Règim de devolució mensual d'IVA

18/11/2019
Fiscal

Recordi que durant aquest mes de novembre la seva empresa pot optar per acollir-se al règim de devolució mensual d'IVA (REDEME) a partir de l'any que ve.

Recordi que durant aquest mes de novembre la seva empresa pot optar per acollir-se al règim de devolució mensual d'IVA (REDEME) a partir de l'any que ve. Per a això ha de complir els següents requisits:
• Sol·licitar la seva inscripció mitjançant la presentació d'un model 036 de declaració censal. En concret, haurà de marcar la casella 129: "Sol·licitud d'inscripció / baixa en el registre de devolució mensual".
• Estar al corrent de les seves obligacions tributàries.
• No trobar-se en algun supòsit de revocació del NIF (per exemple, per no haver presentat l'Impost de societats durant tres exercicis consecutius).
• No trobar-se en cap dels supòsits que donen lloc a la baixa cautelar del REDEME (per exemple, per no dur a terme activitats econòmiques).
D'aquesta forma, si alguna de les declaracions d'IVA llança un resultat al seu favor, podrà sol·licitar la devolució en aquesta mateixa declaració, sense necessitat d'esperar a l'última declaració de l'any. Això pot suposar-li importants estalvis financers.
Això sí: tingui en compte que si opta pel REDEME la seva empresa estarà obligada a declarar l'IVA cada mes i a presentar els llibres registro per Internet (a través del Sistema de Subministrament Immediat d'Informació). No obstant això, si la seva empresa factura més de 6.010.121,04 euros i estarà obligada a això de totes maneres, optar pel REDEME no li suposarà obligacions addicionals, sinó només avantatges.