Resolució de 6 d'abril de 2020 de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

14/04/2020
Laboral

COVID-19. Elevades les quanties dels deutes de Seguretat Social per sota de les quals no serà exigible la constitució de garanties per assegurar els ajornaments de pagament.

El BOE ha publicat una Resolució de 6 d'abril de 2020 de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), per la qual s'eleven les quanties dels deutes ajornables per sota de les quals no serà exigible la constitució de garanties per assegurar els ajornaments. En concret quan el total del deute ajornable sigui igual o inferior a 150.000 € o quan el deute ajornable sigui inferior a 250.000 € i s'acordi que se n'ingressi almenys un terç abans que hagin transcorregut 10 dies des de la notificació de la concessió i la resta en els dos anys següents.

L'informem que al BOE del dia 9 d'abril s'ha publicat la Resolució de 6 d'abril de 2020, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifiquen quanties en matèria d'ajornaments en el pagament de deutes amb la Seguretat Social, fixades en la Resolució de 16 de juliol de 2004, sobre determinació de funcions en matèria de gestió recaptatòria de la Seguretat Social; i en el Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, de l'11 de juny.

Aquesta Resolució, que va entrar en vigor el dia 10 d'abril, per fer front a la repercussió que la crisi sanitària de la COVID-19 està tenint en la liquiditat d'empreses i autònoms, que suposarà un augment de les sol·licituds d'ajornament de pagament de deutes amb la Seguretat social, eleva les quanties dels deutes ajornables per sota de les quals no serà exigible la constitució de garanties per assegurar els ajornaments.

En concret, no serà necessària la constitució de garanties per assegurar la utilització de l'ajornament en el pagament dels deutes amb la Seguretat Social quan:

  • el total del deute ajornable sigui igual o inferior a 150.000 € (fins ara 30.000 €)
  • si el deute ajornable és inferior a 250.000 € (abans 90.000  €), s'acordi que se n'ingressi almenys un terç abans que hagin transcorregut 10 dies des de la notificació de la concessió i la resta en els dos anys següents.