Renovació del permís: treballador estranger no comunitari

19/09/2021
Laboral

En cas que la seva empresa tingui contractat un treballador estranger no comunitari amb el permís de treball vençut, l’afectat pot continuar treballant? Com cal actuar en aquests casos?

En cas que la seva empresa tingui contractat un treballador estranger no comunitari amb el permís de treball vençut, l’afectat pot continuar treballant? Com cal actuar en aquests casos?

Com ja sabrà, els estrangers més grans de setze anys que desitgin exercir a Espanya qualsevol activitat lucrativa, laboral o professional, per compte propi o d'altri, hauran d'obtenir la corresponent autorització administrativa per treballar. Cap ocupador o empresari podrà contractar un estranger que no estigui autoritzat a treballar a Espanya, tret que hagi estat exceptuat de l'obligació de proveir-se del permís de treball.

Les condicions per contractar estrangers no comunitaris variaran en funció de la seva situació. Les possibles situacions són:

  • Estrangers amb permís de residència temporal per a beques o estudis: els estudiants estrangers poden treballar a jornada parcial o completa sempre que el seu horari laboral sigui compatible amb els seus estudis. Aquest tipus de permisos solen tenir una validesa no superior a tres mesos, per la qual cosa no poden treballar més que aquest temps.
  • Estrangers que vénen a Espanya a treballar sense permís de residència i de treball: és condició indispensable perquè una persona que no procedeix de la Unió Europea pugui treballar, sigui per compte propi o per compte d'altri, que obtingui el permís inicial de residència temporal i de treball a Espanya. Serà l'empresari el qui s'encarregui de tramitar-lo.
  • Estrangers que ja posseeixen el seu permís de residència temporal i de treball: l'empresari s'ha d'assegurar que aquest permís està en vigor, perquè són de durada anual i s'han de renovar.

Renovació del permís de treball

Quan l'autorització de residència i treball de l'empleat estranger és temporal, és qui n'ha de sol·licitar la renovació. Si no ho fa, no podrà continuar treballant.  Encara que l'omissió no sigui imputable a l'empresa, n'ha de controlar la data de venciment del permís, per evitar contractar treballadors en situació irregular.

El treballador estranger haurà de sol·licitar la renovació del seu permís de treball durant els seixanta dies naturals previs a la data d'expiració de la seva vigència. Aquesta sol·licitud prorrogarà la validesa del permís fins a la resolució del procediment. Amb caràcter extraordinari, també es prorrogarà el permís de treball si el treballador estranger presenta la sol·licitud de renovació durant els noranta dies naturals posteriors a la data de finalització de la vigència del permís.

Acreditació

Si ja ha transcorregut la vigència del permís de treball d'algun dels seus treballadors no comunitaris i vostè li sol·licita que li justifiqui la renovació, es pot trobar que l'afectat li contesti amb evasives, o que li confirmi directament que no l'ha sol·licitat. En aquest cas:

  • Reiteri la sol·licitud, però aquesta vegada per escrit i advertint-li que, si no l'aporta, extingirà el contracte de treball.
  • Si l'empleat no presenta la justificació o no té intenció de fer-ho, podrà extingir el contracte mitjançant un acomiadament objectiu per ineptitud sobrevinguda, abonant-li una indemnització de vint dies per any de servei, amb un topall màxim de 12 mensualitats.
  • Recordi que en aquests acomiadaments ha de donar un preavís de quinze dies (o compensar-lo econòmicament). Opti per la rescissió immediata i la compensació econòmica, ja que el treballador no compta amb autorització per continuar treballant.

També pot succeir que l'afectat li manifesti la seva intenció de renovar el permís de manera immediata:

  • En aquest cas, si encara està dins del termini dels noranta dies indicats més amunt, pot acordar una suspensió de mutu acord del contracte de treball, reactivant-lo una vegada s'hagi registrat la sol·licitud de renovació del permís.
  • Però si ja han transcorregut els noranta dies des de la caducitat del permís, procedeixi amb l'acomiadament objectiu.

Recordi que no són vàlides les clàusules del contracte per les quals, si el treballador estranger perd el permís de treball, el contracte quedarà extingit automàticament.

Data de registre. Si el treballador acredita que ha presentat la sol·licitud de renovació, comprovi la data de registre. Si s'ha registrat en els seixanta dies naturals previs o en els noranta posteriors al venciment, el permís de treball estarà prorrogat fins a la resolució del procediment, per la qual cosa l'afectat podrà continuar treballant amb normalitat.

Resolució. En tot cas, adverteixi-li per escrit que haurà d'informar-lo sobre la resolució de l'expedient. Si l'òrgan competent no resol la sol·licitud en el termini de tres mesos, s'entendrà estimada per silenci administratiu positiu.