Quins incentius fiscals, laborals i administratius inclou la nova a Llei d'empreses emergents?

29/12/2022
Fiscal

El dia 22 de desembre de 2022 es publicà al BOE la llei d'empreses emergents, que incorpora un conjunt de mesures fiscals, mercantils, civils i laborals, reduint els obstacles a la creació i creixement d'aquestes empreses emergents.

El dia 22 de desembre de 2022 s'ha publicat al BOE la Llei 28/2022 de foment de l'ecosistema de les empreses emergents, també anomenada llei d'empreses emergents, que incorpora un conjunt de mesures fiscals, mercantils, civils i laborals, reduint els obstacles a la creació i creixement d'aquestes empreses emergents, en particular els relatius a les càrregues socials i fiscals, les exigències del dret mercantil i els tràmits burocràtics; promovent la inversió en innovació, impulsant els instruments públics per a això i reforçant la col·laboració publicoprivada. D'altra banda, cerca afavorir l'establiment a Espanya d'emprenedors i treballadors d'aquest tipus d'empreses, així com dels «nòmades digitals», això és, dels treballadors a distància de tota mena de sectors i empreses.

El dia 22 de desembre de 2022 es publicà al BOE la Llei 28/2022 de foment de l'ecosistema de les empreses emergents, també anomenada llei d'empreses emergents, que incorpora un conjunt de mesures fiscals, mercantils, civils i laborals, reduint els obstacles a la creació i creixement d'aquestes empreses emergents.

La norma va entrar en vigor el 23 de desembre; si bé les principals novetats fiscals i administratives no seran aplicable fins a l'1 de gener de 2023.

Concepte d'empresa emergent

Es defineixen com a empreses emergents les persones jurídiques, incloses les empreses de base tecnològica, que reuneixin simultàniament els següents requisits:

a. S'ha de tractar d'una empresa de nova creació o bé d'una empresa que des de la seva inscripció de constitució en el Registre Mercantil o en el Registre de Cooperatives competent no hagin transcorregut més de cinc anys (set anys en el cas d'empreses de biotecnologia, energia, industrials i altres sectors estratègics o que hagin desenvolupat tecnologia pròpia, dissenyada íntegrament a Espanya).

b. L'empresa no ha de ser el resultat d'una fusió, escissió, transformació, concentració o segregació d'empreses que no tinguin la consideració d'empreses emergents.

c. No s'han de distribuir ni haver distribuït dividends (retorns, en el cas de cooperatives).

d. No han d'estar cotitzades en un mercat regulat.

e. Han de tenir la seva seu social, domicili social o establiment permanent a Espanya.

f. El 60% de la plantilla haurà de tenir un contracte laboral a Espanya. En les cooperatives es computaran dins de la plantilla, a l'efecte del citat percentatge, els socis treballadors i els socis de treball que la seva relació sigui de naturalesa societària.

g. Han de desplegar un projecte d'emprenedoria innovadora que compti amb un model de negoci escalable segons es defineix en la llei. Departament Tributari Comentari Espanya 2

h. Si pertanyen a un grup d'empreses en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, el grup o cadascuna de les empreses que el componen ha de complir amb els requisits anteriors.

En qualsevol cas, els incentius que es preveuen per a empreses emergents i els seus inversors no es podran aplicar o es deixaran d'aplicar en els següents supòsits:

a. Quan es deixi de complir qualsevol dels requisits anteriors i, en particular, al final dels 5 o 7 anys des de la creació de l'empresa.

b. Quan s'extingeixi l'empresa abans d'aquest termini.

c. Quan l'entitat sigui adquirida per una altra entitat que no sigui una empresa emergent.

d. Quan el volum de negoci anual de l'empresa superi els 10 milions d'euros.

e. Quan es dugui a terme una activitat que generi un mal significatiu al medi ambient de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020.

f. Quan els socis titulars (directament o indirectament) d'almenys el 5% del capital o els administradors hagin estat condemnats per sentència ferma per algun dels delictes que s'indiquen a continuació com a causes d'exclusió del règim.

A més, no es podran acollir als beneficis de la norma les empreses emergents fundades o dirigides per si o per persona interposada, (i) que no estiguin al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, (ii) que hagin estat condemnades per sentència ferma per administració deslleial, insolvència punible, delictes societaris, delictes de blanqueig o finançament del terrorisme, delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, delictes de prevaricació, suborn, tràfic d'influències, malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics, que hagin estat condemnades a la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions; o (iii) que hagin perdut la possibilitat de contractar amb l'administració.

D'altra banda, la norma estableix que, si el notari que autoritzi l'escriptura o el registrador mercantil o responsable del Registre de cooperatives entenen que la societat ha estat constituïda en frau de Llei, informaran d'això a la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (comunicant aquest trasllat d'informació a l'interessat). Conforme a això, es pot entendre que les societats constituïdes en frau de Llei tampoc podran accedir als beneficis de la norma.

La llei regula detalladament el procediment perquè l'Empresa Nacional d'Innovació SME, SA validi el compliment dels requisits per a ser considerada empresa emergent i per a la seva obligatòria inscripció en el Registre Mercantil o en el Registre de Cooperatives, segons correspongui.

AVANTATGES FISCALS PER A LES EMPRESES EMERGENTS

En aquesta llei es regulen diversos incentius tributaris per a les denominades "empreses emergents" i els seus inversors i treballadors, així com altres mesures amb abast divers, no relacionades amb aquesta mena d'entitats.

I. IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (AMB ESTABLIMENT PERMANENT)

1. Tipus de gravamen de les empreses emergents

Es redueix el tipus impositiu en l'impost sobre societats i en l'impost sobre la renda de no residents (que s'obtinguin rendes a través d'establiment situat en territori espanyol), del tipus general del 25% al 15% en els quatre primers exercicis des que la base imposable sigui positiva i s'adquireixi i mantingui la condició d'empresa emergent.

2. Ajornament de la tributació d'una empresa emergent

Es permet l'ajornament del deute tributari de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents (que s'obtinguin rendes a través d'establiment permanent situat en territori espanyol) en els dos primers exercicis des que la base imposable sigui positiva, sense garanties ni interessos de demora, per un període de 12 i 6 mesos, respectivament, des de la finalització de termini d'ingrés en període voluntari del deute tributari corresponent als citats períodes impositius.

Requisits:

 • Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries en la data de la sol·licitud.
 • Que l'autoliquidació es presenti dins del termini establert

Incompatibilitat:

 • No es pot ajornar l'ingrés de les autoliquidacions complementàries.

3. Supressió de l'obligació d'efectuar pagaments fraccionats

S'elimina l'obligació d'efectuar pagaments fraccionats de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents (que s'obtinguin rendes a través d'establiment permanent situat en territori espanyol), per a les empreses que tinguin la condició d'emergents en els dos anys posteriors a aquell en el qual la base imposable sigui positiva, sempre que en ells es mantingui la condició d'empresa emergent.

II. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023, s'introdueixen les següents novetats en la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques (LIRPF):

1. Rendiments del treball en espècie (lliurament d'accions o participacions d'una empresa emergent) exempts

El lliurament d'accions o participacions concedides als treballadors d'una empresa emergent està exempta en la part que no excedeixi de 50.000 euros anuals. L'oferta s'ha d'efectuar dins de la política retributiva general de l'empresa i contribuir a la participació dels treballadors en aquesta última.

Si el lliurament d'accions o participacions socials deriva de l'exercici d'opcions de compra sobre accions o participacions prèviament concedides als treballadors per l'empresa emergent, els requisits per a la consideració com a empresa emergent s'hauran de complir en el moment de la concessió de l'opció.

2. Regla especial de valoració dels rendiments del treball en espècie per accions o participacions concedides als treballadors d'empreses emergents

S'introdueix una regla especial de valoració de les accions o participacions concedides als treballadors d'empreses emergents, i s'estableix que serà el valor de les accions o participacions socials subscrites per un tercer independent en l'última ampliació de capital realitzada l'any anterior a aquell en què es lliurin les accions o participacions socials. Si no s'hagués produït l'ampliació, es valoraran pel valor de mercat que tinguessin les accions o participacions socials en el moment del lliurament al treballador.

3. Regla especial d'imputació temporal per a rendiments del treball en espècie derivats del lliurament d'accions o participacions d'una empresa emergent

Els rendiments del treball en espècie derivats del lliurament d'accions o participacions d'una empresa emergent que estiguin subjectes per excedir dels 50.000 euros s'imputaran en el període impositiu en el qual concorri alguna de les següents circumstàncies:

 • Que el capital de la societat sigui objecte d'admissió a negociació en borsa de valors o en qualsevol sistema multilateral de negociació, espanyol o estranger.
 • Que es produeixi la sortida del patrimoni del contribuent de l'acció o participació corresponent.

Límit: si en el termini de deu anys des del lliurament de les accions o participacions no s'ha produït alguna de les circumstàncies, cal imputar els rendiments del treball en el període impositiu en el qual s'hagi complert el citat termini de deu anys.

4. Rendiments del treball obtinguts per la gestió de fons vinculats a l'emprenedoria, a la innovació i al desenvolupament de l'activitat econòmica

Nova regulació dels gestors de fons de capital-risc a través de la incorporació en la LIRPF de la disposició addicional cinquanta-tresena.

Qualificació fiscal:

Es qualifiquen de rendiments del treball els obtinguts pels administradors, gestors o empleats de les entitats de capital-risc o de les seves entitats gestores o entitats del seu grup i que es deriven directament o indirectament de participacions, accions o altres drets, incloses comissions d'èxit, que atorguin drets econòmics especials en alguna de les següents entitats:

 • Fons d'inversió alternativa de caràcter tancat, inclosos en alguna de les següents categories: entitats de capital-risc (art. 3 Llei 22/2014), fons de capital-risc europeus, fons d'emprenedoria social europeus i fons d'inversió a llarg termini europeus.
 • Altres organismes d'inversió anàlegs als anteriors.

Tractament fiscal específic:

S'integraran en la base imposable en un 50% del seu import, sense que hi pugui haver exempció o cap reducció, quan es compleixin els següents requisits:

a) Els drets econòmics especials d'aquestes participacions, accions o drets estiguin condicionats al fet que els restants inversors en l'entitat, obtinguin una rendibilitat mínima garantida definida en el seu reglament o estatut.

b) Manteniment durant un període mínim de cinc anys de les participacions, accions o drets, tret que

 • Es produeixi la seva transmissió mortis causa,
 • Es liquidin anticipadament o quedin sense efecte o es perdin totalment o parcialment a conseqüència del canvi d'entitat gestora, i en aquest cas, s'hauran d'haver mantingut ininterrompudament fins que es produeixin aquestes circumstàncies. El que es disposa en aquesta lletra serà exigible, si escau, a les entitats titulars de les participacions, accions o drets.

Excepció a aquest tractament fiscal específic: no s'aplica quan els drets econòmics especials procedeixin directament o indirectament d'una entitat resident en un país o territori qualificat de jurisdicció no cooperativa o amb el qual no existeixi normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària.

5. Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació:

Són diverses les modificacions que s'introdueixen en aquesta deducció, regulada en l'article 68.1 de la LIRPF:

 • S'incrementa del 30% al 50% el percentatge de deducció.
 • S'augmenta la base màxima de deducció de 60.000 a 100.000 euros.
 • Amb caràcter general, s'eleva de 3 a 5 anys el termini per a subscriure les accions o participacions, a comptar des de la constitució de l'entitat, i fins a 7 per a les empreses emergents.

6. Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol (règim d'impatriats)

En aquest règim especial, regulat en l'article 93 de la LIRPF, s'introdueixen les següents novetats:

 • Es minora el nombre de períodes impositius anteriors al desplaçament a territori espanyol durant els quals el contribuent no pot haver estat resident fiscal a Espanya, que passa de 10 a 5 anys.
 • S'estén l'àmbit subjectiu d'aplicació del règim als treballadors per compte d'altri, en permetre la seva aplicació a treballadors que, sigui o no ordenat per l'ocupador, es desplacin a territori espanyol per a treballar a distància utilitzant exclusivament mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació, així com a administradors d'empreses emergents amb independència del seu percentatge de participació en el capital social de l'entitat.
 • S'estableix la possibilitat d'acollir-se al règim especial, això és, d'optar per tributar per l'impost de la renda de no residents, als fills del contribuent menors de vint-i-cinc anys (o sigui quina que sigui la seva edat en cas de discapacitat) i al seu cònjuge o, en el supòsit d'inexistència de vincle matrimonial, el progenitor dels fills, sempre que compleixin les següents condicions:
  • Que es desplacin a territori espanyol amb el contribuent o en un moment posterior, sempre que no hagués finalitzat el primer període impositiu en el qual a aquest li resulti d'aplicació el règim especial.
  • Que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya.
  • Que no hagin estat residents a Espanya durant els 5 períodes impositius anteriors a aquell en què es produeixi el seu desplaçament a territori espanyol i que no hagin obtingut rendes que es qualifiquin d'obtingudes mitjançant establiment permanent situat en territori espanyol, excepte a conseqüència de la realització a Espanya d'una activitat econòmica qualificada d'activitat emprenedora i d'una activitat econòmica per part d'un professional altament qualificat que presenti serveis a empreses emergents, o que dugui a terme activitats de formació, recerca, desenvolupament i innovació, percebent per això una remuneració que representi en conjunt més del 40% de la totalitat dels rendiments empresarials, professionals i del treball personal.
  • Que la suma de les bases liquidables totals d'aquests altres contribuents (fills, cònjuge o progenitor) que es desplacen a Espanya amb el contribuent que origina l'aplicació del règim especial, sigui inferior a la base liquidable d'aquest últim contribuent.

Aquest règim especial resultarà aplicable durant els successius períodes impositius en els quals, complint-se aquestes condicions, el mateix resulti també d'aplicació al contribuent que origina l'aplicació del règim especial.

III. IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

Rendes exemptes

Es recollia en l'article 7 que les rendes exemptes (art. 7 LIRPF) per als contribuents de l'IRPF també ho són per als no residents persones físiques. Ara també es recull expressament que estan exempts de l'IRNR els rendiments del treball en espècie (art. 42.3 LIRPF) que estiguin exempts en l'IRPF.

IV. ALTRES MODIFICACIONS D'ÍNDOLE FISCAL

1. Beneficis fiscals d'interès públic

Es modifiquen els següents esdeveniments que es qualifiquen d'excepcional interès públic:

 • Beneficis fiscals aplicables al Programa «VIII Centenari de la Catedral de Burgos 2021». Es modifica la durada del programa de suport a aquest esdeveniment: abastarà des de l'1 de desembre de 2018 fins al 31 de desembre de 2022 (anteriorment era fins al 30 de novembre de 2021).
 • Beneficis fiscals aplicables al Programa «Alacant 2021. Sortida Volta al Món a Vela». Es modifica la durada del programa de suport a aquest esdeveniment: serà des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2024 (anteriorment era fins al 31 de desembre de 2023).

2. Obligació d'informar sobre l'impost sobre societats o impostos de naturalesa idèntica o anàloga per part de determinades empreses i sucursals

Es transposa la Directiva (UE) 2021/2101 del Parlament Europeu i del Consell de 24 de novembre de 2021 per la qual es modifica la Directiva 2013/34/UE pel que fa a la divulgació d'informació relativa a l'impost sobre societats per part de determinades empreses i sucursals.

La Directiva regula l'obligació d'elaborar i publicar un informe relatiu a l'impost sobre societats, o impostos de naturalesa idèntica o anàloga amb l'objectiu de fomentar la transparència i responsabilitat empresarial en relació amb l'impost sobre societats abonat per empreses multinacionals que exerceixen activitats a la Unió Europea. La transposició de la Directiva es duu a terme a través de la modificació de la Llei d'auditoria de comptes, concretament, s'introdueix una nova disposició addicional, rubricada Obligació d'informar sobre l'impost de societats o impostos de naturalesa idèntica o anàloga per part de determinades empreses i sucursals, i es modifica l'article 5 perquè l'informe d'auditoria indiqui si en l'exercici previ a l'exercici per al qual es van preparar les declaracions financeres auditades, l'empresa tenia l'obligació de publicar un informe relatiu a l'impost sobre societats o impostos de naturalesa idèntica o anàloga i, en cas afirmatiu, si es va publicar aquest informe de conformitat amb el que es disposa en la citada disposició addicional que s'incorpora.

Aquesta disposició addicional es divideix en cinc apartats:

 • Empreses i sucursals obligades a informar: la societat dominant última d'un grup i les empreses que no formin part d'un grup, en tots dos casos quan estiguin subjectes al dret espanyol, hauran de fer públic un informe relatiu a l'impost sobre societats quan, durant dos exercicis consecutius, hagin superat els 750 milions d'euros d'ingressos. Aquesta obligació cessarà quan aquests ingressos deixin de superar la quantia de referència durant dos exercicis consecutius. En el cas de les filials i de les sucursals subjectes al dret espanyol, de societats dominants últimes o d'empreses que no estiguin subjectes al dret d'un estat membre, l'informe es referirà a la societat matriu o a la societat que hagi constituït la sucursal, quan aquestes compleixin els requisits d'ingressos esmentats en el paràgraf anterior.
 • Contingut de l'informe relatiu a l'IS; impostos de naturalesa idèntica o anàloga: l'informe recollirà una breu descripció de la naturalesa de les activitats, el nombre d'empleats, els seus ingressos, l'import dels beneficis o pèrdues abans d'aplicar l'impost sobre societats i l'import de l'impost sobre societats reportat durant l'exercici de què es tracti, calculat com les despeses fiscals corrents reconegudes sobre els beneficis o pèrdues imposables de l'exercici per les empreses i sucursals en el territori fiscal de què es tracti, així com l'import de les reserves al final de l'exercici que es tracti. La informació s'haurà de presentar per separat per a cada estat membre on l'entitat subjecta desenvolupi la seva activitat.
 • Publicació i accessibilitat: l'informe s'aprovarà i publicarà en un termini de sis mesos a partir de la data de tancament de l'exercici al qual es refereixi i es dipositarà en el Registre Mercantil juntament amb els documents que integrin els comptes anuals. A més, s'haurà de publicar a la pàgina web en un termini de sis mesos i haurà de ser accessible de manera gratuïta per un termini almenys de cinc anys consecutiu.
 • Responsabilitat de l'elaboració, publicació, dipòsit i accessibilitat de l'informe relatiu a l'IS o impostos de naturalesa idèntica o anàloga: els membres dels òrgans d'administració de la societat obligada seran col·lectivament responsables de garantir que l'informe relatiu a l'impost sobre societats s'elabori, publiqui, dipositi i faci accessible.
 • Data d'inici de la presentació de l'informe relatiu a l'IS o impostos de naturalesa idèntica o anàloga: per als exercicis econòmics que s'iniciïn a partir del 22 de juny 2024.

MESURES EN RELACIÓ AMB EL FOMENT I PROMOCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM

1. Bonificació de quotes per a treballadors autònoms d'empreses emergents en situació de pluriactivitat.

Els beneficiaris seran els treballadors inclosos en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA) per posseir el control efectiu, directe o indirecte, d'una empresa emergent que, de manera simultània, treballin per compte d'altri per a un altre ocupador.

La bonificació serà del 100% de la quota corresponent a la base mínima establerta, a cada moment, amb caràcter general en el RETA i el temps del seu gaudi, sempre que persisteixi la situació de pluriactivitat, serà com a màxim dels tres primers anys comptats des de la data de l'alta que es produeixi a conseqüència de l'inici de l'activitat autònoma per la dedicació a l'empresa emergent.

S'haurà de tenir present que aquest benefici s'extingirà quan cessi la situació de pluriactivitat i que no es reiniciarà en el cas que es produeixi una nova situació de pluriactivitat.

2. Mesures per a atreure i retenir el talent estranger: teletreball internacional

Es modifica la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització i se'n destaca la creació d'una nova categoria de visat i d'autorització de residència per als treballadors nòmades: el visat per a teletreballadors de caràcter internacional.

Conforme a la nova regulació, es trobaran en situació de residència per teletreball de caràcter internacional els nacionals d'un tercer estat autoritzats a romandre a Espanya per a exercir, mitjançant l'ús exclusiu de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació, una activitat:

 • Laboral, tenint en compte que el titular de l'autorització només podrà treballar per a empreses radicades fora del territori nacional.
 • Professional, i en aquest cas es podrà treballar per a una empresa situada a Espanya, sempre que el percentatge d'aquesta feina no sigui superior al 20% del total de la seva activitat professional.

Així mateix, podran sol·licitar el visat o autorització de teletreball els professionals qualificats que acreditin ser graduats o postgraduats d'universitats de reconegut prestigi, formació professional i escoles de negocis de reconegut prestigi o bé amb una experiència professional mínima de tres anys.

Els requisits específics que s'hauran de complir (a més dels generals de l'art. 62 de la Llei 14/2013) són els següents:

 • Que l'empresa o grup d'empreses amb la qual el treballador manté relació laboral o professional porti duent a terme la seva activitat de manera real i continuada durant almenys un any.
 • Que s'acrediti documentalment que la relació laboral o professional es pot fer en remot.
 • En el supòsit d'una relació laboral, que s'acrediti la seva existència entre el treballador i l'empresa no localitzada a Espanya durant, almenys, els últims tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud, i que es presenti la documentació que validi que aquesta empresa permet al treballador dur a terme l'activitat laboral a distància.
 • En el supòsit de l'existència d'una relació professional, que s'acrediti que el treballador té relació mercantil amb una o diverses empreses no localitzades a Espanya durant, almenys, els 3 últims mesos, així com la documentació que acrediti els termes i condicions en els quals exercirà l'activitat professional a distància.

El visat per al teletreball de caràcter internacional permet entrar i residir a Espanya durant un màxim d'un any mentre que els seus titulars treballen per a si mateixos o per a ocupadors en qualsevol lloc del món. A més, els estrangers que es trobin a Espanya de manera regular (per ex. aquells que estan estudiant a Espanya) o que hagin accedit mitjançant el visat per al teletreball de caràcter internacional (i que, per ex., estiguin a punt d'esgotar aquest any de residència i vulguin continuar a Espanya), podran sol·licitar una autorització de residència per un període màxim de tres anys, renovable per períodes de dos anys, podent obtenir la residència permanent a cinc anys.

A més de l'anterior, i amb el propòsit d'atreure i retenir talent, s'amplia de dos a tres anys la vigència de les autoritzacions de residència per a inversors i per a recerca fixant-se en tres anys la vigència de la residència per a emprenedors i per a trasllats intraempresarials.

D'altra banda, es modifica el procediment i la definició d'activitat emprenedora prevista en el Capítol III de la Secció 2a de la Llei 14/2013, a fi de millorar i flexibilitzar el procediment de la tramitació d'autoritzacions de residència per a aquest col·lectiu i es permet que el passaport sigui document acreditatiu suficient per a donar-se d'alta en la Seguretat Social durant els primers sis mesos de residència o estada en les categories regulades per la Secció 2a de la Llei 14/2013.

Per concloure, es modifiquen les disposicions addicionals dissetena i divuitena de la Llei 14/2013 per a ampliar, d'una banda, de 12 a 24 mesos l'autorització de residència concedida a l'estudiant que hagi aconseguit com a mínim l'acreditació de graduat perquè busqui una ocupació adequada en relació amb el nivell dels estudis finalitzats o perquè emprengui un projecte empresarial. Per una altra, per a augmentar de sis mesos a un any el període de validesa de l'autorització de residència per a pràctiques i d'un any a dos el període total resultant de la suma de l'autorització inicial i la seva pròrroga.