Restabliment del Model 179 d'informació d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques

03/06/2021
Fiscal

Restabliment de l'obligació d'informació sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques (Model 179)

Al BOE del 26 de maig de 2021 s'ha publicat el Reial decret 366/2021, de 25 de maig, que reintrodueix l'obligació de presentar aquesta declaració periòdica i que entrarà en vigor el pròxim 26 de juny de 2021. A mitjan 2020, els tribunals van deixar sense efecte, per motius formals, l'obligació de presentar aquest model.

L'informem que al BOE del 26 de maig de 2021 s'ha publicat el Reial decret 366/2021, de 25 de maig, que reintrodueix l'obligació d'informació sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques (model 179) i amb efectes des del 26 de juny de 2021.

Cal recordar que la sentència del Tribunal Suprem de 23 de juliol de 2020 va anul·lar i va deixar sense efecte l'anterior article 54 ter del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs (Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol), incorporat pel Reial decret 1070/2017, de 29 de desembre, per no haver-se notificat com a "reglament tècnic" a la Comissió, durant la tramitació del Projecte del Reial decret 1070/2017, en compliment de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de setembre de 2015, per la qual s'estableix un procediment d'informació en matèria de reglamentacions tècniques i de regles relatives als serveis de la societat de la informació.

Doncs bé, la disposició final segona d'aquesta norma que estem ressenyant i, en vigor des del 26 de juny de 2021, modifica el citat reglament, per introduir novament l'article 54 ter que regula l'obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques, en els mateixos termes de l'anterior article 54 ter.

Aquesta norma estableix una obligació específica d'informació per a les persones o entitats, en particular, les denominades "plataformes col·laboratives", que mitjancin en la cessió de l'ús d'habitatges amb finalitats turístiques.

Qui ha de presentar el model 179?

Els professionals que actuen com a intermediaris en el lloguer d'immobles amb finalitats turístiques, és a dir, aquells que posen en contacte a l'arrendador amb els arrendataris i perceben una comissió o retribució econòmica per la contractació efectiva entre totes dues parts (administradors de finques, APIs, plataformes col·laboratives d'internet, etc.).

Quins lloguers s'hauran d'informar en el model 179?

Aquells lloguers que compleixin els següents requisits:

  • Que suposin la cessió temporal de la totalitat o de part d'un habitatge que estigui situat dins del territori espanyol i que estigui moblat i equipat per utilitzar-se de manera immediata.
  • I que no estigui entre les excepcions que estableix la normativa. Per tant, no s'han de declarar, entre altres, aquells arrendaments temporals que es regeixen per una normativa específica (per exemple, els d'establiments hotelers, allotjaments rurals, albergs o càmpings), els habitatges gestionats per universitats per als seus alumnes i empleats, o l'ús d'habitatges per porters, guardes o altres assalariats.

Ben aviat s'haurà de publicar l'ordre ministerial que aprovarà el model de declaració a utilitzar i establirà el termini de presentació.