Recordatori octubre 2020: Declaració d'IVA, retencions i pagaments fraccionats de renda i societats

10/09/2020
Fiscal

El mes d'octubre ha de fer la presentació de l'IVA, de les retencions a compte de renda i del pagament fraccionat de societats (exercici en curs) i renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva).

 

Recordi que el pròxim 20 d'octubre finalitza el termini per fer la presentació de l'IVA, de les retencions a compte de renda i del pagament fraccionat de societats i renda corresponent al tercer trimestre del 2020. Per poder domiciliar el pagament de les liquidacions, el termini finalitza el 15 d'octubre.

Li recordem que el mes d'octubre ha de fer la presentació de l'IVA, de les retencions a compte de renda i del pagament fraccionat de societats (exercici  en curs) i renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva). 

En concret, el pròxim dia 20 d'octubre s'ha de presentar i si escau procedir a l'ingrés del 3r TRIMESTRE 2020 corresponent a l'IVA i al pagament fraccionat de l'IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l'ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 20 d'octubre finalitza el termini per a presentar el segon pagament fraccionat del 2020 de l'impost sobre societats.

Opció a canviar de percentatge sobre quota a percentatge sobre base en els pagaments fraccionats de l'impost sobre societats

Li recordem que com a conseqüència de la COVID-19, el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació, amb la finalitat d'adaptar el càlcul aplicable a les liquidacions de l'impost a la realitat econòmica, va incorporar l'opció a canviar de percentatge sobre quota a percentatge sobre base en els pagaments fraccionats de l'impost sobre societats.

Així, es permet, per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2020 i amb efectes exclusius per a aquest període, que els contribuents el volum d'operacions dels quals no hagi superat la quantitat de 600.000 euros exerceixin l'opció per realitzar els pagaments fraccionats, sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos, mitjançant la presentació dins del termini ampliat pel Reial decret llei 14/2020 del pagament fraccionat determinat per aplicació de la citada modalitat de base imposable. Per als contribuents que no hagin pogut exercir l'opció d'acord amb l'anterior i l'import net del seu volum de negocis no sigui superior a 6.000.000 d'euros es preveu que l'opció es pugui realitzar en el termini del pagament fraccionat que s'hagi de presentar en els 20 primers dies del mes d'octubre de 2020, determinat, igualment, per aplicació de la citada modalitat de base imposable.

Aquesta mesura no serà aplicable per als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal.

El contribuent que exerciti l'opció conformement al comentat anteriorment, quedarà vinculat a aquesta modalitat de pagament fraccionat, exclusivament, respecte dels pagaments corresponents al mateix període impositiu.

Presentació del model 2020

Aquelles societats que tinguin la condició de gran empresa (volum d'operacions superior a 6.010.121,04 euros durant els 12 mesos anteriors a l'inici del període impositiu a compte del qual es realitzen els pagaments fraccionats), han de presentar obligatòriament el model 202, amb independència que no hagin d'efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat.

Aquest model 202 s'ha de presentar obligatòriament per via telemàtica (encara quan en conseqüència fos "quota zero"), sempre observant el termini màxim de presentació, que finalitza el pròxim 21 de octubre (tret que es domiciliï el pagament, i en aquest cas el termini de presentació finalitza el 15 d'octubre).

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per poder realitzar la confecció  i presentació d'aquestes declaracions.