Quin es el temps per la presentació del IS 2017?

05/07/2018

TEMPS DE PRESENTACIÓ DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS DE 2017

La presentació de la declaració de l'Impost sobre Societats ha de esser efectiu dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del periode impositiu. El temps per la presentació de la declaració de l'Impost sobre Societats es computará de data a data. Per tant, com a regla general, quan es tracti de contribuents que el seu exercici económic coincideixi amb l'any natural, el temps de presentació de declaracións queda fixat en els 25 primers dias naturals del mes de juliol.

Ara bé, si coincideix la data de venciment del temps de presentació de la declaració amb alguna festivitat o si es dissabte, el temps finalitza el primer dia habil següent de la data del venciment.