Reforma del subsidi per desocupació i permís per lactància

28/12/2023
Laboral

Modificacions del permís de lactància o la regulació de la negociació col·lectiva en l'àmbit de les comunitats autònomes, i les relacionades amb la prestació i subsidi per desocupació.

Al BOE del dia 20 de desembre, s'ha publicat la reforma del subsidi per desocupació, recollit en el Reial decret llei, 7/2023, de 19 de desembre, pel qual s'adopten mesures urgents, per a completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell, i per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació.

A més de la modificació del permís de lactància o la regulació de la negociació col·lectiva en l'àmbit de les comunitats autònomes, entre altres, analitzem en aquesta circular les modificacions relacionades amb la prestació i subsidi per desocupació i, concretament, la seva quantia, la durada, la suspensió i la represa, així com la seva extinció.

La norma recull, entre altres, modificacions del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, i del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, relativa a la protecció per desocupació, així com del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. 

La norma va entrar en vigor el 21 de desembre de 2023, excepte unes certes modificacions relatives a la desocupació que demoren la seva vigència a l'1 de gener o l'1 de juny de 2024.

1. Permís de lactància

Es modifica, amb efectes des del 21-12-2023, el permís de lactància amb la finalitat de millorar els termes de l'exercici del dret i alhora es reforça i complementa el recentment reconegut permís parental. En l'actualitat el dret a absentar-se queda condicionat a les previsions de la negociació col·lectiva o a l'acord al fet que arribi amb l'empresa. Ara, s'eliminen aquestes restriccions, convertint totes les possibilitats de gaudi, inclosa l'acumulació de les hores retribuïdes d'absència, en un dret de tots els treballadors.

És a dir, a partir d'ara, les empreses han de saber que el treballador podrà decidir com gaudir el permís de lactància i, per tant, si l'acumula o no en jornades completes (independentment del que diguin els convenis col·lectius).

2. Prioritat aplicativa dels convenis col·lectius autonòmics

Es modifica, amb efectes des del 21-12-2023, la concurrència dels convenis col·lectius autonòmics, a fi de millorar la regulació de la negociació col·lectiva en l'àmbit de les comunitats autònomes, assegurant l'aplicació dels acords o convenis més favorables per als treballadors.

Amb la modificació que s'introdueix es matisa la regulació actual de manera que, mantenint-se els requisits que els acords i convenis autonòmics siguin subscrits pels subjectes legalment legitimats i l'eventual limitació de regular algunes matèries, aquests acords i convenis subscrits en l'àmbit autonòmic tindran prioritat aplicativa sobre qualsevol altre conveni sectorial o acord d'àmbit estatal, sempre que aquests convenis i acords obtinguin el suport de les majories exigides per a constituir la comissió negociadora en la corresponent unitat de negociació. No obstant això, aquesta prioritat aplicativa queda condicionada ara exclusivament al fet que la regulació dels convenis o acords autonòmics resulti més favorable per als treballadors que la fixada en els convenis o acords estatals, de manera que paral·lelament es promogui el desenvolupament dels àmbits autonòmics de negociació i els drets dels treballadors.

Es consideraran matèries no negociables en l'àmbit d'una comunitat autònoma el període de prova, les modalitats de contractació, la classificació professional, la jornada màxima anual de treball, el règim disciplinari, les normes mínimes en matèria de prevenció de riscos laborals i la mobilitat geogràfica.

3. Eleccions a òrgans de representació en l'àmbit dels artistes.

S'introdueix una modificació, que té per objecte, donada l'especialitat de l'àmbit artístic, preveure especialitats en la condició d'elector i elegible:

Així s'estableix que qui es dediqui a les activitats artístiques, així com a les activitats tècniques i auxiliars necessàries per al seu desenvolupament, incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1435/1985, de l'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com dels qui duen a terme activitats tècniques o auxiliars necessàries per al desenvolupament d'aquesta activitat, seran electors quan siguin més grans de setze anys i elegibles quan tinguin divuit anys complerts i sempre que, en tots dos casos, comptin amb una antiguitat en l'empresa, d'almenys, vint dies.

4. Subsidi per desocupació

El col·lectiu destinatari del nou règim serà el dels aturats, la situació dels quals té una relació directa amb la pèrdua immediatament anterior d'una ocupació, o l'esgotament de la prestació contributiva. D'aquesta manera, es fa més extensa la cobertura, ampliant els col·lectius beneficiaris a:

 • Els menors de quaranta-cinc anys sense responsabilitats familiars i s'unifica la durada d'aquest subsidi en els casos de tenir responsabilitats familiars amb independència de l'edat en el moment d'esgotar la prestació, sempre que hagin esgotat una prestació contributiva de tres-cents seixanta dies.
 • Els qui acreditin períodes cotitzats inferiors a sis mesos i ni tingui responsabilitats familiars.
 • Els treballadors eventuals agraris.
 • Els treballadors transfronterers de Ceuta i Melilla.

Es redueixen a dos els supòsits d'accés general:

 • El subsidi per esgotament.
 • Per cotitzacions insuficients.

No obstant això, se simplifica la durada dels subsidis d'esgotament de la prestació contributiva, igualant la durada, amb independència de l'edat, per al subsidi d'esgotament de la prestació contributiva amb responsabilitats familiars; es manté la durada del subsidi per cotitzacions insuficients, proporcional al nombre de mesos cotitzats.

Se simplifiquen i milloren els requisits d'accés i manteniment: se suprimeix el termini d'espera d'un mes des de la data de l'esgotament de la prestació contributiva i es modifica la forma actual de considerar les responsabilitats familiars en els subsidis amb càrregues familiars. En aquest cas, el requisit de rendes o responsabilitats familiars es configura com a requisit d'accés al dret inicial i a cadascuna de les pròrrogues o represes del subsidi, que s'acreditarà mitjançant «declaració responsable» de les rendes percebudes en el mes anterior. La veracitat d'aquestes dades es constatarà a posteriori mitjançant les corresponents declaracions tributàries. Si en la sol·licitud inicial o d'alguna de les pròrrogues del subsidi, l'interessat fes ocultació d'alguna renda, i aquesta afectés el seu dret, una vegada detectada, es declararan indegudament percebuts els tres mesos reconeguts després d'aquesta sol·licitud.

Les persones que sol·licitin una prestació no seran excloses per tenir ingressos propis superiors al 75% del salari mínim interprofessional (SMI), sempre que les rendes totals de la seva unitat familiar no superin el 75% de l'SMI.

A més, s'amplia el concepte de parella de fet per incloure les persones que estiguin en una relació d'afectivitat similar a la conjugal amb almenys un any d'antelació, sense que sigui necessari aquest requisit si tenen fills en comú.

En relació amb la sol·licitud, el naixement i la pròrroga del subsidi, se'n millora l'accessibilitat, en suprimir el mes d'espera després de l'esgotament de la prestació contributiva per a presentar la sol·licitud de subsidi per esgotament. A més, s'amplia a sis mesos el termini de sol·licitud.

La durada del subsidi es prolongarà fins a trenta mesos depenent de l'edat, les circumstàncies familiars i la durada de la prestació esgotada.

La quantia, vinculada a l'IPREM, s'augmenta passant a un sistema progressiu:

 • Els primers sis mesos: 570 euros (95% de l'IPREM).
 • Els sis mesos següents: 540 euros (90% de l'IPREM).
 • La resta del període: 480 euros (800% de l'IPREM).

Serà aplicable als nous reconeixements d'aquest subsidi, no als anteriors.

En relació amb la suspensió, la represa i l'extinció del subsidi, s'introdueix una nova causa de suspensió, per interrupció de l'acord d'activitat, amb l'objectiu de reafirmar la vinculació de les prestacions per desocupació amb el seguiment de mesures d'inserció laboral.

Compatibilitat del subsidi de desocupació i el treball per compte d'altri. Es podrà compatibilitzar el subsidi amb una feina per compte d'altri, a temps complet o a temps parcial, amb un límit màxim de cent vuitanta dies, en una o diverses relacions laborals, amb l'objectiu d'incentivar la reincorporació al mercat laboral.

En els supòsits de percepció del subsidi i l'inici d'una relació laboral per compte d'altri, el subsidi passa a denominar-se «complement de suport a l'ocupació», sense que canviï la seva naturalesa jurídica, i realment és una nova forma de compatibilitat del subsidi amb l'ocupació. El canvi terminològic es fa necessari per a distingir aquesta nova regulació de la compatibilitat de l'anterior compatibilitat de les prestacions i subsidis per desocupació amb el treball a temps parcial, que subsistirà durant el període transitori fins a l'extinció dels subsidis reconeguts amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta reforma.

Les prestacions per desocupació (contributiva i subsidi) seran compatibles amb les beques i ajuts que s'obtinguin per assistència a accions de formació professional o en el treball o per a fer pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes en entitats públiques o privades, que formin part del pla d'estudis i es produeixin en el marc de col·laboració entre aquestes entitats i el centre docent de què es tracti. 

Règim transitori de compatibilitat del subsidi per desocupació amb el treball per compte d'altri: tots els subsidis per desocupació, inclòs el subsidi per a més grans de cinquanta-dos anys, que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta norma estiguin subjectes al règim de compatibilitat previst en la disposició transitòria cinquena de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l'ocupabilitat, es continuaran regint pel que es preveu en la citada disposició transitòria i per la normativa vigent en la data de reconeixement del subsidi, fins que s'acabi la relació laboral, o si és el cas, l'extinció del subsidi.

Subsidi de més grans de cinquanta-dos anys. Es manté, amb la mateixa quantia fixa, 80% de l'IPREM. No obstant això, queda compensat per la durada més gran d'aquest subsidi i per les cotitzacions per la contingència de jubilació de què no tenen la resta dels subsidis. També es modifiquen els requisits per al seu accés. Quant a la cotització per la contingència de jubilació, aplicarà com a base de cotització la base mínima prevista en el règim general de la Seguretat Social.

Règim transitori de cotització aplicable al subsidi de més grans de cinquanta-dos anys: durant la percepció del subsidi per a treballadors més grans de cinquanta-dos anys la data de naixement del dret inicial dels quals sigui el dia 1 de juny de 2024 o posterior, l'entitat gestora cotitzarà per la contingència de jubilació, prenent com a bases de cotització les següents:

a) Durant l'exercici 2024 la base de cotització serà l'equivalent al 120% de la base mínima de cotització del règim general de la Seguretat Social vigent a cada moment.

b) Durant l'exercici 2025 la base de cotització serà l'equivalent al 115% de la base mínima de cotització del règim general de la Seguretat Social vigent a cada moment.

c) Durant l'exercici 2026 la base de cotització serà l'equivalent al 110% de la base mínima de cotització del règim general de la Seguretat Social vigent a cada moment.

d) Durant l'exercici 2027 la base de cotització serà l'equivalent al 105% de la base mínima de cotització del règim general de la Seguretat Social vigent a cada moment.

Durant la percepció del subsidi per a treballadors més grans de cinquanta-dos anys, la data de naixement del dret inicial dels quals sigui anterior al dia 1 de juny de 2024, l'entitat gestora continuarà cotitzant per la contingència de jubilació, i es pren com a base de cotització el 125% del topall mínim de cotització vigent a cada moment.

Es regula la transició del subsidi per desocupació a la prestació d'ingrés mínim vital. Amb la finalitat de garantir la transició adequada cap a la prestació d'ingrés mínim vital i de conformitat amb els termes i condicions que s'estableixin reglamentàriament, en les situacions d'extinció del subsidi per esgotament, per renúncia o per superar el límit d'ingressos previst, sense haver-se reinserit en el mercat laboral; l'entitat gestora del subsidi per desocupació remetrà a l'entitat gestora de l'ingrés mínim vital el consentiment dels interessats així com les dades que a aquest efecte es determinin amb la finalitat que aquesta entitat gestora tramiti, si és el cas, la prestació d'ingrés mínim vital.

A aquest efecte seran interessats el beneficiari del subsidi, així com amb qui convisqués, sempre que concorrin entre tots els convivents els llaços de parentiu previstos en l'article 6 de la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix l'ingrés mínim vital. En tots dos casos es requereix que no existeixi cap altra persona, diferent de les esmentades, empadronada en el mateix domicili.

Règim transitori en matèria del nivell assistencial de protecció per desocupació:

 • Les persones que, a 1 de juny de 2024, haguessin sol·licitat, fossin beneficiaris o tinguessin suspesos els subsidis per desocupació d'alliberats de presó, emigrants retornats, per revisió d'incapacitat permanent, o el subsidi extraordinari per desocupació, o la renda activa d'inserció, es continuaran regint per la normativa anterior a aquest reial decret fins a l'extinció del dret actual, aplicant-se la transició del subsidi per desocupació a l'ingrés mínim vital en els termes, condicions i procediment que s'estableixin en el corresponent desenvolupament reglamentari previst en la disposició addicional primera del Reial decret llei. A més, podran sol·licitar i percebre fins a la seva extinció el subsidi per desocupació d'alliberats de presó, d'emigrants retornats, per revisió d'incapacitat permanent i el subsidi extraordinari per desocupació, els qui acreditin que la data del fet causant és anterior a l'1 de juny de 2024.
 • Les persones que, a l'1 de juny de 2024, haguessin sol·licitat, fossin beneficiaris o tinguessin suspesos els subsidis per esgotament de prestació contributiva, per cotitzacions insuficients, o el subsidi per a treballadors més grans de cinquanta-dos anys es continuaran regint per la normativa anterior a aquest reial decret fins a l'extinció del dret.
 • Sense perjudici de l'anterior, a les persones a qui es refereixen els apartats un i dos anteriors els resultaran d'aplicació, a partir de la seva entrada en vigor, el que es preveu en els articles 275.5.c) i 282.6 de la LGSS, redactats en els apartats cinc i onze de l'article segon d'aquest Reial decret llei, així com l'apartat dinou de l'article segon d'aquest reial decret llei i les seves disposicions finals primera i segona.
 • Podran sol·licitar el subsidi per esgotament regulat en aquest reial decret, a partir del dia 1 de juny de 2024, les persones que esgotin la prestació contributiva per desocupació a partir del dia 30 d'abril de 2024, així com els qui en el moment de l'entrada en vigor de l'article segon no haguessin complert el mes d'espera previ a sol·licitar el subsidi per esgotament de la prestació contributiva.

5. Prestació per desocupació

 • Les opcions del treballador quan la prestació s'extingeixi per fer diverses feines de durada acumulada igual o superior a dotze mesos es matisen amb l'expressió «sense reprendre entre ells la prestació per desocupació».
 • S'introdueix una nova causa, per interrupció de l'acord d'activitat, per a reafirmar el vincle de la prestació amb el seguiment de mesures d'inserció laboral. A més, s'amplia el termini de sortida ocasional a l'estranger, que passa de 15 a 30 dies.
 • Es regulen dues noves causes d'extinció: la realització de treballs per compte propi per temps igual o superior a vint-i-quatre mesos en activitats amb alta en alguna mutualitat de previsió social alternativa al RETA; i el transcurs del termini de sis anys des de la data de baixa de la prestació sense haver reprès el dret.
 • Inactivitat de treballadors fixos discontinus: se'ls aplicarà en aquests períodes les normes generals sobre prestació per desocupació i incapacitat temporal.
 • Treballadors eventuals agraris: s'unifica la seva protecció per desocupació; a més, s'eliminen les restriccions anteriors sobre durada de la prestació contributiva i còmput recíproc dels períodes d'ocupació cotitzada com a eventual agrari per a l'accés al subsidi per desocupació per cotitzacions insuficients.
 • Reintegrament de pagaments indeguts: es modifica la norma per a facilitar a empreses i ciutadans el compliment de les obligacions de reintegrament de les prestacions indegudament percebudes, i s'estableix la competència de l'entitat gestora sobre els fraccionaments de les prestacions indegudament percebudes. S'afegeix la possibilitat d'accedir a la seva compensació parcial amb les noves prestacions que es poguessin reconèixer a la persona deutora. Amb això es dona compliment a l'establert en la recent doctrina jurisprudencial.
 • Obligacions dels sol·licitants i beneficiaris: s'atribueix competència a l'entitat gestora per a exigir documentació i celebrar compareixences amb els sol·licitants; a més, aquests hauran de presentar anualment la seva declaració de l'IRPF.
 • Ceuta i Melilla: els treballadors residents al Marroc que hagin exercit la seva última relació laboral a les ciutats autònomes, emparats per autorització de treball per a treballadors transfronterers, podran tenir accés extraordinari a la prestació contributiva per desocupació, sense necessitat d'acreditar residència a Espanya (sempre que compleixin els requisits establerts en la legislació aplicable).
 • Pagament únic de la prestació per desocupació: s'acreditarà que les quantitats percebudes han quedat degudament afectades al projecte d'inversió a fer o a la incorporació com a socis a cooperatives de treball associat o a societats laborals, mitjançant la presentació de la documentació corresponent que justifiqui les operacions fetes i les quantitats abonades, juntament amb la justificació del traspàs efectiu del capital que evidenciï la realitat de cadascuna de les operacions anteriors.

6. Altres novetats

 • En el termini de sis mesos, el Govern elaborarà en el marc del diàleg social una estratègia global per a l'ocupació de treballadors en desocupació de llarga durada o de més edat que inclourà mesures en matèria d'ocupació, formació, condicions de treball i Seguretat Social, amb l'objectiu d'afavorir la seva reincorporació al mercat de treball o el seu manteniment. Als beneficiaris del subsidi de desocupació, més grans de quaranta-cinc anys, se'ls garantirà que al llarg de 2024 comptaran amb un perfil individualitzat, que els permeti accedir a oportunitats d'ocupació, emprenedoria o formació.
 • Es prorroga fins al 30 de juny de 2024, article 24 del Reial decret llei 18/2022, de 18 d'octubre, sobre la reducció del nombre mínim de jornades reals cotitzades per a accedir al subsidi per desocupació o a la renda agrària a favor de treballadors eventuals agraris residents en el territori de les comunitats autònomes d'Andalusia i Extremadura.
 • Es modifica el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social (LISOS), aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, per a adaptar les figures tipificades com a incompliments en matèria de protecció per desocupació als canvis produïts en la regulació material d'aquest. Cal destacar la modificació de la sanció greu recollida en l'article 47.1.b) LISOS, substituint el càstig d'extinció per una graduació: se sancionarà amb tres mesos per a la primera infracció, sis mesos per a la segona i l'extinció per a la tercera.

Així mateix, s'elimina com a infracció lleu la falta d'inscripció com a demandants d'ocupació dels beneficiaris de prestacions, i s'adequa la redacció de la infracció greu de l'article 25.3 LISOS. D'altra banda, se substitueix la infracció lleu de falta d'acreditació de la cerca activa d'ocupació per l'incompliment de les exigències de l'acord d'activitat, de competència dels serveis públics d'ocupació autonòmics (excepte Ceuta i Melilla, competència del SEPE, o en l'Institut Social de la Marina per als treballadors de la mar en autonomies amb funcions no traspassades, Ceuta i Melilla).

7. Entrada en vigor

La nova norma entrà en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE (és a dir, el 21 de desembre de 2023). No obstant això,

Entraran en vigor l'1 de gener de 2024:

 • No considerar rendes o ingressos computables l'import de les percepcions econòmiques obtingudes per assistència a accions de formació professional o en el treball o per a fer pràctiques acadèmiques externes que formin part del pla d'estudis, obtingudes per la persona sol·licitant o beneficiària o per qualsevol altre membre de la unitat familiar.
 • La prestació i el subsidi seran compatibles amb la realització de pràctiques formatives, pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació o programes de formació per a l'ocupació.

Entraran en vigor l'1 de juny de 2024:

Les modificacions de la Llei General de la Seguretat Social referides a la reforma del nivell assistencial de la protecció per desocupació. A excepció de:

 • L'avaluació financera i de millora de l'ocupabilitat, que entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE.
 • Els apartats dos i quatre de la disposició derogatòria única (pels quals es deroguen els actuals DA 17a de la LGSS i el Reial decret 1369/2006, de 24 de novembre, pel qual es regula el programa de renda activa d'inserció).
 • La disposició final primera (per la qual es modifica la LISOS), excepte l'apartat tres (on es regula la comunicació de la incompatibilitat, suspensió o extinció del dret) que entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE.
 • La disposició final quarta (on es modifica el Reial decret 426/2003, d'11 d'abril, pel qual es regula la renda agrària per als treballadors eventuals en el règim especial agrari de la Seguretat Social dels residents en les comunitats autònomes d'Andalusia i Extremadura).