a 09.00 hores.
 Els usuaris del transport públic s’han d’abstenir d’activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats han de disposar-hi dispensadors de gel hidroalcohòlic.
Altres suspensions i tancaments
 Consum de tabac i assimilats: No es permet fumar a les àrees destinades al públic en esdeveniments o activitats multitudinàries (més de 1.000 persones) a l’aire lliure. Es manté la prohibició general de fumar si no es pot mantenir la distància de 2 metres amb altres persones.
Actuacions policials
 Pla d’inspecció de locals i establiments coordinat pel Departament d’Interior de la Generalitat per reforçar els controls de compliment de la normativa de mesures de contenció del brot de la COVID-19.
 Totes les actuacions policials del cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals de Catalunya es duran a terme preferentment a través de mitjans telemàtics, garantint en tot cas els drets de la persona detinguda o investigada.
 Per a l'assistència telemàtica a la persona detinguda en centres policials, la comunicació de les persones privades de llibertat amb la seva advocada o advocat s’haurà de fer, d’acord amb l'article 520.2.c) de la Llei d’enjudiciament criminal, mitjançant videoconferència.

Annex 3. Control dels accessos i la mobilitat
Les condicions de ventilació s'han de complementar amb mesures de control dels accessos i la mobilitat interna per evitar aglomeracions en els casos de grans aforaments superiors a 500 persones, d'acord amb les mesures següents:
 Dimensionar de manera adequada els accessos i, en la mesura que sigui possible, associar-los i/o distribuir-los a les diferents zones d'ocupació.
 Sempre que sigui possible, incrementar els punts d'accés i de sortida respecte als habituals, i instal·lar-hi dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 Disposar de personal de control en els accessos i les sortides; també en els accessos als serveis.
 Identificar amb claredat les vies d'accés i de sortida i diferenciar els circuits d'accés i sortida.
 Preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència.
 Prioritzar en la mobilitat interna els circuits en sentit únic per evitar els encreuaments. Senyalitzar els circuits convenientment i proporcionar-los l'amplada suficient de 2 metres. Fer servir separacions lleugeres que en facin possible el desmantellament en cas d'emergència o evacuació.
A més, en cas d'actes culturals i sales amb públic assegut, s'ha de complir el següent:
 Realitzar l'obertura de portes amb antelació suficient per permetre un accés escalonat i fixar franges horàries adequades per a l'accés.
 Preveure l'ordre de les fileres en la seqüència d'entrada i sortida dels espais.
 Disposar de personal de control també en els accessos i sortides dels espais on s'acomoda el públic.
 Portar un registre dels assistents i la preassignació de localitats (les dades recollides han de ser compatibles amb la legislació vigent de protecció de dades).
 Establir espais sectoritzats amb control i flux d'accés i sortida independent.
 Evitar les pauses o entreactes i, si n'hi ha, garantir que el públic no abandona el seu seient durant les pauses o entreactes.
 Realitzar la sortida del públic en la finalització de l'espectacle de forma esglaonada per zones i garantir la distància entre persones.
 No permetre la interacció física entre els artistes i el públic.
Igualment, cal el compliment de la resta de mesures previstes en el pla sectorial corresponent en cada cas, en especial la superfície mínima per persona i el compliment de la higiene de mans als accessos, així com la resta de mesures de prevenció.
Annex 4. Condicions de ventilació i mesures de control
Les condicions de ventilació reforçades aplicables a espais tancats oberts al públic són les següents:
 Mantenir la ventilació durant tot el temps d'obertura al públic del local. També es recomana fer-ho dues hores abans i després de l'ocupació del local.
 La ventilació ha de ser adaptada al nivell d'ocupació del local o establiment. El Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix valors de renovació d'aire en funció de l'ús de l'edifici i del nivell de qualitat a assolir:
 Aire d'òptima qualitat (IDA1): 20 litres per segon i persona
 Aire de bona qualitat (IDA2): 12,5 litres per segon i persona
 Aire de qualitat mitjana (IDA3): 8 litres per segon i persona
Atès el risc de contagi de COVID-19 en espais tancats, cal garantir un aire de bona qualitat, amb una renovació d'aire mínima de 12,5 litres per segon i persona.
 Complementàriament, si és necessari per garantir la qualitat de l'aire, en espais amb ventilació natural es pot instal·lar una ventilació forçada, o bé incorporar purificadors d'aire amb filtres HEPA (high efficiency particulate air) per millorar la qualitat de l'aire interior retenint les partícules susceptibles de contenir el virus (retenen entre un 85% i un 99,99% de partícules a partir de 0,3 micres, en funció del tipus de filtre). Els purificadors d'aire no substitueixen la necessitat de mantenir la ventilació dels espais abans indicada. En espais amb ventilació mecànica es poden incorporar al sistema filtres de més capacitat de retenció de partícules o altres elements addicionals.
 Cal tenir en compte la resta de pautes establertes pel Departament de Salut per a la ventilació i la informació addicional al respecte
(https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf )
Per avaluar si hi ha una correcta renovació de l'aire en un espai tancat, es pot utilitzar la mesura de concentració de diòxid de carboni (CO2), ja que l'increment de la mesura de CO2 en espais interiors en relació amb l'aire exterior es relaciona amb l'exhalació dels ocupants. Un valor elevat de CO2 indica que la renovació de l'aire és insuficient.
El Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix uns valors màxims de CO2 per cada nivell de qualitat d'aire:
 Aire d'òptima qualitat (IDA1): 350 ppm de CO2
 Aire de bona qualitat (IDA2): 500 ppm de CO2
 Aire de qualitat mitjana (IDA3): 800 ppm de CO2
.